Utgiven i Forum nr 1992-09

Nokia ”efter stormen”: NCE siktar på Europa

av Janne Salonen Forum 1992-09, sida 12-13, 18.06.1992

Taggar: Bolag: Nokia

Nokia ”efter stormen”:

NCE SIKTAR PÅ EUROPA

Text: Janne Salone nder de senaste åren ha händelser i Nokia-koncer nen gett upphov till mycke dramatiskt nyhetsstoff: en chefdirektörs självmord, dramatiska resultatförsämringar inom olika divisioner, omstruktureringar och svåra stridigheter inom ledningen. Allt detta har gett ett intryck av kontinuerlig och alltför våldsam turbulens.

Det är därför förståeligt att investerare fortfarande har en försiktig inställning till Nokia, i halv förväntan om fortsatt dramatik.

I själva verket synes det dock som om Nokia-koncernen genom de senaste förändringarna äntligen börjar styra en fastare kurs, utan de senaste årens vilda gyrationer. En glädjande nyhet är att Nokia har fått en klar huvudägare, den Ehrnrooth-dominerade FBFsfären, och att denna har skyndat sig att ta ett fast grepp om den tidigare så bångstyriga koncernen, med bergsrådet Casimir Ehrnrooth som ny styrelseordförande. Sannolikt kommer toleransnivån för fortsatta destruktiva bataljer inom ledningen att vara låg.

Personturbulenser

Chefdirektör Simo Vuorilehto avgick dock med pension, och får ingen direkt efterträdare, utan den operativa ledningen övertas av nye VD Jorma Ollila, som efterträder Kalle Isokallio: denne avskedades. Isokallios värsta försyndelse var att låta den dominerande - konsumentelektronikdivisionen, Nokia Consumer Electronics 1 göra storförluster. vilket mer än uppvägde den positiva effekten av avyttrandet av den problematiska Nokia Data-divisionen till Fujitsn-ägda ICL.

Huvudägaren kommer även att förutsätta att Nokia-koncernen snabbt får ordning på torpet i sina affärer — speciellt då att NCE:s förlustutveckling bryts.

Faktum är att Nokia-koncernen borde klara sig rätt hyggligt förutsatt att NCE-förlusterna upphör: de övriga divisionerna, Kabel, Telenokia, Nokia Mobile Phones och Basindustrier klarar sig betydligt bättre, och speciellt den snabbt växande mobiltelefonirörelsen kan komma att få en dramatisk betydelse för koncernen. Enbart stämmandet av NCE-förlus Med bergsrådet Casimir Ehrnrooth som ny styrelseordförande blir det kanske broms på destruktiva ledningsbataljer i Nokia.

Nya VD Jorma Ollila har hand om den operativa ledningen efter avskedade Kalle Isotalo.

HDTV väntas bli en större konsumentprodukt mot slutet av 90-talet — men inte förrän det finns ett betydande utbud på HDTV-sändningar. M terna skulle medföra en resultatförbättring på hundratals miljoner mark.

Dags för strategi…

Därefter kan övriga strategiska frågor tacklas i ett mera sansat tempo: kan Telenokia klara sig självständigt? Hur skall Nokia göra med sina aktieinnehav i ICL och i basindustriföretagen?

Speciellt inom bildäckstillverkningen skulle det finnas en marknadsnisch för dubblösa vinterdäck med samma vägegenskaper som för dubbdäck: då sådana fås fram kan tillverkaren räkna med att statsmakten börjar begränsa dubbdäckens användning.

Nokias soliditet och likviditet är goda: det är dock osannolikt att huvudägarna uppbådar någon stötre entusi 92/1992 FORUN asm för stora företagsförvärv, däremot kan det nog finnas ett intresse för affärer inom FBF-sfären.

”Vi satsar på Europa”

NCE leds av direktör Jorma Bergholm: det med NCE fusionerade Finlux-bolaget, som förut hörde till Metra-koncernen, leds av VD Stefan Majurin, som nedan berättar om konsumentelektronikmarknadens utveckling.

J.S.:— Din bakgrund är en koncern (Metra) som har haft en stark huvudägare. Skulle du säga att situationen inom Nokia-koncernen har klarnat därvidlag?

Majurin: — Stora ansträngningar har gjorts för att övervinna de problem som funnits, och det är inte minst viktigt för våra kunder att vi genomför förändringar som en klar markering över att vi ämnar förbli på den europeiska marknaden. Också förändringarna inom NCE (Nokia Consumer Electronics) verkar i samma riktning: vi har koncentrerat TV-tillverkningen till två produktionsenheter, tillverkningen av satellitutrustning koncentreras till Motala i Sverige och tillverkningen av monitorer till Salo. I en stagnerande marknad. som den europeiska för tillfället är, måste lönsamheten uppnås genom egna åtgärder, vi kan inte vänta att en växande marknad räddar oss. För 1992 räknar vi faktiskt med att den europeiska marknaden något minskar jämfört med fjolåret, vilket ställer stora krav på tillverkarna.

Kämpigt marknadsläge

J.S.: — Fordrar ägarna att NCE i år inte längre går med förlust?

Majurin: — Vi eftersträvar givetvis lönsamhet — så snabbt som möjligt. Trots att det i år är OS, är det ändå de generella ekonomiska svängningarna som mest påverkar marknadsutvecklingen. Det kan också hända att EM i fotboll har en större betydelse för marknaden i år än OS: i alla fall väntar vi att totalmarknaden sjunker något jämfört med fjolåret, då framförallt den tyska återföreningen skapade en efterfrågeökning som nu har mattats av. Åven om försäljningsnedgången inte fortsätter under senare hälften av året, så torde utvecklingen för hela året ändå vara svagt negativ. J.S.: — Vilket är NCE:s intresse för de starkt växande marknaderna för konsumentelektronik, särskilt i Asien?

Majurin: — Européerna har inte varit konkurrenskraftiga i Asien, jämfört med de japanska och koreanska producenterna. Detta är en brand business, och att marknadsföra sin egen

FÖRUN 9/199 — Konsumentelektronik är en brand business, säger Stefan Majurin, NCE. Nu koncentrerar vi oss på att stärka positionerna i Europa.

brand på nya marknader är inte särskilt enkelt eller billigt. För tillfället koncentrerar vi oss på att förbättra positionerna för våra brands inom Europa.

HDTV kommer — senare

J.S: — Vilket är NCE:s konkurrensutgångsläge beträffande HDTV-tekniken, och när blir den kommersiellt signifikant?

Majurin: — HDTV torde bli en större konsumentprodukt mot slutet av 1990-talet. Utvecklingen kommer inte att gå så kolossalt snabbt främst på grund av att det kommer att dröja ett tag innan det kommer ett utbud på HDTV-sändningar som gör att kunderna börjar intressera sig för HDTVhardware, och det är i detta skede som vi kommer in i bilden. Vi är med i utvecklingsarbetet för HDTV i Europa, och kommer att ha samma tekniska utgångsläge som de främsta konkurrenterna Philips och Thomson. Sedan är det vår uppgift att vara kon kurrenskraftiga inom produktionen och marknadsföringen. HDTV kommer nog att bli en kommersiellt signifikant produkt då tiden är mogen för den.

J.S.: — Kommer den europeiska konsumentelektronikindustrin att ha en framtid med beaktande av japanernas växande dominans i produktionen av nyckelkomponenter, t.ex. bildskärmar och halvledare?

Majurin: — Beträffande komponenter är japanerna förstås kolossalt starka: som helhet tror jag ändå att den japanska industrins dominans kommer att avmattas på grund av förändringar i den japanska ekonomin i stort. T.ex. kapitalkostnaderna för den japanska industrin börjar nu komma upp i internationell nivå, från att ha varit endast 1—2 26 under långa tider. []

Browngoods Europe per produktgrupper

Färg-TV-apparater 32 Ho video 18 camcorders 10 20 bil-audio 134 bärbara audioprodukter 8 HiFi + digital audio 192 huvudprodukter

Nokia Consumer ” av Electronics divisioner gruppens oms Hemelektronik 63 2 Industrielektronik 2120 Bildrör 16 färg-TV-apparater, video, satellitmottagare, audioprodukter svart-vita och färgmonitorer, högtalarsystem för bilindustrin, bilelektronik (tändarkontrollsystem, färdmätare, Euro-bag osv.), komponente färgbildrör, platta bildskärma 13

Utgiven i Forum nr 1992-09

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."