Utgiven i Forum nr 1995-10

Norska Isola-Platon går till grunden med fuktproblemet

av Ragnhild Artimo Forum 1995-10, sida 38-39, 24.08.1995

Norska Isola-Platon går till grunden med

FUKTPROBLEMET

Ragnhild Artimo

Platon-mattan monteras direkt på betongplattan. Fuktkänsligt golvmaterial skyddas effektivt, då luftspalten (övre bilden) leder bort fukten.

Tre fjärdedelar av alla småhus har problem med fuktangrepp och fuktskador. Felaktiga lösningar i bygg skedet är kostnadsmässiga tidsbomber som obönhörligt kreverar senast då fuktskadorna blir fullt synlig eller leder

I försämrat inomhusklimat — och oft hälsoproblem. Men fukt kan bekämpas. Inte genom att kapslas in, utan genom att ledas ut ur byggnaden.

hundratals miljoner mark på årsnivå i

Finland. Det ärsanerings- och underhållskostnader som till stor del kan undvikas genom att redan i byggskedet fästa uppmärksamhet vid fuktproblemet och välja rätta och långsiktiga isolationslösningar, betonar Göran Skagerfält. VD för norska Isola-koncernens färska finländska dotterbolag Isola-Platon Oy. Koncernens flaggskepp. System Platon, är en unik isolationslösning som bygger på principen att leda bort den ovälkomna fukten. och förebygga nya fuktangrepp. Utgångspunkten är att fuktisolationen skall hålla lika länge som huset, och det betyder på byggnadsstatistiskt språk en livscykel på ca 50 år.

Fukt kan i värsta fall förstöra byggnader. och påverkar alltid deras bruksvärde negativt. Den viktigaste aspekten är kanske att inomhusklimatet försämras av fukt i byggnaden genom uppkomsten av luktgener som gör den otrevlig att bo eller arbeta i.

Problemet med fukt. lukt och emissioner (gaser) i byggnader har forskats i sedan slutet av 70-talet. Ändå blir en tredjedel av de hus som uppförs idag problemhus inom några år. Kunnandet finns. men kunnandet och det praktiska byggarbetet möts inte.

Fn kostar fastighetsägarn 38

Allergier frodas

Fuktgenererade sjukdomar som allergier och överkänslighet är idag den näststörsta orsaken till sjukfrånvaro (största gruppen är belastningsskador), och både en hälsovårds- och nationalekonomisk utmaning.

— Frånsett att fuktproblemen kostar pengar, kostar de mänskligt lidande, påpekar Skagerfält. — Folk mår dåligt i byggnader där inomhusklimatet är dåligt. och den mest frekventa orsaken till dåligt inomhusklimat är fukt.

Förekomsten av allergier och överkänslighet har accelererat: för ett par decennier sedan uppvisade bara 10 procent av alla 3040)-åringar dispositivitet, idag är man uppe i närmare 40 procent. Utvecklingen sammanhänger långt med nya byggmaterial och nya byggmetoder som tagits i användning så nyligen att maninte har empirisk erfarenhet av deras verkningar på längre sikt.

Försäkringsproblematik

Försäkringsbolagen i Finland utbetalade 1993 ca 320 Mmk i ersättningar för vattenskador (25 000 fall) — skador förorsakade av tak-eller rörläckage. eller isamband med eldsvådor. Men fuktskador är tills vidare ill statistikförda genom att de inte ingår i försäkringsrepertoaren.

— En svårighet har varit definition och klassificering, säger Peter Johansson, IsolaPlaton Öy:s marknadschef och operativa ledare. — Det är ofta vanskligt att klart utreda orsakssammanhangen bakom uppkomna fuktskador, också då de konkreta verkningarna är entydiga — och dyrbara att korrigera. Tyvärr finns det rätt klent med undersökningsresultat på området i Finland där debatten kring fuktskadeproblematiken och kopplingen mellan fukt och hälsoproblem kommit igång betydligt senare än i Sverige,

Gamla synder

En undersökning utförd av Folkhälsoinstitutet ger en indikation om problemets omfattning. Undersökningen kartlade fuktskador hos 450 småhus byggda mellan 50och 80-talet, och gav vid handen att ca 75 procent av husen var angripna av någon form av fuktskador.

I undersökningen framkom ati vissa fuktskadetyper varit karakteristiska ”decennievis”: i byggnader uppförda på 50-talet läckte vatten in i källarutrymmena: 60-talshusen uppvisade ofta vattenrörsläckage; 70-talshusen hade problem med fuktskador i övre bjälklaget, och husen som byggts på 80-talet uppvisade fuktskador i väggarna.

Hälften av fuktskadorna beror enligt rapporten på missar i byggskedet, antingen felaktig konstruktion eller slarvigt utfört arbete. Reparationskostnaderna kalkylerades till i snitt ca 7 400 mk per bostad; dyrast ställer sig korrigeringen av fuktskador i de äldsta husen — det är alltså god ekonomi att tackla fuktskador så snart de kommit i dagen. Av de undersökta husen är dock fortfarande två tredjedelar oreparerade! Av skadorna klassades cirka hälften som svåra, men fortfarande lätta att korrigera.

Enligt Folkhälsoinstilutets rapport behövs framför allt ett nytt kvalitetstänkande på alla nivåer i byggverksamheten. Men det finns också mycket bostadens innehavare själv kan göra för att [örebygga att fuktskador uppkommer. Byggnaden och dess riskutsatta utrymmen och delar bör ses över

Med System Platon kan fuktiga käl larrum göras torra och Fuktskyddet på utsi marken att tränga in i källarväggen; fukt som finns i väggen kan torka ut i luftspalten och leds till dräneringen.

Forum nr 10/95

Fukt, en fiende

Ms och rötskador är vad man främst förknippar med fukt i hus. Otrevlig lukt och hälsoproblem är ofta följderna vid mögelangrepp. Direkt materialförstörelse är resultatet vid rötskador.

Fukti golv och väggar kan också leda till att tapeter, golvmattor och färg förändras, bubblar och slutligen lossnar. Blir fukthalten i golv och väggar hög, försämras också deras vär meisolerande egenskaper och uppvärmningskostnaderna ökar.

En källare utsätts för fuktangrepp på flera fronter: regn- och smältvatten på markytan, vatten i marken, och byggnadsfukten i byggnadsmaterial (ca 3 000…5 000 liter i nya egnahemshus) är bland de största fukt källorna. Dessutom kan fukt härröra sig från innelufken eller läckage av regn från ytter väggar ovanför markytan.

Vattnet i marken sugs upp i grunden genom kapillärkrafterna. I morken finns också vattenånga som “vandrar” upp genom golvet.

Ofta skyddas källarväggorna på utsidan med en sk enstegstälning [vanligen asfalt). Detta leder till hög fukthalt i konstruktionerna för en lång tid. Byggfukten i väggen tar upp till TO år atttorka ut til Jämvikt me omgivningen, då fukten endast kan “torka inåt”. och underhållas regelbundet. Aven mindre problem och skador bör åtgärdas utan dröjsmål — viktigt är också att utreda orsakerna till dem. Dessutom bör man fästa uppmärksamhet vid ventilationen, speciellt ivåtrum. Medsådana enkla rutiner kan nära 80 procent av småhusens fuktskador förebyggas.

Kunnande i fokus

Bostaden är för de flesta den största investeringen någonsin.

— Åndå använder alltför många människor mer tid på valet av bil eller hemelektronik. som dock har en mycket kortare livscykel, påpekar Göran Skagerfält. — Att välja rätta lösningar och material i byggskedet, och åtgärda fuktproblem med lösningar som förebygger framtida ledsamheter kräver tid och pengar, men är god ekonomi på sikt — och skyddar egendomens värde.

Kunnande behövs inte endast hos tillverkaren av byggmaterial, utan också i hög grad hos byggmaterialaffärerna, som har direktkontakten med småhusbyggare och -ägare. Därför sker Isola-Platons landstigningi Finland så att initialskedet domineras av en utbildningssatsning — Vi siktar på att som första mål utbilda två till fyra personer från de största byggmaterialaffärerna landet runt. berättar Peter Johansson. — Vi arrangerar seminarier, där man går igenom hela vår produkt- och materialskala och hur Isola-Platon kan utnyttjas för att lösa specifika fuktproblem och förebygga dem. Skolningen bygger på föredrag och uppföljning för att säkra att informationen varit effektivt kommunicerad, samt ett informationspaket som i förlängningen uppdateras i takt med nya produkter och metoder. Dessa “Isola-utbildade” kan sedan fungera som rådgivare för kunderna på respektive lokala marknader då det gäller fukt- och luktproblem i existerande eller blivande byggnader.

Förutom byggmaterialhandelns repre Forum nr 10/9 sentanter är konsulter och entreprenörer givetvisen viktig målgrupp för Isola-Platon.

Lång lansering

Al komma in på en ny marknad är en lång process, speciellt då det gäller byggmaterial. Det är drygt ett år sedan Skagerfält kom över från sin post i Sverige för all med Norges Exportråd i Helsingfors lägga upp en marknads- och behovsanalys.

Exportrådet har haft en viktig roll i kartläggningen, som gav vid handen att här finns ett behov av detta slag av produkter. Efter årsskiftet har mera konkreta steg tagits — först genom engagerandet av Peter Johansson med en bakgrund i byggmaterialhandeln, och under sommaren med rekryteringen av en säljkonsulent och en marknadssekreterare.

Isola-Platon Oy har i första skedet opererat i Exportrådets lokaliteter, och haft värdefullt stöd i den kunskap om den finländska marknaden som Exportrådet byggt upp — och som gagnat talrika norska företag på tröskeln till Finland.

Man räknar med en investeringsperiod på tre, fyra år för att få fotfäste på marknaden, och samarbetar målinriktat med branschens centralaffärer och kedjor då Isolas egen distributionsorganisation byggs upp. Johansson framhåller att man haft ovärderlig hjälp av byggbranschens sakkunskap i detta viktiga skede.

Skagerfälts roll är långt att utnyttja erfarenheterna av “projekt Sverige”, där IsolaPlaton effektivt arbetat in sig och nu är marknadsledare på sitt område. Därskedde etableringen 1971 och Isola-Platon AB har varit ett självständigt bolag sedan 1979.

Isola-koncerne € Isola grundades 1940 av Harald ThiisEvensen som fortfarande sitter i styrelsen. Familjen Thiis-Evensen äger 89 procent av företagets aktier. Som verkställande direktör fungerar Erik Withbro.

€ Isola-Platon har tre produktionsonläggningar i Norge -— alla [56-900 1-certifierode — och en i Ungern, och totalt åtta utländska dotterbolag fi Finland, Danmark, Sverige, Tjeckien, Tyskland, England, Spanien och Ungern]. Finland och Danmark är nyaste etableringarna.

€ Koncernens omsättning 1994 uppgick till370 miljoner NOK och är för i år budgeterad till 480 miljoner NOK. Exporten utgör över 50 procent av totalförsäljningen. Isola är hek skuldfritt. Antalet anställda är ca 350, varav 250 i Norden.

6 Isola producerar och marknadsför produkter och systemlösningar för grundmur, golv, väggar och tak. System Platon baserar sig på en innovation som Isola lanserade på 60-talet och målinriktat vidareutvecklat. System Platon har “räddat nära en miljon byggnader och bostäder i Norge och Sverige fån fuktskadar”.

9 Isola-Platon Oy har kört igång i Finland i våras efter en marknadsanalys i samarbete med Norges Exportråd. VD för det finländska dotterbolaget är Göran Skagerfält, som startat och i två decennier lett isola-Platon AB i Sverige. För den operativa verksamheten i Finland svarar marknadschef Peter Johansson

VD Göran Skagerfält och marknads: chef Peter Johansson skall introdu: tera System Platon i Finland.

“Fuktproblemlösare”

Isola-Platon, säger Göran Skagerfält. ska vara den ledande fuktproblemlösaren, och ledande i produktutveckling och fackkunskap. oavsett det handlar om tak, väggar eller grund. I Finland liksom i Danmark inriktar man sig i inkörningsskedet på fuktskydd för grundläggning. Men System Platon är utvecklat att tillhandahålla lösningar mot fukt, lukt och radon. hela huset igenom.

I Sverige profilerade sig Isola-Platon som en framgångsrik luktkämpe i samband med flytspackel. Ett radhusområde i Gävle uppfört i början av 80-tale1 uppvisade kort efter inflyttningen markanta luktproblem som härrörde sig från det flytspackel som använts på betongplattan. Efter ett antal alergifall utdömdes en del av lägenheterna av miljö- och hälsovårdskontoret. Efter ett misslyckat försök med avslipning av flytspacklet applicerades Platon-matta ovanpå lagret av spackel. och mekanisk ventilation av luftspalten installerades. Åtgärden visade sig effektiv och användes sedan i samtliga 90 skadade bus i området.

Radon en utmaning

Erfarenheterna av radonbekämpning är en annan front där Isola-Platon kan rapportera triumfer. I Sverige beräknas runt 130 000 bostäder ha för höga radonhalter.

Radon är en luktfri radioaktiv ädelgas som bildas när radium sönderfaller. Radon sönderfaller i sin tur och bildar radioaktiva radondöttrer som inte är gas utan partiklar. Där det finns radon, finns också radondöttrer, vilka vid sönderfall utgör en hälsorisk genom att partiklarna fastnar i lungorna och där avger alfastrålning. Enligt svenska normer är en radonhalt över 400 Bq/m?> en allvarlig hälsorisk; för nybyggen är gränsvärdet 70. Den största radonkällan är marken — men även byggmaterial och hushållsvatten kan avge radon. När jordluft läcker in i hus, kan redan ett litet läckage resultera i höga värden.

Isola-Platon utvecklade en ventilationslösning för radonutsatta hus baserad på dels Piaton-mattan, dels ett fläktsystem dimensionerat efter husets konstruktion och den förefintliga radon- och fukthalten.

För att testa åtgärdsutformningen valdes ett i slutet av 70-talet byggt hus med en radondotterhalt om 2 800 Bq/m?3 i inomhusluften. Efter installationen av System Platon kom man ner till ca 10 Bg/m'.

39

Utgiven i Forum nr 1995-10

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."