Utgiven i Forum nr 1992-09

Skenmusik på östbanan

av Christian Schönberg Forum 1992-09, sida 14-15, 18.06.1992

Sibelius går igen SKENMUSIK PÅ ÖSTBANAN

Text: Christian Schönber goda kök och smidiga servering som ligger ljusår från det gamla statsbolagets mindre tilltalande utskänkningssystem.

Enerverande gränskontroll

Efter kommunismens fall har en viss utveckling med lovande förtecken inom begränsade områden kunnat skönjas i vårt östra grannland. Däremot kommer nog det gamla totalitära systemets efterdyningar ännu en lång tid framöver att kasta sina röda skuggor över oss. Underdånigheten och rädslan för hammaren och skäran är fortfarande påfallande. På SJ:s introduktionsresa till S:t Petersburg fick den bistra horden av uniformerade gräns/passkontrollörer to m de normalt så pratglada, självsäkra och skämtsamma journalisterna att moltysta följa med de komplicerade kontrollåtgärderna.

Järnvägarna säger sig dock ha gott hopp om att de tidskrävande formaliteterna skall kunna avklaras medan tåget rullar. Moderna mänskor drar sig nämligen för att nyttja transportmedel där en avsevärd del av resan går åt till att stillasittande, i varma och dåligt ventilerade vagnar, vänta på byråkratiska operationer av tvivelaktigt slag.

Viktigt vara ute i tid

Också inhemska företag börjar småningom komma till insikt om vikten av att vara ute i god tid för att på sikt kunna dra nytta av kommande konjunkturuppgångar. Statsjärnvägarna har under sin nuvarande generaldirek Det är endast Sibelius-logon som skiljer vagnarna från dem vi är vana vid i den inhemska trafiken. Restaurangvagnarna har däremot genomgått en fullständig onsiktlyftning.

ff terna nångång fått ordning på utvecklingen i det östra grannlandet.

Egna kontor öppnas i OSS

För att öka smidigheten i godstrafiken samt sköta kontakterna till de lokala järnvägsbolagena öppnade Statsjärnvägarna den I juni egna representationer i såväl Moskva som Kiev. Konto ren handhar också jämsides frågor i anslutning till den ökande passagerartrafiken, Det är helt nödvändigt att numera ha egen representation på strategiska platser i OSS eftersom den centralstyrda verksamheten efter Jeltsin-revolutionen splittrats upp på flera självständiga järnvägsbolag. Samtidigt har också kundantalet ökat. Enligt överenskommelsen = stationerar den ryska parten en representant i Finland.

En av de mera komplicerade detaljerna som bör lösas inom godstrafiken ligger på fraktplanet. Hittills har frakter noterats och debiterats avlastaren basis ”fritt rysk-finska” gränsen meda det juridiska transportansvaret reglerats i enlighet med samtrafikavtalet mellan de båda staterna. Vid övergången till marknadsekonomi bör däremot frakten kunna omfatta transportsträckan i hela dess längd.

Det gamla bilaterala samtrafikavtalet som i tiden uppgjordes med det forna Sovjet har överförts på Ryssland medan man ännu inte tecknat under motsvarande kontrakt med övriga OSS-stater eller de baltiska republikerna.

Transitotrafiken ökar

I fjol transporterades sammanlagt [0.1 miljoner ton gods mellan länderna. Mängden sjönk något i början av detta år, men ser ut att närma sig fjolårsnivån under höstens lopp. Transitotrafiken har to m överskridit nivån från år 1991. Enligt hoppfulla tongångar från SJ-håll hör just transitotrafiken till de områden där samarbetet med den ryska partnern kan intensifieras. Optimismen bottnar i att samförståndet mellan Ryssland och de baltiska republikerna för närvarande inte är alltför stabilt och att hamnkapaciteten i det omoderna S:t Petersburg inte hinner till för den väntade trafikökningen. LJ

Styrka, flexibilitet och bonus.

SYNKRO - den nya företagsförsäkringen

Försäkringsbolaget Svensk-Finland väg. erbjuder nu en helt ny lösning fö riskerna på ett effektivt sätt. Du kan även skräddarsy SYNKRO speciellt för Ditt företag. Smidigt och förmånligt.

tör Eino Saarinen kommit en bit på

Ditt företags försäkringsbehov.

Den utökade passagerartrafiken på Synkro täcker de normala företags S:t Petersburg utgör en del av strate amnet Sibelius körs åter e gång in i folks medvetande.

Denna gång som lockande marknadsföringsnamn på ett inhemskt persontåg i österled. Kanske kunde man tala om ”skenmusik” i sammanhanget? Det står visserligen ingenstans skrivet att VR-Statsjärnvägarna döpt den nystartade S:t Petersburglinjen just till åminnelse av den store musikmästaren Jean, men att döma av smidigt slingrande stiliserade notlinjer kring namnet i logon kan man med fog anta att så ändå är fallet. För mänskor med sinne för humor av ett alldeles speciellt slag faller det sig kanske naturligare att förknippa logons krokiga linjer exempelvis med de av solvärmen i Karis nyligen böjda järnvägsskenorna, som gjorde att tre av åbotågets passagerarvagnar inte lyckades hålla sig kvar på den vridn 1 rälsen. En incident som i sig naggade järnvägarnas goda säkerhetsimage något i kanterna.

Utöver logon finns det däremot ingenting som anknyter till den store kompositören eller den klassiska musiktraditionen i landet. Eftersom järnvägarna kommer att frakta en hel del utlänningar, främst kanske skandinaver och amerikaner, till Ryssland kunde man lämpligen låta trycka en flerspråkig infoskrift om den nya linjen, om ”det musikaliska Finland” och kanske saluföra en CD-skiva eller kassett med lämpligt urval opus ur Jean Sibelius digra skattsamling.

Själva tågsättet håller god inhemsk klass eftersom vagnarna tidigare accepterats användbara på snabblinjer i Finland. Restaurangvagnarna är däremot nyinredda i trivsamt mjuka pastellfärger och får ett extra plus för sit gin för att utveckla samarbetet med den ryska spårtrafiken också på godstrafikens område. S:t Petersburg bebos i dag av närmare 5 miljoner mänskor, dvs mera än i hela Finland, och kommer med säkerhet att vara en viktig handelspartner när marknadskraf 2/19922 FORUN

Ring genast - du kommer att märka skillnaden.

EGENDOMSRISKER 9 VERKSAMHETSRISKER 9 PERSONRISKER

Svensk-Finland betjänar gärna Dig och Ditt företag via våra kontor i Helsingfors (huvudkontor) 90-69 351 + Borgå 915-170 300 Ekenäs 911-62 660 e Jakobstad 967-724 4120 + Karis 911-32 555 Karleby 968-20 451 e Kristinestad 962-221 3240 + Lovisa e 915-532 707 Närpes 962-41 471 e Vasa 961-172 656 e Åbo 921-510 600

DD,

SVENSK-FINLAND

FORUN, 92/199 15

Utgiven i Forum nr 1992-09

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."