Utgiven i Forum nr 1969-17

Nuclex 69 — kammassa i Basel

av Anders Palmgren Forum 1969-17, sida 23-25, 29.10.1969

Taggar: Orter: Basel Teman: kärnteknik

Nuclex 6 — kärnmässa i Basel

Av tekn. dr Anders Palmgren

Den 2 internationella fackmässan för kärnteknik har hållits i Schweiz 6. 10.—11. 10. 317 utställare från 22 länder visade på 10500 m? utställningsyta att industrin gått in för tillverkning av atomtekniska produkter med stor iver. Utställningen omfattade atomkraftverkskomponenter och produkter från andra områden av kärntekniken såsom utrustning för isotoptekniska tillämpningar och apparatur för kärnteknisk forskning och utveckling. Från Finland reste till mässan över 30 personer representerande såväl tillverkare som köpare inom facket. Statens säkerhetsmyndigheter och forskare var också med. Imatran Voimas atomstab hade tagit paus i de ryska förhandlingarna och sågs samla information om nyheter — kanske för användning som referens material.

Storleksordningen för de största avdelningarna var Västtyskland, USA, England, Frankrike, Italien, Kanada, Sovjet. Finlands delutställning inom den gemensaroma skandinaviska gruppen, hörde till de minsta, men ansågs helt förtjänstfull och nyttig.

På VÄSTTYSKLANDS avdelning fanns speciellt många stålverk företrädda. Specialstål för kärnteknik utgör inte bara i Tyskland en utvecklingsbefrämjande kvalitetsartikel. Flera tyska företag kan leverera kärnkraftverk. Under år 1970 kommer 3 försökskraftverk att bli färdiga och i slutet av 1970talet är ca. 30 Yo av elkraften kärnproducerad. Det största projektet f.n. är en 1200 MW (Lovisa reaktorn blir ca 350 MW) tryckvattenreaktor som skall bli färdig 1974. Konstruktör är ett konsortium bildat av AEG och Siemens.

USA ställde som vanligt upp med ett gäng »durkdrivna» försäljare som verkligen kunde sin kundbehandling, En plump utgjorde några representanter som inte kunde engelska. Westinghouse som tillsammans med General Electric står för huvuddelen av reaktorbyggandet i USA, avvek från alla andra utställare genom att visa endast en mycket avancerad mobile. En stark delegation inbjöd på löpande band hugade till tekniska konsultationer i andra lokaliteter med intimare omgivning.

Kommersiell atomsprängnin »Typiskt amerikanskt» var förekomsten av två konkurrerande företag vilkas produkt utgjordes av atomsprängningsarbeten. Denna teknik bygger på detonering av atomladdningar unde jord. Man kan bla. spränga kanaler, hamnbassänger och underjordiska reservoarer, utvinna vissa mineraler och naturgas. Åtomsprängarna som inte godkände ordet atombomb ji samband med dessa små (under 100 kiloton) »bomber» ansåg tiden helt mogen att sprida upplysning om tekniken. Inom 10 år trodde man sig kunna skapa en avsevärd marknad. Över ett hundratal prov i USA har visat att t.ex. radioaktiviteten efter ett skott inte är ett hinder. Ett av företagen kunde också åtaga sig motsvarande arbeten med konventionella sprängmedel; en kostnadsjämförelse för något större objekt utföll dock till atomsprängningens fördel med många hundra procent.

ENGLAND har ett volymmässigt imponerande atomkraftprogram. Kompletta kraftverk kan offereras av tre olika tillverkare. Den statliga aktiviteten på området är stor och den brittiska atomenergimyndigheten UKAEA hade också en dominerande utställning där man omständligt påpekade att över hälften av världens kärnproducerade el-kraft genererats i England.

De nya typer av reaktorer engelsmännen arbetar med presenterades utförligt. Den första generationens gaskylda grafitreaktorer har inte någon framtid som exportobjekt. FRANKRIKES avdelning avspeglade de stora ambitionerna och den statliga företagsamheten. Det verkar klart att man inte lyckats exportera kärnteknik i nämnvärd omfattning, men Frankrike är synnerligen självförsörjande. Språksvårigheter som förstärkes av att fransmännen inte synes godkänna tysk Vänd! Forum 17/69 23

Vandrar Era pengar den ena gatan upp — den andra ner?

Går Ert företags kapital på hjul fastän det kunde driva långt effektivare hjul? Det är inte nöd vändigt. Vi har en ny idé för Er.

Leasing — långtidshyra av bilar betyder en bekymmersfri bilpark. Ni sköter endast månads hyra enligt hyrestid och körkilometer samt för bränsle och biltvätt. Vi tar hand om allt de övriga — till och med gratis dubbdäck under vintersäsongen. För att inte tala om registre ng Service och reparationskostnader. Och vårt bolags bilar är alltid driftsäkra och av nyaste rsmodell.

Person-, paket- och lastbilar av alla märken importerade av Wihuri-Yhtymä: Volkswagen,

Hillman, Sunbeam, Commer, Daf, Rambler, Rebel, Ambassador, Javelin.

Kalla på oss för konferens och byt om till bekymmersfri bilpark.

AUTO-LEASING LÅNGTIDSHYRA

AV BILAR OLASng

Brändövägen 44, Helsingfors 57, tel. 688 041 24 Forum 17/69

Nuclex 69 forts.

och engelskspråkiga broschyrer, förhindrar möjligen en rättvis bedömning av produkterna.

Problem i Italien

ITALIEN hade förvisats till de små nationernas hall, men avdelningen var imponerande mångsidig. Ett tiotal företag dokumenterade övertygande sin kunnighet i branschen. Något företag har deltagit i byggandet av ett tiotal reaktorer både i Italien och utomlands. Prestigehänsyn har möjligen bidragit till det stora antalet företagare, men utvidgningstakten är hög inom alla tekniska områden i Italien, Italiens tre första kärnkraftverk är importerade och av olika typ för jämförelsens skull. Alla är mer eller mindre otursföljda och har säkert utgjort dålig reklam för atomkraftverk. Anbud för Italiens fjärde verk (600—750 MW) har lämnats också av ett italienskt konsortium. Ett positivt resultat har funktionsfelen hos Italiens reaktorkraftverk haft: man har i praktiken sett att säkerhetssystemen fungerat perfekt och att ingen radioaktivitet kommit fri, vilket naturligtvis gällt alla fall av större eller mindre reaktorhaverier i världen.

KANADA har av både ekonomiska och geografiska orsaker koncentrerat sig på tungvatten-modererade reaktorer som kan användas med naturligt, oanrikat uran. AECL (Atomic Energy of Canada Limited) är ett statligt bolag som sysslar med både grundforskning och kommersiell verksamhet. Bolaget sköter marknadsföringen av reaktorer och uppträder som huvudkonstruktör. Privata företag har tidigare försökt ensamma sälja kanadensisk reaktorteknik men misslyckats. Bränsletillverkning dominerar nu den privata sektorn i Kanadas atomindustri. Kraftverksprogrammet omfattar byggandet av ett 2000 MW kraftverk som består av fyra reaktorenheter och blir färdig 1972 och en 3 000 MW:s anläggning som projekteras stå klar i mitten på 70-talet.

SOVJETS avdelning var utställningstekniskt alldeles i en egen klass av de större enheterna. Ett stort antal produkter visades, men broschyruppgifterna var knapphändiga. Reaktortekniken torde finna köpare även utan broschyrer. En mängd robusta praktiska apparater för vetenskap och teknik visades vid sidan av en reaktormodell.

TJECKOSLOVAKIEN har under några år utvecklat ett avsevärt kunnande ifråga om reaktorkraftverk. Skoda-fabrikernas förmåga att bygga tunga trycktankar t.ex. verkar övertygande. Enligt bestämda rykten kommer tjeckerna inte själva att bygga sina följande reaktorkraftverk, utan ett par sådana skall ingå i handelsutbytet med Sovjet.

NUCLEAR SCANDINAVIA utgjorde gruppbeteckningen för 16 nordiska företag av vilka ett var Finnatom som ju är ett samarbetsbolag för åtta finländska storföretag i meéetallbranschen. Finnatom som skötte presservice förtjänstefullt, kunde rapportera om tidigare ingångna avtal rörande leveranser av värmeväxlare och reaktorkomponenter för de svenska kraftverken Oskarshamn och Ringhals. Asea-Atom, det ganska unga halvstatliga företaget i Sverige, dominerade den skandinaviska utställningen. Danmarks utställare fick stöd av den enorma Danmark-vecka som drabbade Basel. En stor del av de 2 000 anmälda atomteknikerna måtte ha kommit hem med schweiziska reseminnen gjorda i Danmark.

Tekniska sessioner och engelsk ärlighet

I samband med mässan ordnades nio tekniska möten kring ämnen som >»Erfarenheter vid tillverkning, byggnad och användning av kommersiella atomkraftverk> och »Utsikterna för automatisk reglering av atomkraftverk». Bland de många föredragen ingick en del som var okritisk reklamtext, men de flesta presenterade realistiska intryck av kärnteknikens

Modell i skala 1:10 av kanadensiska reaktorkärnan CANDU.

olika aspekter. Som ett exempel på ärlighet må nämnas engelsmannen som med lugn stämma förklarade att ett mindre fel uppstått i en del av de engelska reaktorerna, vilket närmast gick ut på att vissa skruvar börjat oxidera något snabbare än beräknats. Han försäkrade att detta inte var något allvarligt men att man för säkerhets skull sänkt effekten något i en del reaktorer. Ärligheten bestod däri att man väl skulle förstå att vederbörande egentligen sade: Vi har en massa skruvar som rostar bort för oss på ett otillåtligt sätt.

Rapport från Lovisa-prototypen

En rapport från det ryska kraftverket Novovoronezh intresserade finländarna speciellt. Ett liknande kraftverk är ju föremål för förhandlingar mellan Imatran Voima och Technopromexpotrt. I sitt föredrag, som för en gångs skull hölls på västerländska, betonade den ryska talesmannen de goda erfarenheterna, men nämnde också några felkonstruktioner som korrigerats. Framställningen var ganska grov och de frågor som ställdes efteråt fick i allmänhet inte något svar.

Datamaskiners användning i reaktorkraftverk konstaterades i många föredrag vara nödvändigt. De höga kraven på tillförlitlighet och ekonomi leder till stora svårigheter vid programmering av ADB-maskinerna och vid instrumentering av reaktorn. Program- och systemutvecklingen måste börja samtidigt med konstruktionen av själva reaktorkraftverket. Speciellt borde i Lovisa kraftverket beaktas att man senare säkert önskar öka graden av ADB-styrning från den ursprungliga. Ekonomiska förluster kan nog förutses genom att den ryska ADB-tekniken ligger något efter tekniken i väst. Mi

Forum 1769 25

Utgiven i Forum nr 1969-17

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."