Utgiven i Forum nr 1983-07

Produktionsökning utan käpacitetshöjning

av Bjarne Nyman Forum 1983-07, sida 15-16, 13.04.1983

Taggar: Bolag: Konsult AB Teman: företag

Av Bjarne Nyman

Christer Idhammar är populär som föreläsare i underhållsfrågor.

EB Oplanerade driftsstopp blir dyra för industrin. Företagen går miste om direkta intäkter för den tid produktionsprocesserna inte fungerar normalt. I processindustrin kan tex en halv minuts oplanerat stopp innebära att det går en timme innan processen igen kan köras på normalt sätt.

Oplanerade driftsstopp kan i värsta fall innebära leveransförseningar med långtgående konsekvenser för företagen. I många företag strävar man till att garantera leveranssäkerheten genom att upprätthålla stora buffert- och färdigvarulager. Ett sådant system binder stora mängder kapital.

Enligt Christer Idhammar, chefskonsult vid den svenska firman Idhammar Konsult AB, finns det stora pengar för företagen att hämta genom en effektiv planering av förebyggande och avhjälpande underhåll.

  • Ofta strävar man inom industrin till ökad effektivitet genom att satsa på höjd produktionskapacitet. Dess 7/83 F RU “Den bortglömda vinsten”

EFFEKTIVT UNDERHÅLL KAN SPARA MILJONER

Många industrimänniskor tror att service och underhåll är ett nödvändigt ont som kan skötas lite hur som helst av vem som helst. Det är en felakti uppfattning.

Underhållskostnaderna är en stor post för de flesta producerande företag. I Sverige har man beräknat att de totala underhållskostnaderna för industrin uppgår till ca 40 miljarder SEK årligen.

  • Av dessa miljarder är det möjligt att spara åtminstone åtta miljarder genom ett effektivt förebyggande underhåll, säger Christer Idhammar, Idham mar Konsult AB.

värre fäster man inte lika stor vikt vid tillgängligheten, säger Idhammar. Okad tillgänglighet skapar större intäkter och oftast också minskade kostnader.

Idhammar Konsult AB har specialiserat sig på ett smalt område: underhåll. I princip täcker företaget alla typer av industriell verksamhet, men i praktiken har pappers- och massaindustrin, metallindustrin, stålindustrin och den kemiska industrin gett de flesta konsultuppdragen.

Konsulterna på verkstadsgolvet

Idhammar Konsult AB startades för tio år sedan som ett sex personers företag. I dag sysselsätter företaget 31 personer direkt och har uppnått en omsättning på ca 15 miljoner SEK.

  • En konsult uppfattas vanligtvis som en bättre vetande människa so sitter bakom ett skrivbord och delar ut goda råd mot betalning. Den uppfattningen bröt vi mot genast från starten, berättar Christer Idhammar. Våra konsulter jobbar mest på verkstadsgolvet med konkreta problem.

En viktig orsak till att industrin så dåligt inser underhållets betydelse är att det i dag inte ges någon utbildning i ämnet. Detta trots att underhåll av industriella produktionsprocesser sedan trettio år tillbaka i tiden utvecklats till en hel vetenskap. Indirekt är detta orsaken till att underhållet uppfattas som den ”sista” rationaliseringsmetoden.

Nyckelordet i Christer Idhammars resonemang är planering. Via bättre planering/styrning av underhållsverksamheten kan höjd produktion och sänkta underhållskostnader uppnås.

  • Verksamheten måste baseras på tillståndskontroll samtidigt som rutiner införs för beredning/planering, teknisk dokumentation, inköps-förrådsstyrning och analys, säger Idhammar. Allt det här uppnås bäs 1 »

F RUN 1/8 med hjälp av ett minidatorbaserat system för underhålls- och förrådsrutinerna.

Stora register och direktaccess

Målsättningen för underhållsverksamheten formulerar Idhammar på följande sätt: Underhållsverksamheten skall upprätthålla planerad tillgänglighet till lägsta kostnad, utan risk för personskador.

Men = underhållskostnaden utgör inte ensam ett mått på underhållets effektivitet. Resultatet av underhållsverksamheten måste ställas mot kostnaden för densamma.

I dagens läge är de flesta företag inom tex processindustrin så pass stora att manuell hantering av underhållssystemen inte kan motiveras. Många företag är så stora att ett särskilt minidatorsystem för underhållet är på sin plats.

  • För underhållsfunktionen krävs dator i minidatorsklassen, en mikro räcker inte till. Dataregistren blir nämligen mycket stora och verksamheten kräver direktaccess 24 timmar i dygnet, betonar Christer Idhammar.

Ett system för underhåll måste bestå av följande delsystem - system för förebyggande under håll - register för teknisk dokumenta tio - register för anläggningar/mas kiner/individer - system för inköps- och förråds styrning - arbetsordersystem för berednin och planering av arbeten - teknisk-ekonomisk analys fö styrning av systemen.

Sidoeffekter

Vid sidan av de konkreta resultaten av ett effektiverat underhåll i form av färre haverier och högre tillgänglighet finns också positiva sidoeffekter. Enligt Idhammar kan man ofta konstatera lägre energiförbrukning, större säkerhet, bättre trivsel genom mindre stress och högre kvalitet på utförda arbeten.

Idhammar betonar att de positiva effekterna inte enbart är ett resultat av datorsystemet som sådant.

  • Underhållsstrategin som baserar sig på tillståndskontroll och planering är avgörande. Men det är svårt att lyckas utan minidator …

Som ett exempel på vilka resulta 1 som kan uppnås med hjälp av förebyggande underhåll kan tas Lövholmens bruk (ASSD i Piteå. Tillgängligheten höjdes med 6 procent, vilket betyder en produktionshöjning med 24000 ton kraftpapper per år. Underhållskostnaderna sjönk med 20 procent. Behovet av kontinuerligt hyrd arbetskraft kunde elimineras. Övertid och jourutryckningar minskade med 70-85 procent. Dessa förbättringar innebär en avsevärd produktivitetshöjning.

U-ländarna locka Även om det torde finnas tillräckligt med uppdrag i underhållsbranschen för Idhammar Konsult i de nordiska länderna har man också

AVHJÄLPANDE UNDERHÅLL :

Allt underhåll som utföres i syfte att avhjälpa uppkomna. fel.

Anläggnings/ aggregatregister

REGISTRERING

UNDERHÅL . (ekonomi)

Ritningsregiste börjat rikta blickarna mot längre bort belägna länder.

  • I utvecklingsländerna sköts underhållsfunktionen uruselt — oftast sköts den inte alls. Maskinerna och anläggningarna körs tills haveri uppstår. Sedan köper företagen nya maskiner och maskindelar i stället för att reparera, berättar Christer Idhammar.

  • Vi funderar faktiskt på ett etablera underhållsverkstäder i Tanzania.

Vikten av ett förebyggande underhåll håller i alla fall på att vinna gehör inom industrin. Konkurrensläget och de höga kapitalkostnaderna har tvingat också andra än storföretag att prioritera underhållet mera än tidigare.

Man har märkt att det går att höja produktionen utan att höja kapaciteten. O

FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL

Allt programmerat iunderhåll. som utföres i syfte att förebygga uppkomsten av fel eller för att upptäcka fel “innan de leder : till produktionsstopp eller måskinskador.

(konstruktion)

ON

Utgiven i Forum nr 1983-07

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."