Utgiven i Forum nr 2013-06

Nya innovationer växer fram i skogsindustrin

av Henric Borgström Forum 2013-06, sida 16-17, 19.06.2013

Taggar: Teman: skogsindustrin

Nya innovationer växer fram i skogsindustrin

IH Förnyelse. Minskat byggande och vikande efterfrågan på tidningspapper gör att virkesreserven ökar i de svenska skogarna. Den sviktande lönsamheten tvingar skogsindustrin till nytänkande. Mycket arbete sätts ne på att förbättra skogsvården.

HENRIC BORGSTRÖM ÖRESUND X Första veckan i juni besökte över 50 000 skogsägare och annat folk i branschen världens största utställning för skogsvård. Var tredje kom från utlandet, 400 hade rest från stora skogsländer som Spanien och Chile. Utställningen gick av stapeln ute i terrängen 30 kilometer söder om de ordinarie utställningslokalerna hos Elmia i Jönköping vid södra Vättern. Många av aktiviteterna handlade om den kvistiga frågan om och när röjning ska ske i skogen. Men i programmet ingick ocksåjippon som Svenska Mästerskapen i motorsåg där säkerheten är ett absolut krav. De stora skogsindustriernas rådgivning går ofta ut på att röjningen ska ske snarast så att skogsägaren snabbt kan sälja virket. Mot det står synpunkten att träden växer mer oröjd skog och totalekonomin blir bättre. Att besluten får stor ekonomisk betydelse för flertalet skogsägare är klart. Men samtidigt är allt fler av dessa okunniga om skogsskötsel eftersom de bor i städer långt ifrån den i flertalet fall ärvda skogen.

Av Sveriges 330 000 privata skogsägare bor 25 000 i Stockholm, ungefär lika många i Göteborgsområdet. Efter årtionden av stigande priser på skogsmark och skogsråvara är det allt fler som tror att priserna nått en topp och kommer att sjunka.

Orsakerna är det låga byggandet med åtföljande kris för sågverken samt den trendmässigt sjunkande upplagan för tidningar och tidskrifter till följd av digitaliseringen. Till detta kommer att tillväxten iden svensk skogen uppgår till cirka 120 miljoner skogskubikmeter per år, betydligt mer än avverkningen på 80 miljoner.

Denna tillväxt har pågått i många årtionden. Virkesreserven successivt ökat från 1,9 miljarder år 1930 till nu närmare 3 miljarder kubikmeter. Samtidigt har rationaliseringen i skogsbruket varit mycket snabb genom kalhyggen, eller föryngringsytor som skogsägarna och myndigheterna lite mer snällt kallar de områden som mer eller mindre renrakas. Opinionen har ökat mot både detta och den nyplantering som allt mer har frambringat enformiga rader av träd, en industriskog. Ett intressant exempel under uppsegling är den södra Ulvön, känd som surströmmingens ursprung, mitt över Bottenviken från Vasa i Finland. Där har nu ett sågverk, Höglandssågen, som ombud för en handfull markägare, ansökt om avverkning av drygt 150 hektar skog på ett 200 hektar stort naturreservat. På grund av ett gammalt beslut finns inte hinder för avverkning, men naturvårdsintressen väntas protestera. Alternativet är att staten köper marke och bevarar skogen, vilket är möjligt eftersom Sverige bara har hunnit skydda drygt hälften av den miljömässigt värdefulla skogsyta man förbundit sig till internationellt.

Men det pågår också mycket arbete för bättre skogsvård i produktiva skogar, ett par exempel från Elmia-mässan + Uppfinnarna LENNART OLVING OCh MARIA DROTT har tagit patent på system för hantering av enhetslaster ute i skogen så att virke inte längre behöver ligga vid vägkanterna, vilket nu ofta sker i månader. I dag förloras en stor del av informationen om stocken i samma ögonblick som den kapas. De anser att deras metod med märkning av varje stock genom hela flödet och mer standardiserad 1ogistik sparar cirka 15 euro per kubikmeter, vilket totalt skulle kunna ge en inbesparing på cirka 100 miljoner euro med nuvarande produktionsflöde.

Lennart Olving har i 30 års tid arbetat med produktionsflöden i mekanisk och läkemedelsindustri, Maria Drott är skogsägare och de har gemensamt startat företaget Green Wood Logistics.

  • Med GPS-teknik ombord på en lite drönare har HANS THUNANDER tagit fram en teknik för bättre skogsplantering. När bilderna tolkas i datorn förbättras detaljplanteringen så att exakt antal plantor sätts ut och var det ska ske. Thunander hävdar att många plantor sätts ut i onödan i dag eller place ras för tätt. Med hjälp av GPS blir Hans Thunanders planteringsteknik.

styrningen optimal. Thunander räknar med att vidareutveckling av tekniken med ökad automatisering vid själva planteringen kan ge uppemot 50 procents effektivisering inom tio år.

» Inom träindustrin ställs nu förhoppningar på att ett EU-finansierat biologiskt räskyddsmedel, där tryckimpregnerat trä ersätts av vad företaget med samma namn allar Organowood. Avsikten är att minsa kemikalieanvändningen. Trä har under en estperiod på tre år i stället behandlats med isel och genomgått en naturlig modifiering som testats på bland annat bryggor och alandäck. Förhoppningen är att träet kan stå emot väder och vind i åtminstone 30 år. Det larar både röta och eld. Forskare vid Stock holms universitet, Lantbruksuniversitetet SLU och Mittuniversitetet i mellersta Norrland har utvecklat metoden.

Den snabba utveckling som sker i skogen kan sannolikt förklaras till viss del med krisen för bulkvarorna tidnings- och finpapper. Bara i Sverige stänger Stora Enso två pappersmaskiner (Hylte i Halland, Kvarnsvedeni Dalarna), Holmen stänger en i Braviken, Norrköping). Svenska Cellulosa (SCA) har sedan många år satsat på hygiensektorn med skogsråvara som bas.

Sviktande lönsamhet har tvingat de stora skogsindustrikoncernerna att förnya sig. Världens största exportör av pappersmassa, skogsägarnas egna företag Södra med tre jätteanläggningar i Värö i Halland, Mörrum i Blekinge och Mönsterås norr om Kalmar har exempelvis presenterat möbler gjorde av massa, men kommersialiseringen dröjer.

Vad utställningen Elmia Wood visar är att snabb förnyelse och utveckling nu också sker ute i skogen.

Utgiven i Forum nr 2013-06

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."