Utgiven i Forum nr 2010-07-08

Norden möts på nätet

av Patrik Lindfors Forum 2010-07-08, sida 07, 26.08.2010

Taggar: Orter: Norden

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 7-8 2018

LEDARE

Patrik Lindfors är chefredaktör för Forum för ekonomi och teknik.

Vissa av de sociala nätverken på nätet ger en utmärkt möjlighet för till exempel företagare att skapa kontakter och höra sig för vilka behov de finns ide övriga nordiska länderna.

Norden möts på nätet

De nordiska länderna har alla gått igenom ekonomiska kriser och lös problemen med olika metoder. Island är det land som drabbats senast, och hårdast. Eftersom kollapsen förorsakades av en alltför riskvillig finanssektor kommer krisen att lämna spår för en lång tid, även när det gäller hur islänningarna ser på sig själva och hur omvärlden uppfattar Island.

Gemensamt för de nordiska länderna är förmågan att ta sig ur kriser utan att den existerande samhällsmodellen ruineras. Styrkan i den nordiska samhällsmodellen bevisas också av det faktum att de nordiska länderna fortsätter att toppa olika internationella jämförelser där länder jämförs med varandra.

På det politiska planet har de nordiska länderna samarbetat redan under en lång period. Detta kommer att vara minst lika viktigt i fortsättningen, eftersom Norden konkurrerar med andra samhällsmodeller inom främst EU. Inom näringslivet har den nordiska integrationen intensifierats under de senaste 20 åren, med en rad betydande fusioner mellan främst finska och svenska bolag som det mest synliga resultatet.

Det som sker nu är att integrationen också tar fart bland invånarna i de nordiska länderna. Mötesplatsen är i det här fallet nätet. Eftersom de flesta nordbor kan kommunicera med varandra skriftligt är olika diskussionsspalter på nätet utmärkta plattformer för att utbyta åsikter och information på.

Ett exempel på detta är Forums grupp p nätverkstjänsten Linked In, där cirka 5 procent av medlemmarna kommer från övriga Norden. Forumgruppen, med namnet Forum - det finlandssvenska affärsnätverket, är också en mötesplats för finländare bosatta utomlands. Sammanlagt har gruppen nu drygt 1 500 medlemmar, och ungefär 10 procent är finländare som är bosatta utomlands,

Genom att gå med i utvalda grupper i de sociala nätverken på nätet kan till exempel en företagare få en inblick i vilka frågor som är aktuella inom näringslivet i ett annat nordiskt land. Ett aktivt medlemskap i en grupp kan också ge personliga kontakter, och eventuellt leda till ett samarbete eller etablering i grannlandet.

För de nordiska länderna gäller det att ta tillvara möjligheterna till samarbete på mellanstatlig nivå för att bland annat underlätta rörligheten bland arbetskraften och med gemensamma åtgärder stärka de nordiska ländernas konkurrenskraft internationellt,

Privatpersoner, företag och företagare har i sin tur mycket att vinna på att utveckla personliga kontakter i de övriga nordiska länderna. Diskussionsplattformer på nätet kan fungera som ett första steg för att samla och utbyta information. Det är trots allt fortfarande smidigare och närmare att flytta, samarbeta eller börja exportera inom Norden än till de flesta övriga delar av världen, H PS. Jag skriver om näringslivsnyheter på Twitter: twitter.com/patriklindfors

Beställ häftet “Bli social på nätet p» Skicka ett meddelande med adressuppgif ter till feedback&forum.fi om du vill ha ett gratis exemplar av häftet “Bli social på nätet” I häftet finns bland annat Kaj Arnös kolumner om sociala nätverk som publicerats i Forum. Häftet är e manual för hur privatpersoner och organisationer kan aktivera sig på webbens sociala nätverk.

» Enlänk till Forumgruppen på Linked In, Forum —- det finlandssvenska affärsnätverket, finns på Forums hemsida www.forum.fi m www.forum.fi feedback Q forum.fi

FORUM

FÖR EKONOMI OCH TEKNIK

Tidskriften utkommer med tolv nummer per år Hemsida: www.forum.fi

Adress: Mannerheimvägen 20 A 00100 Helsingfors

Telefon: (09) 549 555 00

Fax: (09) 549 55577

Prenumeration: (09) 549 55511 Helårsprenumeration inom Norden: 87 euro

Redaktion:

Patrik Lindfors, chefredaktö (09)549 555 33, patrik lindfors&forum.fi Heidi Furu, redaktionsche (09)549 555 55, heidi furueforum.fi Allmän e-post: redaktionenQforum.fi Grafisk design: Kristofer Pasanen, Tuukka Rantala

Fasta medarbetare:

Leif Bergström (USA)

Henric Borgström (Norden)

Janne Salonen (ekonomi, samhälle) Ragnhild Artimo (vetenskap, böcker) Nicholas Anderson (kolumnist, Privat ekonomi) Kaj Arnö (kolumnist, Arbete och fritid)

Annonser och prenumerationer:

Sam Björklund: (09) 549 555 2 sam bjorklundforum.fi

Katja Lönnqvist: (09) 549 55511 (försäljning, fakturering, prenumerationer) katjalonnqvistaforum.fi

Delägare:

Driftingenjörsförbundet i Finland rf (DIFF) Ekonomföreningen Merkur rf Ekonomföreningen Niord rf Ekonomiekandidatföreningen rf

Tekniska Föreningen i Finland rf (TFiF) Baraviföreningenrf

Föreningen Konstsamfundet rf

Utgivare:

Förlags Ab Forum för ekonomi och teknik Verkställande direktör:

Sam Björklund: (09) 549 555 22 sam bjorklundforum.fi

Nettoupplaga: 10 820 exemplar (januari-decermber 2009)

Lösnummerpris: 7,90 euro

Tryckeri: tt-urex Borgå 2010

ISSN 0533 070X

Forum för ekonomi och teknik är tryckt på Gloss 130 g/m2och Galerie One Silk 90 g/m?

Medlem i Tidskrifternas Förbund rf Te

Utgiven i Forum nr 2010-07-08

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."