Utgiven i Forum nr 1995-11

Nytt momssystem av temporär karaktär

av Christian Schönberg Forum 1995-11, sida 26, 14.09.1995

Taggar: Teman: skatter

Christian Schönberg

Nytt momssystem av temporär karaktä en nya mervärdesskattelage som stadsfästes av riksdagen december 1994 och trädde i kraft den 1.1.1995 innehåller ett flertal betydande förändringar. JK Mirjami Pipatti, sakkunnig i oms- och momsfrågor, har på uppdrag av Revisorernas Ab Ernst & Young sammanställt en översiktlig kundpublikation benämnd Europeiska Unionen och mervärdesskatten som nyligen publicerats även på svenska.

Brokig procentskala

Vi läser bl.a. att medlemsstaterna i EU inte tillämpar enhetliga procentsatser för mervärdesskatten. Tidigare var skillnaderna rätt stora och antalet skattesatser varierade avsevärt i de olika länderna. Ett direktiv av år 1992 ledde till en viss harmonisering av skattesatserna och från början av år 1993 skall mervärdesskatten enligt direktivet normalt utgå med minst 15 procent.

För vissa särskilt definierade förnödenheter kan en eller två lägre skattesatser på minst 5 procent tillämpas. En lägre skattesats kan bl.a. tillämpas på livsmedel, vatten, läkemedel, persontransporter, böcker, dagstidningar och tidskrifter, inträdesavgifter till ett antal nöjestillställningar, radio- och TV-licenser, inkvartering och bruk av idrottsanläggningar. På vissa villkor kan medlemsstaterna bibehålla en skattesats som ligger under 5 procent förutsatt att den gällde 1.1.1991.

Standardprocenten varierar i medlemsstaterna från lägsta möjliga 15 procent (Tyskland, Luxemburg, Spanien) till Danmarks 25 procent. Normalt tilllämpar medlemsstaterna rätt allmänt de lägre skattesatserna på de listade varorna och tjänsterna.

Då ligger skattesatsen vanligen rätt nära 5 procent. Enda undantaget utgör Danmark där lägre skattesatser int 2 tillämpas i större utsträckning.

I Finland är den allmänna skattesatsen 22 procent. Standardprocenten är hög. Endast Sverige och Danmark har en högre skattesats på 25 procent.

Importskatt ersätts av moms

På EU:s inre marknad har mervärdesbeskattningen av handeln mellan företag överförts från att ha beskattats vid gränsen till all beskattas som inhemsk handel. Importskatten har ersatts med moms på förvärv från en annan medlemsstat. I stället för momsfri export talar man numera om gemenskapsintern försäljning (Intra-Community Supplies). Gemenskapsintern försäljning definieras som en överföring av äganderätten till ett löst föremål mot vederlag vid transport eller försändelse av föremålet till en mottagare i en annan medlemsstat.

I handeln mellan två momspliktiga företag på den inre marknaden tillämpas destinationslandsprincipen. Säljaren betalar inte moms på sin försäljning av varor till en kund i annan medlemsstat.

Observera att reglerna för gemenskapsintern handel gäller varuförsäljning (och överföring av vissa andra varor från en medlemsstat till en annan). Tjänsteförsäljning inom EU mervärdesbeskattas fortfarande enligt säljlandets momsregler.

Farväl t förtullningsintygen

Den nya praxis som nu gäller på gemenskapsintern handel tar sig uttryck i att försäljningen till den inre marknaden inte längre förutsätter förtullningsintyg på exportvarorna. Inte heller behöver exportören längre förse tullmyndigheterna med övriga exporthandlingar vid utförsel. Vid import av EU-varor behöver importören inte heller längre ett förtullningsintyg eller andra importutredningar.

Det nu gällande systemet för gemenskapsintern handel, till vilket Finland alltså anlutit sig från början av 1995, är avsett att vara ett temporärt arrangemang. Det slutliga målet är beskattning enligt principen om ursprungsland vilket innebär att försäljning av varor och tjänster inom EU alltid är mervärdesskattepliktig. Köparna skulle sedan avdra momsen på de varor och tjänster han köpt i hemlandet liksom också på de varor och tjänster han köpt från en annan medlemsstat. För alt fungera måste systemet ha regler för gottgörelse av skattinkomster mellan medlemsstaterna.

Ursprungligen var avsikten att principen om ursprungsland skulle införas från början av år 1997 men det förutsätter att skattesatserna i de olika medlemsstaterna ligger betydligt närmare varandra än de gör för tillfället. Det är alltså föga sannolikt att det nya systemet införs om ell par år. De temporära arrangemangen kvarstår tills en övergång till det slutliga systemet är möjligt. 9

Forum nr 11/95

Utgiven i Forum nr 1995-11

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."