Utgiven i Forum nr 1985-14

Nu bestämmer VD i Kina

av Peter Nordling Forum 1985-14, sida 25-27, 25.09.1985

Taggar: Teman: ekonomi

13/85) innebär bl a ett maktskifte in om näringslivet. Före reformen inne hade kommunistpartiet genom sina partikommittéer beslutanderätten vid företagen. Nu bestämmer alltså VD — i nästan alla frågor. Det gäller produktionsplaner, försäljning (t o m av onödig utrustning), förvaltningen och rätt att belöna och straffa anställda, även avskeda. — Men vid stora produktionsomläggningar kan jag, om jag vill, ha ett möte med partisekreteraren, fackets ordförande och VVD för att höra deras åsikter. Och det vill jag ofta. Men det är alltid jag som har sista ordet, förklarar hon. Detta gäller emellertid inte vid sjukdomsoch bostadsfrågor. Då är det de anställdas representanter som bestämmer. Enligt Liu bör direktören i första hand tänka på statens och sedan på fabrikens och de anställdas intressen. Direktören tillsätts av myndigheterna. Övriga chefer väljs nu för mandatperioder om två till tre år. Om de inte sköter sig, blir de utbytta och förpassade till arbetarleden. Tidigare fick de sitta på sin stol fram till pensioneringen oberoende av prestationen.

ME ekonomiska reform (se Forum

Partiet och facket stöder

Partiets roll är numera att uppmana de anställda att följa direktörens direktiv. Till partiets kompetensområde hör också att försöka medla vid meningsskiljaktigheter mellan företagsledningen och facket.

Facket, å sin sida, ägnar sig åt de anställdas trygghet och välfärd, såsom hur företagets pengar används vid bostadsinvesteringar. Fabriken håller nämligen de anställda med bostäder.

Till befogenheterna hör också att granska VD:s beslut, och övervaka ledningens lämplighet. Facket kan t o m föreslå avsked för personer inom företagsledningen.

Zhong Nan -fabriken har genomlevt flera förändringar i det kinesiska samhällssystemet. Den grundades i privat regi år 1940 och producerade då gummiskor. Efter befrielsen 1949 (kineserna säger så), då Mao

FRUN 14/1985

Reformresultat i Kina:

Nu bestämmer VD

Det har blivit lättare att vara företagsledare i Kina. Partiets inflytande har minskat. Nu är det VD so har makten.

Det säger Liu Gu Yin. Hon är 53 år och sedan tre år VD för gummifabriken Zhong Nan i staden Chong ging i sydvästra Kina.

kom till makten, förstatligades fabriken och produktionen lades om till gummihjul, gummiband och gummirör.

Produktionen upp

Nu omfattar sortimentet åtta produkter som finns i totalt 250 storlekar. För tillverkningen, som har ett värde på ca 70 miljoner yuan (ca 164 milj FIM, 1 yuan = ca 2,34 FIM) per år svarar fru Lius 1900 anställda. 1 enlighet med den ekonomiska reformen betalar företaget 20 miljoner yuan i form av skatt och vinst till staten.

Gummifabriken | Chongqing hör till de första företag där den ekonomiska reformen genomfördes. Den var ett av de 20 företag där reformen infördes som experiment år 1979. Då fick fabriken rätt att ge d anställda bonus, höja lönerna, och rätt att själv utnämna ledningen på mellannivå. I fjol utfärdade regeringen bestämmelser som gav företaget större självbestämmanderätt.

Den nya politiken har fungerat både som morot och som piska, åtminstone i Zhong Nan -fabriken.

— Efter reformen ökade det årliga produktionsvärdet snabbt till mellan 50 och 60 miljoner yuan, upplyser Liu.

Lönen följer efter

Tack vare att hon har rätt att belöna och bestraffa de anställda, har ett 50-tal fått en permanent — löneförhöjning. = Ytterligare 20—30 procent kan få tillfälliga lönelyft då resultatet varit gott. Men lönen sänks om

Liu Gu Yin, direktör som bestämmer. Hon har med framgång lett gummifabriken Zhong Nan under tre års tid.

25

En stor del av arbetet utförs fortfarande manuellt. Men i takt med att avkastningen förbättra skall maskinparken moderniseras.

resultatet blir sämre. De som inte får lönelyft premieras med bonus, om det finns orsak.

Bonus delas ut de månader då produktionsvinsten överskrider 600 000 yuan. Och de arbetare som vill ha full bonus gör klokast i att hålla sig friska. Den som varit borta från arbetsplatsen, t o m med giltig orsak, får nämligen en mindre andel av bonuskakan.

Fru Liu berättar att hon gärna uppmuntrar arbetarna att öka produktionen, då efterfrågan på produkterna ökar. Lockbetet är naturligtvis mera pengar. Arbetstagarna kan komma upp till 70—80 yuan extra per månad. Rekordet är faktiskt 93 yuan utöver baslönen, som är ca 60 yuan för vanliga arbetare. Men då är det också frågan om

Då det gäller skötseln av enskilda produktionsanläggningar har partiets roll minskat märkbart. Från partihögkvarteret i Beijing utgår n endast allmänna direktiv.

övertidsarbete. Tjänstemännen får en något mindre bonus, som baserar sig på fabrikens årsresultat.

Konkurrensen utvecklar

Sådana här chanser måste fabriken och arbetarna ta vara på. Konkurrensen skärps nämligen hela tiden. Före reformen fanns det 30 gummifabriker av den här typen i Kina. Idag är de 300 och en del har redan lagts ned på grund av olönsamhet.

— Situationen gör att en del företag är tvungna att lägga om produktionen. Och alla måste tänka på marknadens behov, kvaliteten och försäljningen, konstaterar Liu

Det här betyder också att ledningens ansvar ökar.

Duktiga arbetare prem på fabrikens hedersta kamrater.

Före reformen köpte staten hela produktionen och levererade råvarorna. Nu skall fabriken sköta försäljningen och det går inte utan god kvalitet och service.

— Därför gör vi nu kraftansträngningar på försäljningssidan, berättar Liu.

Satsningen innebär att en VVD ansvarar för den nya försäljningsavdelningen. Hans stab består av två försäljningschefer och 70 försäljare som plockats ut bland arbetarna.

Gruppens resultat är 900 nya kunder. Före reformen var de 800.

Det goda resultatet hänger också samman med den ökade kvalitetskontrollen och fabrikens egen utvecklingsavdelning. Fru Liu berättar att en tredjedel av företagets bonuspengar har investerats i kvalitetsförbättring. Hon har avdelat ytterligare 60 personer till kvalitetskontrollen, som nu sysselsätter 70 personer. Också för den här avdelningen basar en VVD.

Utvecklingsavdelningen har för sin del infört nya produktionslinjer från Spanien och Japan, och förhandlar nu om nya leveranser från Förbundsrepubliken Tyskland, Men ännu utförs mycket arbete manuellt. Och det märks att fabriken är gammal.

Omfattande omskolnin takt med automationen ökar fabrikens överskott på arbetskraft. Liu talar om ett litet överskott. Men mellan 300 och 400 anställda saknar sysselsättning. Men de avskedas inte, utan skolas om till nya uppgifter, Gummifabriken omskolar i medeltal 400 anställda per år.

Fabriken har också fått en märkbar social funktion. Exempelvis står fabriken för hälften av sjukdomskostnadcerna, då de anställdas barn är sjuka. I vissa fall subventionerar den livsmedel och finansierar barnens dagvård. Fabriken har eget sjukhus och egna skolor och daghem.

Bostad och dagvård från fabriken

Varje anställd har också rätt till en bostad från fabrikens sida. Hyran för den ligger mellan 2 och 3 yuan i månaden och el och vatten kostar ungefär lika mycket. På de ieras med bonus. De allra duktigaste får sin bild vila och fungerar som förebild för sina arbets NEgSR Jr A 2 14/1985F RU sve, - 2

plats.

här punkten har fabriken inte ännu nått målet.

Endast de som varit anställda 10 år har fått bostad. Och då är ca 80 procent av de anställda unga arbetstagare. Bostadssituationen är ett landsomfattande problem.

Hyresutgifterna är visserligen blygsamma, men måste ses mot bakgrunden av att genomsnittsinkomsterna i en arbetarfamilj, där både man och hustru arbetar, är ca 150 yuan per månad. fönerna för de flesta tjänstemännen vid gummifabriken ligger runt 80 yuan. De bäst avlönade har 150 yuan.

Ett allmänt problem i Kina är att de intel Här ser llinka fingrar till att gummits armerande tygväv kommer på

Kvalitetskontroll |.

? å = raden sistaarbetstasen vid fabriken. Kineserna f allt större vikt vid kvaliteten som är en avgörande faktor i konkurrensen.

lektuella just nu har lägre lön än arbetare och tjänstemän.

— Därför, säger Liu, prioriterar vi nu de intellektuella och ingenjörerna i fabrikens lönepolitik.

I övrigt håller det sociala systemet på att anta västerländska proportioner. Vid gummifabriken får alla anställda pension. Den är mellan 85 och 100 procent av lönen. Kvinnor, tjänstemän och chefer pensioneras mellan 50 och 55 år. Resten av männen pensioneras vid 60 år.

Moderskapsersättningen är 70 procent av lönen och betalas ut under hela moderskapsledigheten, som är 18 månader

Strax semesterdags

Ytterst får kineser har ännu fått en ordentlig årssemester. Vid Zhong Nan -fabriken, där man arbetar sex dagar i veckan, existerar ingen egentlig semester.

— Men, säger Liu, om produktionskvoten överskridits kan arbetarna få några dagar ledigt och under extremt varma perioder förkortar vi arbetsveckan med en dag.

Semestersystemet är i stort sett det samma på de flesta arbetsplatserna i Kina. Men också på den här punkten skall det bli reform. Peter Nordling

KNORRING

AB AXEL VON KNORRINGS TEKNISKA BYR 00380 HELSINGFORS 38. GARVERIGRAND 6. TEL.90-554488 e& ÅBO, TEL 921-308000 ULEÅBORG, TEL 981-224312 e JYVASKYLA, TEL 941-614 100 6 TAMMERFORS, TEL. 931-558 519

F RUN 14/198 en pålitlig leverantör till vår metallindustr bearbetningsmaskiner industrianläggningar mätinstrument maskinverktyg tätningar industriförnödenhete 217

Utgiven i Forum nr 1985-14

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."