Utgiven i Forum nr 2013-06

Maskinuthyrning i medvind

av Patrik Lindfors Forum 2013-06, sida 08, 19.06.2013

EH FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK

NR 6 2013

Maskinuthyrning [medvind

Ramirents koncernchef Magnus Rosén räknar med att fler bolag väljer att hyra maskiner i stället för att köpa.

PATRIK LINDFORS TEXT X Maskinuthyrningsbolagen fungerar som en buffert framför allt för byggbolagen, för att kapa av topparna i byggkonjunkturen. Byggbolagen har en viss mängd egen utrustning och maskiner. När efterfrågan är stor hyr bolagen den extra utrustning som behövs av Ramirent eller något annat maskinuthyrningsföretag. När efterfrågan krymper hyr byggbolagen in färre apparater och maskiner.

Det är en modell som gör det möjligt för byggbolagen att snabbt anpassa kostnaderna enligt efterfrågan. Ramirent har även köpt maskinparken av några av de egna kunderna, bland annat Destia och NCC, som nu stället hyr sin utrustning av Ramirent.

För maskinuthyrningsbolagen betyder det att efterfrågan är stor när byggbolagen är fullt sysselsatta, men också att omsättningen krymper när byggandet minskar.

”Maskinuthyrningsverksamheten är supercyklisk, och styrs av konjunkturen inom byggbranschen”, säger Ramirents vd Magnus Rosén.

Nya branscher. Under sin tid som koncernchef har Magnus Rosén arbetat för att minska Ramirents beroende av byggindustrin genom att bredda kundbasen och göra verksamheten mindre cyklisk. I dag står byggbolagen för 68 procent av koncernens omsättning. I Finland kommer ungefär hälften av kunderna från byggsektorn. I vissa länder är byggbolagens andel cirka 80 procent, och målsättningen är att bredda kundunderlaget även i dessa länder.

De nya kunderna finns bland annat inom skogsindustrin, gruvindustrin, varvsindustrin och raffinaderier. När fabrikerna körs ner för underhållsstopp eller reparationer behövs bland anmat hissar och baracker för inkvartering och omklädningsrum.

”Ramirent hyr ut allting från borrmaski ner till lyft- och tornkranar. Dessutom erbjuder vi olika tilläggstjänster och helhetslösningar som höjer effektiviteten på byggarbetsplatsen”; säger Rosén.

Ramirent äger det mesta av den utrustning som hyrs ut till kunderna. Vissa tjänster levereras av underleverantörer och samarbetspartners. I vissa fall delar Ramirent risken med det bolag som leverar utrustningen. Det handlar främst om stora och dyra maskiner där det är fördelaktigare för Ramirent att inte äga utrustningen i sin helhet. På årsnivå investerar Ramirent cirka 100 miljoner euro iutrustning.

Utrustningen som hyrs ut används i snitt i sju år, och säljs efter det bland annat på nät auktioner. Ramirent har egna verkstäder för att garantera att allting som hyrs fungerar felfritt.

Ramirentkoncernen gjorde en rekordomsättning i fjol på 714 miljoner euro, trots det svaga konjunkturläget. Koncernens omsättning uppgick till 714 miljoner euro och vinsten före skatter till 83 miljoner euro. Magnus Rosén räknar med att vinsten före skatt (EBITA) för 2013 kommer att ligga på motsvarande nivå som under fjolåret.

Ramirents koncernchef Magnus Rosén räknar med att bolag inom allt fler branscher går in för att hyra utrustning och maskiner i stället för att köpa.

”Vi har gjort mycket för att öka effektiviteten i organisationen. Tidigare var bolagen i de enskilda länderna mycket självständiga. Nu har vi byggt upp ett enhetligt Ramirent, där alla lokala bolag fungerar enligt samma principer. Koncernen fattar beslut om vilka produkter som ingår i sortimentet, vilket gör det möjligt att flytta utrustning från ett land till ett annat beroende på efterfrågan. Dessutom ger en enhetlig maskinpark och utrust ning stora inbesparingar”, säger Rosén.

Privatkunderna står för mindre än 3 procent av omsättningen. Privatpersoner har möjlighet att hyra professionell utrustning, och maskinerna används främst för olika renoveringsprojekt.

Gemensamt bolag med konkurrenten, Ramirent är det näststörsta maskinuthyrningsföretaget i Europa. Tredje störst, med nästan lika stor omsättning, är Cramo. Både Ramirent och Cramo är finska bolag och noterade på OMX-börsen i Helsingfors.

Ramirent och Cramo grundade i vintras ett gemensamt Joint Venture-bolag för den ryska och ukrainska marknaden.

”Penetrationen inom maskinuthyrning är låg i Ryssland och vi räknar med att marknaden kommer att växa. Med ett gemensamt bolag har vi en större maskinpark och kan vara en relevant samarbetspart i de gigantiska byggprojekteni Ryssland. Det är också lät tare att hantera riskerna med ett gemensamt bolag”; säger Rosén.

Utsikterna inom maskinuthyrningen är enligt Rosén ljusa, bland annat tack vare miljöaspekterna: Det är miljövänligare att dela på samma maskin än att äga allt själv. m

Utgiven i Forum nr 2013-06

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."