Utgiven i Forum nr 2010-05

Nya bränslen tas i bruk

av Patrik Lindfors Forum 2010-05, sida 07, 27.05.2010

Taggar: Teman: bränsle

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 5 2018

LEDARE

Patrik Lindfors är chefredaktör för Forum för ekonomi och teknik.

De finländska energibolagen har gjort klokt i att utveckla egna miljövänliga bränslen. Priset och tillgängligheten avgör sedan kundens val.

Nya bränslen tas i bruk

Läckaget från oljebolaget BP:s havererade olje plattform i Mexikansk golfen kommer att få en avgörande betydelse för oljebranschen. Oljebolagen tvingas sannolikt ta ett större ansvar för hanteringen av eventuella oljeutsläpp. Dessutom är striktare begränsningar för oljeutvinning inaturkänsliga områden att vänta.

Allt detta leder till ökade kostnader för oljebolagen, vilket i sin tur pressar upp priset på olja. Hur stor höjningen blir återstår att se, eftersom många andra faktorer inverkar på det slutliga oljepriset.

Ju hårdare motståndet mot oljeborrning inaturkänsliga områden är, desto större är efterfrågan på alternativa energilösningar, Katastrofen i Mexikanska golfen driver på denna utveckling.

Flera finländska bolag satsar stort på att utveckla miljövänliga bränslen. Neste Oil har redan under ett antal år producerat ett dieselbränsle med namnet NEXBTL, som är baserat på förnybara råvaror. Fördelen med NEXBTL är de låga utsläppen och att bränslet kan användas direkt i dagens bilmotorer. St 1 producerar ett etanolbaserat biobränsle där avfall från livsmedels industrin används som råvara. Bolaget har expanderat till Sverige, och driver där cirka 200 bensinstationer. St 1 planerar att börja producera biobränslet E85 även i Sverige inom ett par år.

Gasbolaget Gasum arbetar för att etablera gasbilen som ett alternativ. En fördel med gasbilen är att en tankningsanordning kan kopplas till en fastighet som är ansluten till naturgasnätet. Gasum räknar med att antalet gasbilar kan ökas markant i Finland från nuvarande 750 stycken genom att bygga fler tankningsstationer i anslutning till det existerande naturgasnätet.

Det finns även en stor potential för eldrivna bilar, men för att elbilen ska vara miljömässigt motiverbar måste även den elektricitet som elbilen använder vara producerad med miljömässigt hållbara metoder.

I sista hand är det priset och tillgängligheten på bränslet som avgör vilket drivmedel som kunderna kommer att välja. De flesta bilköpare tänker också med plånboken, och därför spelar det en roll vilka service- och reparationskostnaderna är för de olika alternativen. Staten kan inte heller förväntas subventionera miljöbilarna längre än under en inledande övergångsperiod. i

Var fjärde storbolagschef räknar med att nyanställ » Forum låter två gånger per år göra en enkätundersökning riktad till de verkställande direktörerna för de 400 största företagen i Finland. VD:arna ger bland annat sin syn på hur landets ekonomi och det egna företagets fakturering utvecklas. De bedömer att utsikterna ser betydligt ljusare ut nu än för ett halvår sedan. Närmare 60 procent av vd:arna räknar med att det egna bolagets fakturering kommer att öka och 47 procent bedömer att landets ekonomiska läge kommer att förbättras. En annan fråga gäller förväntningarna om storleken på personalstyrkan. En fjärdedelav vd:arna räknar med att bolaget kommer att nyanställa personal medan 18 procent förut spår att uppsägningar är att vänta. För ett halvår sedan räknade 12 procent med nyanställningar och hela 35 procent ansåg att bolaget kommer att säga upp personal. Utsikterna ser alltså betydligt bättre ut för tillfället än under hösten 2009. Läs mer i artikeln på sidorna 32-33.

p» Skicka ett meddelande med adressuppgifter till feedbackQforum.fi om du vill ha ett eller flera gratis exemplar av häftet “Bli social på nätet”. I häftet finns bland annat Kaj Arnös kolumner om sociala nätverk på nätet som publicerades i Forum under 2009. Häftet är en nyttig manual för hur både privatpersoner och organisationer kan aktivera sig på webbens sociala nätverk. www.forum.fi feedback Q forum.fi

FORUM

FÖR EKONOMI OCH TEKNIK

Tidskriften utkommer med tolv nummer per år Hemsida: www.forum.fi

Adress: Mannerheimvägen 20 A 00100 Helsingfors

Telefon: (09) 549 555 00

Fax: (09) 549 55577

Prenumeration: (09) 549 55511 Helårsprenumeration inom Norden: 87 euro

Redaktion:

Patrik Lindfors, chefredaktö (09)549 555 33, patrik lindforseaforumfi Heidi Backas, redaktionsche (09)549 55555, heidi.backasforum.A Allmän e-post: redaktionenQforum.fi Grafisk design: Kristofer Pasanen, Tuukka Rantala

Fasta medarbetare:

Leif Bergström (USA)

Henric Borgström (Norden)

Janne Salonen (ekonomi, samhälle) janne.salonenQhut.fi

Nicholas Anderson (kolumnist, Privat ekonomi) Kaj Arnö (kolumnist, Arbete och fritid)

Annonser och prenumerationer:

Sam Björklund: (09) 549 555 2 sam bjorklundforum.fi

Katja Lönnqvist: (09) 549 55511 (försäljning, fakturering, prenumerationer) katjalonnqvistaforum.fi

Delägare:

Driftingenjörsförbundet i Finland rf (DIFF) Ekonomföreningen Merkur rf Ekonomföreningen Niord rf Ekonomiekandidatföreningen rf

Tekniska Föreningen i Finland rf (TFiF) Baraviföreningenrf

Föreningen Konstsamfundet rf

Utgivare:

Förlags Ab Forum för ekonomi och teknik Verkställande direktör:

Sam Björklund: (09) 549 555 22, sambjorklundforum.fi

Nettoupplaga: 10 820 exemplar (januari-decermber 2009)

Lösnummerpris: 7,90 euro

Tryckeri: tt-urex Borgå 2010

ISSN 0533 070X

Forum för ekonomi och teknik är tryckt på Gloss 130 g/mzoch Galerie One Silk 90 g/m?

Medlemi Tidskrifternas Förbund rf

Utgiven i Forum nr 2010-05

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."