Nordisk Byggdag diskuterar samarbete och konkurrenskraft

av Bjarne Nyman Forum 1992-09, sida 20-21, 18.06.1992

Taggar: Personer: Patrick Eriksson Teman: byggande

Nordisk Byggdag diskuterar samarbete och konkurrenskraft

Text: Bjarne Nyman

Nordisk byggverksamhet och dess internationella konkurrenskraft är huvudtemat vid Nordisk Byggdag i Köpenhamn i början av september. Särskilt penetreras frågor som berör den nordiska byggindustrins utsikter att klara sig internationellt, framför allt i Europa. Finns det möjligheter för nordiska företag att genom samarbete slå sig fram på den hårt konkurrerade EG-marknaden = ordisk Byggdag — me anor sedan 1927 — arrange ras den 7—8 september i

Köpenhamn (Bella Center) och är den 18 nordiska byggkongressen i rad. Konferensen arrangeras vart tredje år turvis i något av de nordiska länderna.

De danska arrangörerna konstaterar, att den nordiska byggverksamheten står inför stora utmaningar under 1990-talet. De traditionella hemmamarknaderna präglas av långsam tillväxt eller till och med stagnation. Däremot medför utvecklingen, speciellt händelserna i Östeuropa och EG:s inre marknad 1993, stora möjligheter för byggexport.

Enligt arrangörerna är kongressens målsättning att ”belysa den nordiska byggbranschens förutsättningar att klara sig i den ökade konkurrensen i ett utvidgat Europa med ökat samarbete och handel. Kongressen skall också beröra den nordiska byggbranschens möjligheter på de fjärran marknaderna i Asien, Afrika och Amerika. 20

Dissing & Weitling arkitektfirma: Kunstsammlung Nordrhein-Westfale dansk arkitektur och byggteknik. Och genom att de finländska deltagarna anländer till Köpenhamn en dag i förväg har vi också möjligheter att specialdesigna söndagen för våra kongressdeltagare, till exempel för besök på någon typisk dansk byggplats.

Patrick Eriksson poängterar ytterligare vikten av kontakter på det personliga planet mellan fackfolk i branschen. inte enbart nordiska kontakter utan också kontakter finländare emellan, vilka brukar vara lättare att etablera utomlands. I samband med byggdagen arrangeras även den traditionella ”kollegernas afton”, där mera branschspecifika diskussioner förs i mindre grupper.

Internationellt program

Nordisk Byggdag 18 öppnas av Danmarks bostadsminister Svend Erik Hovmand måndagen den 7 september. Redan i det första föredraget samma dag delges kongressdeltagarna en ”Euroglobal vision” och Nordens roll inom ramen för denna vision. Föredraget hålls av Henning Christophersen, som är viceordförande i EGkommissionen och Danmarks vicestatsminister.

Givande för finländska byggare

Enligt Patrick Eriksson, sedan i april ordförande för den finländska avdelningen av Nordisk Byggdag, har kongressen I Köpenhamn mycket att ge finländska byggare.

— Konferensen arrangeras vid en tidpunkt då den europeiska byggmarknaden börjar öppna sig och då konjunkturkurvan för byggbranschen här hemma ännu befinner sig djupt nere i vågdalen. Jag tror, att byggdagen kan ge deprimerade finländska byggare en behövlig injektion framtidstro. Värdlandet Danmark är ju en EG-förebild för Norden och har redan 20 års erfarenhet av EG-länderna som hemmamarknad, säger Patrick Eriksson.

— Den danska byggbranschen har klarat sig bra ute i Europa och jag är säker på att vi finländare har mycket att lära oss av danskarna. Det omfattande — exkursionsprogrammet = ger dessutom möjlighet att i praktiken stifta bekantskap med avancerad

Patrick Eriksson tippar att Nordisk Byggdag kan ge recessionsdeppande finländska byggare behövlig framtidstro.

9/1992 FORUN

Gottlieb, Hogsted, Paludan, arkitekter MAA: Nestved Forbrendingsanlaeg.

I motsats till tidigare byggdagar har arrangörerna denna gång inbjudit utomnordiska föreläsare, som skall ge sin syn på nordisk byggverksamhet i ett internationellt perspektiv. Efter en inledning om arkitektur och formgivning hållen av den internationellt kända danska professorn Nils-Ole Ennd uppträder direktör Robert F. Emmerson med engelska synpunkter på byggteknologi och teknologi i bygget. Det andra engelska anförandet hålls av VD Francis Duffy, som talar om fastighetsinvestering och -utveckling.

— Programmet har alltså också något att ge fastighetsinvesterarna, som i dagens Finland är tvungna att ligga lågt, konstaterar Patrik Eriksson.

Totalt uppträder 17 föreläsare under kongressens två dagar, bland dem arkitekt Anna-Maija Ylimaula, som enda representant för Finland bland föreläsarna. Hon kommer att tala om den nordiska livsstilen och arkitekturen som en resurs inom byggnadsexporten.

Kongressprogrammet = kulminerar tisdag eftermiddag med en paneldebatt under temat ”Nordiskt byggande i internationell belysning — tillsammans eller skilt för sig? Kan vi dra nytta av varandra?” Panelen består av byggentreprenörer från de nordiska länderna. Då ges möjligheter att ställa frågor till alla föreläsare, som uppträtt under kongressen.

Efter själva kongressen har deltagarna möjlighet att besöka intressanta byggprojekt på olika håll i Danmark. Exkursionsprogrammet är omfattande och målen är bland annat sanering av byggnader i Köpenhamn, arkitektur för ”näringsbyggande”, restaurering, förbindelsen över och under Stora Bält, Christianborg, Kungliga Teatern, Rosenborg, mm. LJ

FÖRUN, 9/1992

Teknovision i Köpenhamn är öppet till 30 augusti.

Teknovision danskt ”Sevilla”

Text: Sigyn Aleniu ryckknappar och tänkande datorer, som håller på att ta över vad som ännu är kvar av vardagstillvarons mänskliga insatser, gör livet bekvämt. Men vi lägger oönskade kilon på hullet när vi inte behöver lämna sofflocket för vare sig bankaffärer, jobb, supermarketbesök eller familjen. Men också den detaljen tar Teknovision — Köpenhamns svar på Sevilla — med i beräkningen, som det står i utställningens infoblad: Avdelningen för bo och bygga har fitness- och muskelaktiveringsmaskiner bland de andra framtidsrobotarna. Byggsektorn är en av fyra huvudavdelningar på utställningen, som 1 sin helhet är en präktig kraftansträngning för att visa vad danska tekniker på toppnivå kan. De tre andra avdelningarna är hälsa och mat, energi, och miljö sedd både som individens arbetsmiljö och som människans möjligheter — och plikt — att skydda miljön ”trots” industrin och tekniken.

Samarbeta med tekniken

Budskapet är: vi ska varken vara rädda för de tekniska landvinningarna eller som viljelösa offer låta teknologihydran uppsluka oss. Kort och enkelt uttryckt: undersök. tänk, ta reda p — innan du fattar besluten. Tekniken är här. Den har kommit för att stanna. Du har tid.

Att tid är pengar har utställningens arkitekter haft sinne för. Man slipper den gammaldags, tråkiga ”plakatfloran”. som de som kan och vet inte behöver, och som vanligt folk, som går på expo för att uppleva och underhållas, ändå inte begriper. Informationen är förstklassig: 260 arbetslösa arkitekter. ingenjörer och andra tekniker har fått sommarjobb med att guida på Teknovision. Det är folk som kan sin sak, och man kan fråga dem om det som eventuellt inte framgår av infomaskinerna. De är utrustade — maskinerna alltså — med upplysningar på alla de stora språken plus danska. Bara att trycka på rätt knapp så får man svaret på det språk man vill. Informationsfolket som hjälper de icke-professionella är till hands för att också hjälpa till med formuleringen av frågorna, så man engagerar maskinen.

Jubelsatsning

Teknovision är danska ingenjörsföreningens — 100-årsjubileumsframstöt. Föreningen plus 90 firmor, som alla är med och ställer ut i utställningens trettio paviljonger, har satsat 35 miljo vän 21

Utgiven i Forum nr 1992-09

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."