Utgiven i Forum nr 1990-16

Nordtest skärper profilen: EG stor utmaning för provningsverksamheten

av Bjarne Nyman Forum 1990-16, sida 18, 25.10.1990

Taggar: Teman: Nordtest

Nordtest skärper profilen:

EG stor utmaning för provningsverksamheten

Text: Bjarne Nyma et samnordiska organet för tekD: provning, Nordtest, skärpe sin profil inför den europeiska integrationen. Avsikten är att de nordiska länderna — med gediget kunnande inom provningsteknik och kvalitetssäkring — skall kunna påverka det tekniska standardiseringsarbete, som sker inom EG.

Ytterst är det fråga om att garantera kvaliteten på produkter, varor och konstruktioner, som utgör vår bas för liv, hälsa och god miljö. Det görs bäst genom att de nordiska länderna aktivt medverkar i det europeiska samarbetet samtidigt som provningsverksamhet på hög nivå upprätthålls inom Norden.

Samarbete inom teknisk provning inom ramen för Nordtest inleddes i början av 80-talet för att rationalisera provningsverksamheten inom Norden och därmed undanröja tekniska handelshinder länderna emellan. En produkt som erhållit godkännande med överenskomna testmetoder skall inte behöva testas på nytt för att komma över gränserna. Detta gagnar inte enbart konsumenten, utan även industrin.

Nordtest. som underlyder Nordiska Ministerrådet, har tagit fram ca 1 000 olika provningsmetoder, främst inom områden som akustik och buller. bygg, brand. elektronik, mekanik, oförstörande provning (NDT, NonDestructiv Testing), polymerer och VVS. Dessutom har organet arbetsgrupper inom konsumentvaror och kvalitetssäkring.

— Nu, när vyerna vidgas i Europ och handelshinder undanröjs via gemenskapen och den ekonomiska sfären, ändras samtidigt betingelserna för provning och standardisering. För de nordiska länderna gäller det att slå vakt om att de krav på säkerhet, hälsa och miljö vi i Norden numera tar för givna inte skall försummas i integrationsivern, anser civilingenjör Göran af Ekenstam vid Nordtest.

De nordiska industriministrarnas initiativ från augusti i fjol om att ytterligare stärka det nordiska samarbetet för att därmed öka det nordiska inflytandet på integrationsprocessen inom provningsområdet har nu utmynnat i konkreta förslag för Nordtests del.

Det gäller enligt arbetsgruppen, som ligger bakom förslagen, att framför allt att tänka de nordiska ländernas roll i det europeiska harmoniseringsarbetet. Det innebär, att de nordiska länderna inför den oundvikliga strukturomvandlingen måste tillförsäkra sig en nära och kompetent provningsteknisk expertis för att nordiska provningsresultat skall accepteras utomlands och därmed bidra till att säkta en fri avsättning för nordiska produkter 1 hela Västeuropa.

Nordtest representerar enligt arbetsgruppen en i europeiska sammanhang unik tillgång. Det kunnande, som utvecklats i Norden och som redan nu har förtroende utomlands skall kunna tjäna som underlag för nya, sameuropeiska standarder, anser arbetsgruppen. Detta är viktigt int minst därför att Norden på många områden, t ex när det gäller kvalitetssäkring av provningslaboratorier, ligger långt framme jämfört med det övriga Europa.

Vår miljö är ett annat område där Nordtest har kommit relativt långt. Till exempel finns det idag omkring 15 testmetoder för produkter och teknik, som används i den inre miljön i hemmen och på arbetsplatserna. Även på denna punkt kan de nordiska länderna bidra med kunnande i det europeiska samarbetet.

Arbetsgruppen vill också stärka det nordiska inflytandet genom större satsningar på energiområdet.

Infrastrukturen skall befrämjas

Integrationen i Europa med ett ökande antal gemensamma tekniska standarder ställer även krav på provningsverksamheten i de enskilda länderna, eftersom effektiv provning kommer att bli en ännu större faktor än hittills för konkurrenskraften. Därför vill arbetsgruppen bakom Nordtest ytterligare förbättra infrastrukturen inom provning i Norden. Det skall ske genom initiativ till referenslaboratorier, nya projekt för jämförande provning och genom att ytterligare stödja kompetensutvecklingen på området.

— Harmoniseringsprocessen kommer att resultera i att provningsresultaten godkänns över gränserna i Europa. Det räcker alltså med en provning, vilket betyder att provningsverksamheten totalt sett kommer att minska, vilket i sin tur leder till ökad konkurrens mellan provningslaboratorierna. I denna situation är det viktigt att de nordiska laboratorierna håller sig väl framme, anser Göran af Ekenstam.

En stark infrastruktur på provningsområdet gagnar den nordiska industrin både när det gäller produktutveckling och slutlig produktion. Den tekniska stödapparaten skall finnas tillgänglig på nära håll för att garantera god och tät kommunikation mellan industrin och provningsinstitutionerna.

— Vi inom Nordtest tror att de nordiska länderna i detta sammanhang har mycket att ge det övriga Europa samtidigt som vi tillgodoser våra egna intressen. Barriärerna för handeln skall rivas, men ribban — den nivå som skall garantera vår livskvalitet — får inte sättas för lågt, poängterar Göran af Ekenstam.

Nordtest vill med nordiskt provningskunnande påverka = standardiseringsarbetet inom EG, och hålla hög nivå på verksamheten inom Norden.

16/1990 FÖRUN,

Utgiven i Forum nr 1990-16

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."