Utgiven i Forum nr 1979-07

Nytt investeringsobjekt: Köp dig en container!

av Mats Kockberg Forum 1979-07, sida 09, 25.04.1979

Taggar: Teman: investering

Nytt investeringsobjekt: Köp dig en container!

Hur skall man lukrativt placera sina pengar? Det är en fråga som det inte går att ge entydiga och tvärsäkra svar på. Oy Maxi-Visio Ab riktar sig speciellt till en viss typ av företag och investerare med ett erbjudande om att köpa containers som sedan hyrs ut på den internationell transportmarknaden.

wW” Att köpa containers för att sedan hyra ut dem i USA är i och för sig ingenting nytt. I Mellaneuropa har det redan länge varit vanligt att satsa på transportlådor och systemet lanserades också i Sverige för en tid sedan. Nu är det Oy MaxiVisio Ab, systerbolag till utereklambolag Oy Maxi-Mainos Ab, som har importerat idén till oss.

— De containers vi förmedlar är tillverkade i Syd-Korea och marknadsförs av Financier Wagons Industriel S.A. i Lausanne. Vi köper produkten för kundens räkning i partier om minst 5 stycken och ombesörjer att containern hyrs ut via det stora nordamerikanska företaget Trans Ocean Leasing Corporation (TOL), som i detta nu har ca 30 000 transportcontainers. Av dessa är ca 25 procent hyrda, omtalar DE Tom Biaudet på Maxi-Visio.

Priset för en ny 20 fots standard container är omkring 10000 mark. Man räknar med att kunden skall få en årlig avkastning på omkring 20 procent av det investerade kapitalet.

— Under de senaste åren har återbäringen varit mellan 17,5 och 28,1 procent. TOL betalar intäkterna via agentens konto kvartalsvis. I samband med betalningen översänder det amerikanska bolaget en redovisning av resultatet, som kontinuerligt kontrolleras av revisionsbyrån Arthur Anderson & Co i San Fransisco.

Cash against documents

Maxi-Visio förmedlar containers till den finländska marknaden i partier om ca 50 stycken. Då man lyckats sälja ett parti och kunderna har

TOL:s containerflotta omfattar inemot 30000 lådor. Styckepris: ca 10 000 mark. Medellivslängden för en container är 10—12 år, varefter den ofta säljs som engångsenrballage. Lådan är 20 fot lång och 8,5 fot hög.

FORUM 7/7 deponerat köpesummorna i finländsk bank skickar det schweiziska förmedlarföretaget ägarcertifikaten jämte fakturorna till Finland varefter penningtransaktioner sker.

— Finlands Bank har förhållit sig positivt till projektet och har förbundit sig att bevilja valuta för affärerna. - Containerägaren «måste emellertid årligen i januari redovisa för antalet containers, leasing- och försäljningsinkomster samt summan införd valuta under föregående år, understryker Biaudet.

Trans Ocean Leasing Corporation är ett medelstort amerikanskt transportföretag. Det ägs av Banque Cantonal Vaudoise i Lausanne, ett stort australiskt transportbolag och företagets ledning i USA. Omsättningen var ifjol 17 miljoner dollar.

— TOL har löst en del av sitt kapitalbehov genom att gå in för leasing. Branschen expanderar kraftigt och kräver investeringar. Enligt avtalet förbinder sig det amerikanska företaget att under 6 år erlägga en inflationsskyddad avkastning, som beräknas enligt bolagets resultat så att 50 procent av leasingintäkterna går till ägarna. Efter 6 år har TOL rätt att enligt en på förhand uppgjord tabell inlösa containern till visst pris. Om amerikanerna inte efter 9 år har begagnat sig av rätten kan ägaren sälja sin container till gängse marknadsvärde. Inlösnings priset är efter 6 år 55 procent av köpesumman. Efter 9 år är procenten ca 24. Containern försäkras på TOL:s försorg och bekostnad mot förlust och skada.

Selektiv marknadsföring

Maxi-Visio lovar en rätt betydande nominell avkastning på det investerade kapitalet. Men i vårt högskattesamhälle är det ifrågasatt om det tex för privatpersoner med höga marginalskatter lönar sig att placera sina pengar i containers.

— Vi vill understryka att det här inte är frågan om investerings- utan affärsverksamhet. Beskattningsmässiga fördelar har framförallt företag som inte kan utnyttja sig av vissa avskrivningar som tex kreditförlust, kreditförlustreservering och ränteavdrag. Dessutom kan containern årligen avskrivas med 30 procent av sitt restvärde, säger Biaudet.

Familjeföretag, holding-bolag och dylika kan sålunda genom att ta upp container-leasing finna en lösning på sina investeringsproblem. Inga förhandsbeslut finns emellertid ännu om möjligheten att bilda ett affärsföretag med endast containeruthyrning på programmet.

Risker

Riskfri affärsverksamhet existerar inte. Då det gäller containers ligger den största risken i att marknaden stagnerar. Optimisterna inom branschen räknar med att endast 30 procent av den potentiella marknaden tillsvidare utnyttjats. Intressant är under alla omständigheter att investerare i Finland erbjuds nya alternativ.

Utgiven i Forum nr 1979-07

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."