Utgiven i Forum nr 1979-07

Nu skall vi säljas till danskarna!

av Mats Kockberg Forum 1979-07, sida 37, 25.04.1979

Taggar: Teman: turism

vår organisation har förnyats.

Nu kan du vända dig til en och samma huvudkontaktman i dina försäkringsärenden.

Utgångspunkten för omorganisationen har varit kundens behov. I praktiken innebär den att — kundbetjäningen inte längre är uppdelad på traditionella avdelningar för olika försäkringsformer, utan att en och samma kontaktman svarar för kontakterna med sina kunder - oberoende av försäkringsform. Vi tror att denna personliga försäkringsservice kommer att göra samarbetet med Finska Sjö ännu effektivare och smidigare.

SUOMEN MERI FINSKA SJÖ.

Box 276, 00101 HELSINGFORS 10 Tel. 90-175166 Telex 121013 marin sf

Nu skall vi säljas till danskarna!

Centralen för turistfrämjandet (CTF) satsar hårt på att dra danska turister till Finland. Vid den nya finländska turistbyrån i Köpenhamn kör byråchef Henrik Cronströ i dagarna igång en omfattande kampanj för att väcka intresset för Finland som turistland.

NW] Tidigare sköttes verksamheten i Danmark via turistbyrån i Stockholm. Denna vår har Centralen för turistfrämjandet (CTF) öppnat ett kontor i Köpenhamn. Staben består av turistchef Henrik Cronström, en sekreterare jämte en halvtidsanställd assistent. Finlands Turistbyrå vid Vester Farimagsgade 6 invigdes officiellt denna vecka.

— Vår allmänna målsättning är att få turismen till Finland att öka. I fjol noterades tex endast ca 43 000 danska övernattningar i Finland. Finländarna besökte Danmark tre gånger mera! Vi har alltså en hel del att göra tillsammans med de finländska företagen i turistbranschen. Planeringsarbetet sker på CTF:s forsknings- och marknadsföringsavdelningar i Helsingfors och finslipas därefter här. Verksamheten hbekostas inom ramen för den budget som reserverats för turistbyrån i Köpenhamn.

Argumenten Finland är i mångt och mycket jungfrulig mar för den vanliga dansken. Då man nu genom bla kraftig motivationsannonsering går in för att väcka intresset för vårt land, gäller det att noga överväga vilka huvudargument som skall användas. Ett sammelsurium av lockbeten innebär mindre effekt.

— Vi utgår från att Finland har ett stort potentielli sug. Framförallt är Finland ett förmånligt turistland i prishänseende, det billigaste i Norden. Det är tex 60 procent dyrare att äta på krog i Danmark än hemma. Tågresorna är 2,5 gånger dyrare. Då man dessutom beaktar att en genomsnittsnettolön i Köpenhamn ofta är lika stor som motsvarande bruttoinkomst i Helsingfors står det klart att det lönar sig att understryka prisfaktorerna.

— Danmark är vidare ett synnerligen urbanisera land. Vi kommer därför att marknadsföra Finland som Europas sista vildmark i egentlig bemärkelse. Dvs ett turistland där det går att finna oförstörd natur och framförallt frid. Det bör gå hem hos de jäktade danskar, som inte attraheras av de överfyllda stränderna i södern — Dessutom kommer vi att betona vårt lands tvåspråkighet. ”Vi kan snakke med hinanden” tex på Åland och i de svensk- och tvåspråkiga områdena. Dessutom förstår också ett stort antal finskspråkiga danska, säger Cronström, som själv talar språket flytande — en konst som han lärde sig grunderna för som krigsbarn i Danmark, och som han sedermera övat upp sig i som rundradioredaktör med starkt intresse för landet.

Hårt affärsklimat

Henrik Cronström reste i början av april runt om i Danmark och marknadsförde Finland som turistland tillsammans med Finnair, Finnlines, Silja Line, Vikinglinjen, Ålandslinjen och Älands Turistråd. Målgruppen var resebyråfunktionärerna.

— Mottagandet var allestädes gott. Vi måste börja med att skapa goda kontakter till branschens företag eftersom de är avgörande då det gäller att tillfredsställa den efterfrågan som vi hoppeligen förmår skapa. Affärsklimatet i Danmark är emellertid synnerligen hårt och det gäller därför för oss att handla snabbt för att öppna nya kanaler. Då det gäller att beträda jungfrulig mark är kommunikationstekniken 1likaså viktig, vi måste mao lära danskarna vem de skall ta kontakt med i Finland, säger Henrik Cronström, vår nya exportbefrämjare i Köpenhamn.

— Stugbyarna i Finland kan bli en verklig dragkraft för de danskar, som önskar rekreation och vila på sin semester och därför skyr folkhordarna på plagerna i söder, säger byråchef Henrik Cronström, CTF:s nye man i Köpenhamn.

37

Utgiven i Forum nr 1979-07

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."