Ny ordförande i TFiF: Henrik Janson

av Fredrik Nars Forum 1995-16, sida 17, 14.12.1995

Taggar: Personer: Henrik Janson Organisationer: TFiF

brukar eftersträva ökad likviditet. bättre allokering av risker, optimalt val av valuta, genomskinlighet, utnyttjandet av olika slags skatteolikheter mellan länder och värdepapperstyper, osv. Grundidén är att strukturera de emitterade värdepappren så att placerare och garanter får exakt vad de kan bära och vill ha. Genomskinligheten är viktig. Den uppstår som en följd av att placerarna vet vad de får och kan värdera skuldebreven. Placeras däremot pengarna i bankens skuldebrev, vet man aldrig vart pengarna hamnar. Den = misstänksamma placeraren betalar gärna lite extra för att inte behöva köpa grisen i säcken!

Finansieringsfördelarna är trots allt ofta diffusa och svåra att mäta. Då Statens Bostadsfond för några veckor sedan genomförde sin värdepapperiseringstransaktion behövde de inte mäta fördelarna så noga. De stod inför en situation med klara restriktioner.

ARAVAtransaktionen

Statens Bostadsfond värdepapperiserade alltså gamla lån (och panterna) som beviljats för att bygga hyresbostäder. Det var alltså inte fråga om bostadslån — i den bemärkelsen är transaktionen unik. Värdet uppgick till 350 miljoner dollar och emissionen verkar att ha lyckats bra. Skuldebrevens maturitet är fem år och de har en rörlig ta bunden till dollarräntan. För tillfället torde räntekostnaden ligga strax under sex procent. Transaktionen utgjorde ett skolboksexempel på en strukturerad värdepapperisering.

Orsaken till transaktionen är enkel. Staten vill visa ett möjligast lågt budgetunderskott för att sänka statens finansieringskostnad och för att uppfylla EMU-kriterierna. Bostadsfonden som budgeterat 1,5 miljarder mark för finansiering av bostadsproduktion och renoveringar blev därför utan budgetanslag. Denna konkreta finansieringsrestriktion ledde till en jakt efter alternativ. Försäljning av tillgångar i form av värdepapperisering av gamla ARAVA-lån valdes då.

Bostadsfonden öppnade dörrarna och ”arrangerade” in Finland på världskartan i detta hänseende. Härefter borde det bli lättare!? &

Forum nr 16/95

Ny ordförande i TFiF: Henrik Janson

Fredrik Nars

Aktiv föreningsmänniska och headhunter. Så kan man sammanfatta TFiF:s nya ordförande Henrik Janson.

ör de kommande tre åren kommer Tek niska Föreningen i Finland (TFiF) att ha e ordförande som är föreningsmänniska ut i fingerspetsarna och mångårig aktivist inom TFiF. Dipl.ing. Henrik Janson, 53, tillträder vid årsskiftet och har ett professionellt förflutet som headhunter. Han arbetar i dag som generalsekreterare i Finlands Svenska Idrott CIF r.f. och har alltid varit aktivt med i föreningsverksamhet.

Janson efterträder dipl.ing. Göran Nyman som varit ordförande under den senaste treårsperioden och, undantagsvis, ytterligare en ettårsperiod.

Vad är det som får Janson att bli ordförande för TFiF — Jag har jobbat med så mycket inom TFiF att jag känner föreningen väl — och medlemmarna känner väl mig. Då jag sedan tillfrågades var jag villig att ställa upp.

Alla svenskspråkiga diplomingenjörers förening ser som sin främsta verksamhet, enligt Janson, att tillgodose sina ca 2 600 ordinarie medlemmar med den ideellt fackliga verksamheten. In formationsspridningen är också viktig, säger Janson och viftar med föreningens nya broschyr kring programverksamheten. Skötseln av TFiF-medlemmarnas arbetsmarknadsfrågor har delegerats till TEK, Teknikernas Akademikerförbund. Lite över hälften av TFiF:s medlemmar är anslutna till TEK.

Hur vill han utveckla föreningen TFiF — TFiF är en förening som skötts så väl under åren att det finns få saker som behöver utvecklas. Det har vi vårt välfungerande kansli i Böle att tacka.

— Menjag upplever två saker som viktiga. Dels vill jag fortsätta det nära samarbete som inletts med DIFE (Driftingenjörsföreningen i Finland) där de flesta tillställningar anordnas tillsammans. Dels vill jag aktivera de medlemmar som inte idag går på våra tillställningar.

Enligt Janson finns det över 100 mycket aktiva medlemmar i TFiF. Dessa ordnar program åt ytterligare 400 medlemmar som deltar i programmen. Men därutöver finns över2 000 medlemmar som inte finns med i föreningens verksamhet. Dessa skulle Janson vilja nå och aktivera, speciellt de medlemmar som finns i Vasa- och Tammerforstrakten. Åboregionen sköter sig bra. Dessutom anser han att de 1000 teknologer vid Tekniska högskolan och Åbo Akademi (som är juniormedlemmar) skall känna att TFiF är deras förening och att de kommer med då de blir färdiga diplomingenjörer.

Tekniska föreningen i Finland får en erfaren ordförande i Henrik Janson. Han har tidigare suttit som styrelsemedlem, första vice ordförande och varit aktiv i diverse utskott i TFiF. Han har bl.a. varit ordförande för etikgruppen samt kurs Dipl.ing. Henrik Jansson är TFiF:s nya ordförande, Han arbetar som generalsekreterare på Finlands Svenska Idrott GIF och har tidigare arbetat som headhunter.

utskottet och är för tillfället ordförande för etikoch miljöutskottet. s

Janson är diplomingenjör från Abo Akademi och arbetade i början av sin karriär vid Tampella som chef för presseningstillverknings- och uthyrningsföretagen. Efter det blev han “headhuntad” till Partek och var bl.a. VD för ett av dotterbolagen. Detta var hans första kontakt med headhunting — ett yrke han sedermera skulle arbeta på heltid med.

Headhunting, att hjälpa företag finna de rätta personerna att anställa, är något som klart fascinerar Janson — Ordet headhunterlåter ju hemskt. Men arbetet går ut på att jobba med människor, inse företagens behov och finna de rätta personresurserna. Man får ett stort nätverk av personer man känner.

Från Partek blev han igen headhuntad för att bli headhunter på konsultbolaget Mecrastor. Där var han chef för headhuntinggruppen under “de gyllene åren för headhunting”, på åttiotalet. Han grundade också tillsammans med konsultkolleger två företag och verkade som VD respektive styrelseordförande. Genom sina förtroendeuppdrag inom bl.a. styrelserna för Centralidrottsförbundet och Skolidrottsförbundet blev han indragen i Finlands Svenska Idrott CIF. Där arbetar han nu som generalsekreterare,

Sportar han själv — Jag har sportat med all slags idrott, säger Janson och räknar upp en massa olika grenar och föreningar han sysslat med. I dag idrottar han inte aktivt med något men håller sig själv nog i god form. 9

Utgiven i Forum nr 1995-16

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."