Utgiven i Forum nr 1983-07

Ny energibesparande metod för avfuktning

Forum 1983-07, sida 26, 13.04.1983

Taggar: Teman: energi

FRUN 83 Akin

Ny energibesparande metod för avfuktning

Fuktighet i konstruktionerna förorsakar stora problem i nya byggnader och vid reparationsarbeten. Fuktigheten kommer till byggnaden med betong en, spackelmassor, målfärger, material som stått ute mm. För att undvika fuktskador måste fukten avlägsnas innan följande arbetsskede kan påbörjas.

EH Den traditionella metoden att få bort fukten ur byggnaderna har varit att värma och ventilera som illustre ras av följande bilder.

Man tar alltså in kall luft, värmer upp den så att den kan suga upp så mycket fukt som möjligt, och vädrar därefter ut den varma, fuktiga luften. Denna metod är i och för sig effektiv, men den innebär att energikostnaderna blir höga på grund av att man vädrar ut uppvärmd luft. De allt dyrare energipriserna har gjort att man börjat titta på andra, mindre energikrävande lösningar för att få bort fukten.

Torr, uppvärmd

Kyltekniken gav lösningen på problemet. Fuktig luft (luft med hög relativ fuktighet) har den egenskapen att när den kyles ned (till temperaturer under daggpunkten), utkordenseras vatten precis som det bildas vattendroppar på ett kallt ölstop. I stället för att ventilera ut den fuktiga luften kyler man ned den och kramar på det sättet fukten ur den. Den värme man har ”pumpat” ut ur luften vid nedkylningen använder man till att värma upp den avfuktade luften och blåser sedan den torra, värmda luften tillbaka till det utrymme som skall torkas. Detta illustreras av principbilden nedan.

Den utrustning som behövs för detta fungerar i princip enligt samma system som ett kylskåp (värmepump).

26

Den fuktiga luften träffar alltså först det kalla batteriet (4), där en del av fukten utkondenseras som = vattendroppar (dagg). Dessa leds till en vattenbehållare eller till avloppet. Den avfuktade luften kommer sedan till det varma batteriet (2), där den värms upp till en temperatur som är 5-109C högre än rumstemperaturen. Den högre temperaturen beror dels på att ångbildningsvärmen har tagits till vara då man kondenserar fukten, dels på kompressorns energiförbrukning. Den totala energiförbrukningen är vid avfuktning genom återcirkulation enligt denna princip endast ca 20984 av den vid traditionell värme-vädringsprincip.

Dörrar och fönster bör vara stängda

För att man med ifrågavarande metod skall uppnå bästa möjliga resultat bör man i motsats till traditionell torkning sluta till det utrymrme som skall torkas så väl som möjligt. Detta för att metoden är effektivare ju högre den relativa fuktigheten är i rummet, varför all extra luft minskar nyttokapaciteten. Rumstemperaturen bör vara mellan ca 59C och 309C och den relativa luftfuktigheten 40-100 26 för att avfuktningen skall vara effektiv.

På grund av att man inte använder lika höga temperaturer som vid traditionell torkning blir avfuktningen skonsam, varvid sk skaltorkning och sprickbildning kan undvikas. Utrustningen är också tystgående och det drag och de stora temperaturskillnader som förekommer vid traditiorell torkning är praktiskt taget eliminerade. Arbetsmiljön är sålunda mycket dräglig också under avfuktningen. Apparaturen är lätt att använda till följd av välutvecklad automatik, så 1. Kompressor, 2. Högtrycksbatteri (varmt), 3. Tryckredu cCeringsventil, 4. Lågtrycksbatteri (kallt), 5. Fläkt.

behovet av eftersyn är minimalt.

Ny energi

Marknaden i Finland är på klar tillväxt för denna typ av avfuktning, berättar DI Svante Degerth, som fungerar som chef för Oy Grönblom Ab:s byggnadsavdelning. I Sverige har tekniken slagit igenom sedan 2-3 år tillbaka. Där är marknaderna ca 4 gånger större (över 10 miljoner kronor) än i Finland. Genombrottet måste ytterligare ses mot bakgrunden av att byggnadsverksamheten har varit i kris i Sverige. De viktigaste orsakerna till att tekniken är på kommande ä — energibesparinge - pressade tidtabeller oc dyra kapitalkostnader, vilka gör att man måste snabbt få fukten ut ur byggnaderna.

Oy Grönblom Ab, som representerar A/S Dantherm från Danmark, har sedan december 1982 marknadsfört avfuktare av denna nya typ. Den modell som Grönbloms marknadsför är en liten kompakt transportabel avfuktare med helautomatisk styrning. Svante Degerth berättar, att deras försäljning har kommit bra i gång och att man på några månader har sålt ett 50-tal apparater. Efterfrågan börjar alltmer rikta sig mot mindre modeller, eftersom dessa är betydligt smidigare att använda och priserna kan hållas förmånliga på grund av långa produktionsserier.

Den nya avfuktningstekniken kan användas för också andra fuktproblem. Tex vid lagerhållning av fuktkänsliga material (korrosion), vid vattenskador, i livsmedelsindustrin och vid uttorkning av virke kan tekniken användas med framgång. Vi kommer således i framtiden aft kunna lösa många av våra fuktproblem på ett mindre energikrävande sätt.

Utgiven i Forum nr 1983-07

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."