Utgiven i Forum nr 1992-07

Nordens största köpcentrum tar form

av Hedda Biström Forum 1992-07, sida 10, 14.05.1992

Taggar: Teman: köpcentrum

HANDELSEXTRA Dagligvaru…

fortsättnin skärps och gränserna öppnas för utländska etableringar i Finland utsätts de inhemska monopolen och oligopolen för ett ökat tryck som antas resultera i effektivare konkurrens och lägre priser. Den goda vinstpotentialen skulle locka utländska dagligvarukedjor till vårt land med positiva konsumenteffekter som följd.

Ar utländsk etablering i större skala realistisk inom dagligvarubranschen? Erfarenheterna från EG visar att livsmedelskedjorna mycket sällan överskrider nationsgränserna, utan nästan undantagslöst koncentrerar sig på den egna inhemska marknaden. Den finländska marknadens litenhet. långa transportavstånd och landets allmänna kostnadsnivå förstärker lätt intrycket att stora utländska etableringar trots allt inte ter sig speciellt sannolika. Det är dock fullt möjligt — och rentav troligt — att enstaka utländska företag öppnar butiker i de största städerna, där möjligheterna till framgång är goda. Företagsetableringar av denna typ skall mest sannolikt komma från andra nordiska länder och eventuellt Tyskland.

Oberoende av om de utländska dagligvarukedjorna finner sin väg till Finland eller ej kan redan själva hotet om utländsk konkurrens framtvinga ökad effektivitet på marknaden. Dagligvarubranschen står onekligen, likt många andra branscher i Finland, inför förändringar i framtiden. Den inhemska konkurrensen ökar i.o.m. de ”vilda” företagens frammarsch och det ökade statliga ingripandet i konkurrenshämmande arrangemang. Konkurrensen avgränsas inte enbart till priserna, utan utsträcks i högre grad till att omfatta produktsortiment, öppethållningstider och allmän service. Detta medför att utvecklingen mot större enheter med bredare och mera differentierade varusortiment fortsätter och intensifieras.

För konsumenten torde konkurrensinjektionen på dagligvarumarknaden ha positiva följder. En sänkning av matvarupriserna till europeisk nivå förutsätter dock mer än så. Jämförande undersökningar har visat att hela kedjan i Finland, från råvaruproducenten via industrin och handeln till konsumenten, präglas av högre kostnader än motsvarande i andra europeiska länder. En omstrukturering och rationalsiering av lantbruket, en uppluckring av importhindren, effektivitetshöjningar inom industrin och skattesänkningar bör ännu ske innan Finland kan ta steget ut, eller snarare ned. till ”europriser”. L 10

Nordens största köpcentru tar form

Text: Hedda Biströ ring en glastäckt bulevard kantad av fikonträd formeras Östra centrums tillbyggnad, som skall stå invigningsklar i höst. Sammanlagt blir gatan under det välvda glastaket cirka 350 meter lång, då det existerande komplexet förlängs med drygt 200 meter bulevard under tak i den östliga ändan. omtalar projektchefen Jouni Kahikko vid byggnadslaget Haka, som ansvarar för byggande och marknadsföringen. Inomhusbulevarden blir vidare 16 meter bred och 22 meter hög.

Bra för bilisten!

Kahikko tror fullt och fast på affärskomplexets möjligheter att klara sig. Östra centrum ligger mycket bra till både ur bilistens synpunkt. och för den som nyttjar kollektivtrafikmedlen. Men kommer t.ex. direkt med metron till Östra centrum.

Köpcentret inklusive tillbyggnaden marknadsförs som Nordens största i sitt slag, och man räknar med en framtida omsättning i miljardklassen. Enligt förhandsreklamen skall nya Östra centrum svara på 2000-talets utmaningar och erbjuda affärer av internationell standard.

Konsumentunderlag

En alldeies ny undersökning visar också att det finns ett konsumentunderlag för centret, som byggs ut med omkring 60 000 kvadratmeter vara drygt 40 000 kvadratmeter affärsutrymme, uppger Kahikko. Man räknar med ett kundunderlag om 200 000 inom affärscentrets influensområde.

Projektchefen säger att den exakta siffran för byggnadskostnaderna är hemlig.

— Men det rör sig om drygt en miljard mark!

Stora och små affärer

Tillbyggnaden kommer att inrymma tre varuhus, nämligen Stockmann, 5okos och Anttila. Dessutom skall många småaffärer kanta inomhusgatan.

På frågan om det har blivit back för någon av de kommande mindre etableringarna på grund av recessionen svarar Kahikko nekande.

Sammanlagt finns det rum för hundra nya affärsföretag i utbyggnaden.

Den bilburna konsumenten är naturligtvis intresserad av parkeringsmöjligheterna. I den nya delen av cenrumkomplexet byggs cirka tusen parkeringsplatser i två plan. Det betyder att parkeringsplatserna ökar till drygt emtusen inom hela området.

För övrigt har centrumkomplexet bytt ägare. Det har varit Sparbankernas Central-Aktiebank (Scab) som ägde såväl det existerande affärskomplexet som tillbyggnaden. Nu anger projektchef Kahikko att den nya deen ägs av bolaget Sponda Oy. L 7/19922 FRUN

Utgiven i Forum nr 1992-07

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."