Utgiven i Forum nr 1994-13

Nya fräscha vindar sveper genom Volvo

av Christian Schönberg Forum 1994-13, sida 08-09, 20.10.1994

Taggar: Bolag: Volvo

Nya fräscha vindar sveper genom Volvo

Det har kostat Volvo ”skjortan” att utveckla den senaste lyckade 850modellen — en storsatsning som bolaget knappast har råd att upprej a i framtiden. Ett misslyckande hade inneburit ett svårt avbräck i den hägrande konjunkturuppgäången.

en” É

För att Volvo skall kunna överleva krävs att varje ny modell blir en försäljningsframgång, säger Sören Gyll.

Inom projektet ”framtidstrafik och -trans- porter” testas nu två Volvo naturgasbilar i praktiken ute på Göteborgs gator. Gastanken som är inbyggd i bilens bagageutrymme rymmer gas för ca 200 km körning.

en av kolväten ligger pö 68 procen ppen från en bensindriven bil.

Christian Schönber veriges industriella visitkort prestigefylida — bilfabrikören

Volvo, har under Sören Gylls ledning på förvånansvärt kort tid lyckats återhämta sig efter turbulensen kring Renault-fiaskot och den långa Gyllenhammar-eran. — Förgyllningsproceduren inleddes med att restaurera den forna gyllene renommén som renodlad fordonsrörelse i folks medvetanden. Volvos styrelse sade inte blott klart nej till den planerade sammanslagningen av Renault och Volvo — man slog samtidigt också fast att bolaget skulle återgå till kärnverksamheten, det vill säga tillverkning en av bilar. Och därmed basta.

— Upplösningen av Renault-alliansen är ett faktum och nu ser vi som vår viktigaste uppgift att under detta och inkommande år renodla företagets verksamhet, säger koncernchefen Sören Gyll. Vi kommer under denna tid att frigöra oss från allt som inte direkt berör själva kärnverksamheten — fordonsrörelsen. Det ger oss handlingsfrihet och full kontroll över verksamheten och minskar samtidigt vår nettoskuld vilket ger en stark balansräkning, Följden är att bolaget kommer att behålla sin styrka även under kommande konjunktursvackor. Kost nadseffektiviteten har hög prioritet inom koncernen och ingår numera som en kontinuerlig process i all vår verksamhet.

Vi mäste utvecklas

En av nya Volvos viktigaste målsättningar är att stärka den egna identiteten ute på marknaden. Vilket innebär — Främst gäller det för oss att i folks medvetanden försöka förstärka varumärket Volvo som ett pålitligt bilmärke som borgar för styrka. kvalitet, miljövänlighet och säkerhet, säger informationschef Knut Leman i Göte borg. Produktutveckling och -förnyelse utgör kärnpunkter i bolagets utvecklingsfilosofi. Ingen bilmodell kan längre i dag räkna med att hållas kvar på marknaden i tjugo år. Visiktar in oss på att bredda våra målgrupper mera i riktning mot ”kontinuitet livet igenom”. Kategorin ”familjebilar” får därför inom kort sällskap av begrepp som ”pre family cars” och ”post family cars”.

När det gäller frågan om möjliga allianser eller framtida samarbetspartners är man hos Volvo. av förekommen orsak, mera förtegen. Lösningar av typ ”Renault-allians” är för närvarande inte intressanta, däremot utesluter man inte hos Volvo möjliga framtida samarbetsformer med utländska eller inhemska företag inom sfären. Det är ingen hemlighet att bolaget de facto söker samarbetspartners på bred front. Goda erfarenheter finns ju redan i den etablerade Mitsubishi-alliansen. Områden som för närvarade ligger Volvo nära hjärtat är — miljöaspekt och — alternativa bränslen.

Berörs Volvo överhuvudtaget av Svetiges och/eller övriga Nordens Ja eller Nej till EU — Nordens vara eller icke vara i EU berör oss i allra högsta grad. säger Enut Leman. På affärsmässiga grunder stöder vårt bolag helt och hållet ett ullt medlemskapi EU. Europa är inte enbart vår största marknad. vi har ju hela vår forskning förlagd till området. Vår satsning i Belgien var ju utryckligen ett utslag för vår vilja att eva europeiskt. Vi vill givetvis arbeta under samma villkor som konkurrenerna ute i Europa. Ställs vi däremot utanför den europeiska familjen har vi ju ingen möjlighet alls att påverka bilindustripolitiken inom vårt viktigaste område — bara följa beslut som fattas över våra huvuden.

Volvo profilerar sig inom många segment

Först naturgasbussar, sen elbilar — och nu naturgasbilar.

De två naturgasdrivna Volvo 940 som nu rullat uti Göteborgstrafiken är det tredje steget i stadens och Volvos satsning inom området ”framtidstrafik och -transporter”. Avgasutsläppen från de båda naturgasbilarna ligger långt under det som krävs för att klara Sveriges strängaste miljökrav. Bilarna är de första i en serie på tio som ingår i ett speciellt projekt som utvärderas av Göteborgs Energi AB. stadens renhållningsverk och Göteborg-regionens Ryaverk AB.

— Det är faktiskt första gången i Europa som en biltillverkare levererar körklara naturgasbilar direkt till e kund, säger Sven Eckerstein, chef för avdelningen för utveckling och komponenter vid Volvo Personvagnar.

Två bränslesystem

De två Volvo 940 som ingår i projektet är s.k. Dual Fuel som omfattar två separata bränslesystem. ett för bensin och ett för natur— eller biogas. Gastanken inrymd i bilens bagageutrymme rymmer bränsle för ca 200 km. Bensintankens rymd är oförändrad. Föraren väljer bränsle med en enkel knapptryckning. Ett datorstyrt system ser till att motorn anpassas för det aktuella bränslet. Datorenheten har ett inbyggt minne som lagrar inställningar för de olika bränsletyper som förekommer. Volvobilarna är försedda med en speciell naturgaskatalysator och en utvärdering av hur katalysatorn påverkas av kontinuerlig gasdrift är en viktig del av projektet.

Låga utsläpp

Vid körning på natur- eller biogas sänks bilens prestanda med cirka tio procent, en marginell effektförlust som kan betraktas som en mycket lönsam ”investering” i bättre miljöegenskaper. Laboratorietester visar, enligt Volvo, att naturgasbilarna ger mycket låga utsläpp. Emissionerna ligger långt under kraven i Sveriges miljöklass 1. Bilarna klarar också de stränga LEV-kraven (Low Emission Vehicle) som införs 1 Kalifornien i USA i slutet av 1990-talet.

Naturgasbilarnas utsläpp av kolväten ligger på 68 procent av utsläppen från en bensindriven bil. För reaktiva kolväten är siffra så låg som 7 procent. Motsvarande värden för koloxid är 20 procent och för kväveoxider 22 procent. Siffrorna inkluderar framställning och transport av bränslet. Naturgasbilarna släpper dessutom ut 20 procent mindre koldioxid, som är den dominerande växthusgasen.

— Om insfrastrukturen anpassas så

Naturgas — fakt 0 Naturgas utvinns från gaskällor och består huvudsakligen av metan.

9 Naturgasen finns i rikligare mängder än oljan och den geografiska spridningen är långt gynnsammare för Europa än för råoljan. Bland annat finns stora fyndigheter iNordsjön, norr om den 62:a breddgraden,

QONaturgas innehåller inga kända cancerframkallande ämnen och ytterst små mängder miljöskadliga ämnen.

9 I större delen av Europa och USA distribueras naturgasen i ett väluppbyggt ledningsnät.

Biogas — vad ärdet & Biogas är ett intressant komplement till fossil naturgas. Eftersom den skapas ur organiskt avfall består den, liksom naturgasen, huvudsakligen av metan. Biogasen bildas när organiskt material, t.ex. slam från avsloppsrening, latriner, gödsel, grödor etc bryts ner av mikroorganismer i en syrefri miljö.

& Framställningen är enkel, Efter eventuell förbehandling värms det organiska materialet tillsammans med vatten till en temperatur på 35-40 grader Celcius. Blandningen förvaras sedani en sluten behållare under konstant temperatur i 15-30 dygn.

6 Slutprodukten blir biogas, som är ett utmärkt fordonsbränsle, och rötrester som är ett effektivt jordförbättringsmedel.

€ Biogas är alltså till skillnad från naturgasen en förnybar råvara och en systematiskt produktion innebär att naturligt avfall kan återvinnas som energi.

aft tillgången på naturgas eller biogas blir god, är gasen ett mycket intressant alternativ till bensin, menar Sven Eckerstein,

Morgondagens bil byggs i aluminium

Tyska Audi är för närvarande föregångare i ämnet aluminiumteknik inom bilbyggnadsteknologin. Bl.a. har företaget redan hunnit inleda serieproduktion av lyxbilen A8 med aluminiumkaross i sydtyska Neckarsulm. Alla tecken tyder dock på att Audi inom kort inte längre är ensam herre på täppan. Det har nu läckt ut att också Volvo håller på att utveckla sin version av en aluminiumbil som torde stå klar om drygt två år. Projektet ”Volvo Access” omges av ett stort hemlighetsmakeri, så hemligt att endast ett fåtal personer inom koncernen känner till dess existens. Svenska Ny Teknik har däremot lyckats få del av en rapport från holländska Nedear som beskriver projektet i detalj. Projektledaren Roger Deckens vägrar dock att kommentera bilen mera detaljerat, han nöjer sig med att bekräfta ryktet — att en prototyp håller på att utvecklas för Volvos räkning.

Hur kommer den att se ut?

Det vet faktiskt ingen för närvarande. Syftet är dock att utveckla en bil som beter sig så miljövänligt som möjligt. Den kommer förmodligen att vara ca 250 kg lättare än en motsvarande småbil av stålplåt. Eftersom bränsleförbrukningen inte skall få överstiga 3 1/100 km måste bilen allts fortsättning på sid 3 9

Utgiven i Forum nr 1994-13

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."