Utgiven i Forum nr 2010-05

Marknadens mekanismer

av Eva Liljeblom Forum 2010-05, sida 19, 27.05.2010

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK

NR 5 2018

Eva Liljeblom är professor i finansiell ekonomi på Hanken i Helsingfors.

Marknadseffektivitet är ett begrepp som ofta missförstås. På effektiva marknader skulle det inte gå att förutspå kriser. Och det är ju vad facit visar, att de överraskar oss!

Marknadens mekanismer

Nu är vi åter inne i en finansiell roses kris, med Grekland i fokus, oc eurovalutans framtid på spel. För en som sett såväl finansieringskrisen, IT-bubblan, 1990-talets lågkonjunktur, oljekriserna på 1970-talet, och många smärre (såsom svarta måndagen 1987), är det trots allt åter en ekonomisk kris med mycket säregna drag.

I detta fall hade nog de svarta molnen länge legat vid horisonten, Ändå var magnituden av Greklandsproblemet en överraskning. Varför är det så svårt att prognostisera kriser?

I samband med finanskrisen blev ekonomiska forskare ofta beskyllda för att man inte varnat i tid. Man talade även om att man för långt förlitat sig på att marknaderna är effektiva. Men är det verkligen så — eller det motsatta? Att folk feltolkat vad marknadseffektivitet innebär, eller vägrat tro på det?

Som utbildare har jag märkt hur svårt det är att greppa innebörden av marknadseffektivitet, när man första gången bemöter begreppet. I finansieringsteorin syftar effektiva marknader till informationell effektivitet. Då ligger kur tier och bygga portföljstrategier som skulle producera ”överstora” avkastningar i förhållande till risken.

I denna process borde den värdefulla informationen via handeln gå in i priset, för att därefter vara onyttig i prognostiseringssyfte. Om kursutvecklingen skulle gå att förutse, skulle man reagera enligt detta — och via sina egna transaktioner genast flytta kursen till den förutsedda nivån, För att ta en analogi: om man skulle vänta sig att ett flygplan kommer att störta, får planet stå kvar på marken från första början, eftersom ingen vågar åka med det.

Merparten av forskningen antyder att det inte finns enkla trick för att förutspå kurser (utöver avkastningskravet). Egentligen är det ett under att mänsklig vinstmaximering resulterar i ett så pass fungerande prissättningssystem, De som söker vinstmöjligheter har antagligen eliminerat många frön till små kriser genom att snabbt slå till. Många flygplan har hållits på marken (de förväntat svaga).

Men ibland sker det att något plan som lyfter trots allt, oväntat, faller ner serna (givet en informations- - Professor Stephen Brown vid New mängd) på en sådan nivå, att Om kursutveck York University analyserar markdet är omöjligt att använda in- lingen skulle gå att nadseffektivitet i en artikel och på formationen för att prognostisera deras framtida utveckling. På effektiva marknader skulle det inte gå att förutspå kriser. Och det är ju vad facit visar, att de överraskar oss! Vad driver detta resultat? På de finansiella marknaderna opererar en stor mängd vinsthungriga individer som försöker använda alla informationskorn till att finna vinnande ak sina egn förutse, skulle man reagera enligt detta — och vi transaktioner genast flytta kursen till den förutsedda nivån.

pekar bland annat det för finansforskarna kända faktum att marknadseffektivitet inte har något med allokativ effektivitet att göra. Priserna behöver inte vara de ex post “rätta un der marknadseffektivitet, endast icke prognostiserbara.

Han avslutar med att det kanske var avsaknaden av tron på marknadseffektivitet som fick placerare att jaga överavkastningar och skuldsätta sig -— och resulterade i finanskrisen, m

Utgiven i Forum nr 2010-05

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."