Utgiven i Forum nr 1971-11

Ny mönsterrättslag främjar det andliga skapandet

av Tore Modeen Forum 1971-11, sida 30, 09.06.1971

Taggar: Teman: juridik

Aktuell juridik

Ny mönsterrättslag främjar det andliga skapandet

Av prof. Tore Modeen

En till det industriella rättsskyddet hörande skyddsform har hittills saknats hos oss, nämligen mönsterskyddet. Ett sådant skydd innebär att för den som skapat ett mönster såsom resultat av Intellektuellt arbete trygga ensamrätten att tillgodogöra sig resultatet av sin arbetsinsats.

Denna ensamrätt kallas mönsterrätt i den nya lagen av den 12 mars 1971/221.

Beträffande mönster är det fråga om att skydda sådant alster som i och för sig visserligen representerar något nytt på området, men likväl inte uppnår den konstnärliga nivå, som anses vara en förutsättning för skydd enligt upphovsrättslagen och som inte heller företräder en sådan teknisk idé att det kunde bli fråga om beviljande av patent. Mönster är en ny förebild för en varas utseende eller för ett ornament, en förebild som skiljer sig från andra tidigare kända förebilder oc 1500 ändamåls enliga munstycken typer

Som NIi vet existerar det inte något all-round munstycke. Inte för Er som vill att Era munstycken skall vara såväl ändamålsenliga och stfoktiva som ekonomiska.

Därför har vår huvudman, Spraying Systems Company, USA, utvecklat 15000 olika typer av munstycken - bland vilka den rätta kan väljas ut för varje enskilt ändamål. På detta arbete har de offrat både tid, erfarenhet och tekniskt know-how och de är nöjda med sina resultat, Nöjda är också de många stora fabrikerna runtom i världen, de som använder dessa munstycken.

Skriv och be om vår 64-sidiga illustrerade specialkatalog där Ni finner alla tekniska data beträffande SSC-munstyckena.

Material: mässing, rostfritt stål, syrabeständigt stål och Nylon.

Importör:

SG. N’IEMINEN Äb

Folkskolegränd 3 - 00100 Helsingfors 10 Tel 60 22 9/växe 3 som har uppstått såsom ett resultat av andligt skapande arbete. Mönstret eller förebilden skall vara avsedd att användas yrkesmässigt. Mönsterrätt innebär skydd för mönsterskaparen och den producent, som med mönstret som förebild tillverkar varan, mot otillbörlig användning och illojal konkurrens. Mönsterrätten begränsas att beröra en varas utseende eller yttre form, t ex en ritning eller en modell som tillverkas för att användas som förebild vid fortgående tillverkning av en vara. Nyttighetsmönster, som skyddar den tekniska idén oberoende av formen, är inte skyddade enligt denna lag.

Mönsterskyddets verkningar är dock oberoende av huruvida formgivningen betingas av estetiska eller praktiska synpunkter. Mönsterskyddet hänför sig sålunda inte endast till prydnadsmönster utan även till mönster, vilkas utseende betingas av praktiska synpunkter.

Av mönstret bör framgå varans hela utseende eller yttre form. Tex en flaskhals kan inte vara föremål för skydd, men däremot nog dörrhandtag, bordsben eller andra produkter som utgör delar av en större helhet och kan vara föremål för självständig omsättning.

Det föremål som skyddas bör återge varans utseende och sålunda inte vara endast en matris eller en kliché. Föremålet bör också vara konkret. Tex beskrivningar kan inte vara föremål för mönsterskydd, inte heller mönster med varierande utseende.

Prydnadsornament utan direkt anknytning till vara kan likväl omfattas av mönsterskyddet.

Sammanfattningsvis kan konstateras att en förutsättning för erhållande av mönsterrätt är att det ifrågavarande föremålet är ett mönster, enligt ovannämnda definition, att skydd meddelas endast den som skapat mönstret och sålunda inte en plagiator. Slutligen bör mönstret vara nytt, sålunda fylla vissa krav på egenart,

Registreringsförfarandet

Patent- och registerstyrelsen skall föra ett mönsterregister. (Se mönsterrättsförordningen 2.4.1971/252). Myndigheten har ålagts att på förhand, innan registreringen beviljas, granska nyheten i fråga om det mönster som anmälts för registrering. Genom publicering av mönster kan utomstående få kännedom om registreringsansökningar och framställa invändningar mot beviljande av registreringen.

Registreringsansökan är i regel offentlig, om inte dess hemlighållande ansökts, varvid den kan hållas hemlig i högst 6 månader.

Mönsterrätten är en förmögenhetsrätt som kan överlåtas och ärvas i likhet med patent- eller varumärkesrätten.

Olovligt nyttjande av mönster kallas mönsterintrång, som är straffbart.

Lagen trädde i kraft den 1 april 1971.

Forum 11/71

Utgiven i Forum nr 1971-11

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."