Utgiven i Forum nr 1975-10

Och så skulle jag be om ett avgångsbetyg...

av Guje Sevon Forum 1975-10, sida 46-47, 28.05.1975

Taggar: Teman: arbetsintyg

FORUM 10 : 75 43

VEITSILUOTO OSAKEYHTIO

RESULTATRÄKNING 1974-01-01 . 12-31

OMSsättning —..ssssssssssesesrrrerrrrerer er ern erinra 673.866.498,09 . Kostnader OY HACKMAN AB Sorsakoski Bruk är Nordens Material och förnödenheter orrseres 405.868.440,8 - 4 sr N LÖ oa 106.931.492, största tillverkare och exportör av bordsbestick. SönEla kostnader |. 201 2200 | i ä H Hyror ene 3.556.008,24 Dessutom tillverkar vi hushållskärl, diskbord Övriga kostnader 52:205.39256 och viss utrustning för sjukhus och storkök Förändring i lager . —60.584.905,58 —549.935.654,68 Driftsbidrag -+123.980.843,4 samt anläggningar och rör av rostfritt stål till Avskrivningar processindustrin. Byggnader och konstruktioner …. 7.313.723,74 Mas sich ske . . .mmateriella rättigheter

På grund av att vi utvidgar vår verksamhet Rörelsevins kommer vi att bilda en självständig resultat 80.148.253,48 6.206,99 — 87.468.184,2 « + 36.462.659,2 kter och kostnader . teintäkter =. …….. res 1.011.055,18 enhet omfattande bordsbestick och hushålls- Dividendintäkter . 2:927.145,50 . 3 - > 4 vriga intäkter … 4.902.086,; kärl. Till denna söker vi en Övriga kostnader . I — 3,550.311,97 + 5.289.975,0 + 41.752.634,23 — 4 Ökning av reserveringarna .

Räntekostnader .. =Direkta skatter -…… Räkenskapsperiodens vinst ee Hans arbetsuppgift blir att direkt under bruks- BALANSRÄKNING 1974-12-31 chefen med fullt resultatansvar svara för den ifrågavarande enhetens Aktiva Finansieringstillsångar dok. 2.180. Ae ’enningar och banktillgodohavanden.. .180.724,27 marknadsföringssystem Försäljningsfordringar 17.404:290:06 ; nefordringar . .215.283,79 produktutveckling Förskottsbelalningar 133.436,53 där s äv . esultatregleringar . . 9,461.189,16 produktion inkl. utveckling av planerings- Övriga finansieringstillgångar —…… 11.799.314,65 —44,854.208,46 FSE och produktionsmetoder. Omsättningstillgångar A Förskottsbetalningar — …. sssossssses 31.597.809,62 Material och förnödenheter ………. 98.724.005,38 i förutsätter Hel- och halvfabrikat ……………. 27.063.462,21 157.385.277,21 / YRSEL PIE Ar övriga “” i i i - utgifter med g verkningsti’ akademisk teknisk och/eller merkantil ut “öbuskottsbetalingar nl ln 18124021.26 | bildning Halvfärdiga arbeten =. 37,634.585,35 4 rr Jord- och vattenområden . 44,767.973,51 praktisk erfarenhet av marknadsföring av Byggnader och konstruktioner > 1E000 14124 ; ; H Maskiner och inventarier … 19.033.515,43 konsumtionsvaror, storserieproduktion samt övriga materiella tillgångar . : 15. 6202 66435 i Aktier och andelar — … I 19.999:553,87 produktutveckling . Immateriella rättigheter … 29.512,12 430.259.973,63 Mellanrapport: förutom de båda inhemska språken kun- övriga långfristiga investeringstillgängar 16.123.94 4 ärdepapper …… - . 6.723,’ skaper i engelska och/eller tyska Värderingsposter — i… i. 7.139:200:00 samarbets- och initiativförmåga. Jr 639.715,473,24 = mm = ett ansvarsområde med — ett sedan gammalt ytterst högklassigt Passiva och konkurrenskraftigt produktsortiment Frimmrtuer al H jag = med en stor marknadspotential Leverantörskulder …. T1498.547,95 | I amn as I me ro et en modern och utbyggbar produktions- kesultatregleringar .. 27064.197.41 + enhet oo Arssmorteringar på län —42.284:071.31 — en van och yrkesskicklig personal Övriga kortfristiga . skulder cvossossssrena 50.897.883,40 268.283.094,91 fri bostadsförmån Långfristigt a än ratänd, ; A Län tut 220.059.053,6 - . . . ett självständigt och intressant arbetsfält. Tenslonglä a ” 27817.055.06 Första skedet av vårt metrobygge har redan Vid Glocn som I tiderna utgjorde en del ET - o ev” ” av oloviken, Ju: t un .O: Ce: Ansökningarna inklusive löneanspråk med be- Reserveringar - + 5:096.378,29 252.973.387,02 521.256.481,03 framskridit rätt långt. Men ännu är verksamheten Mikaelsgatan och Brunnsgatan, har man Uhanda senast den 6 6. 1875, adresserade Bat kapa alm huvudsakligen underjordisk, OCh resultaten På Ytan Jes omkring 30 m äcrär och be. il den 6, 6. » ad iekapital .769.000,! 2 ; st 2 A sträcker sig omkring 30 m neråt och betill brukschefen, dipl.ing. Viktor Sergejeff (79130 Ärbetarnas pensionsfond 26-208 .50009 får vi beundra först om nagra ar. De flesta N står till största delen av icke-fast maSorsakoski), som även lämnar närmare upp- Förvaltningsrådets dispositionsfond > — 95873,09 tunnelavsnitt är nu grävda och man håller på med = terial, dvs stenar, grus o dyl. (Se bild!) gifter per telefon 972-89/Sorsakoski 100. Upplupna vinstmedel 299.881,79 utvidgningsgrävningar vid de blivande stationerna Efter att ha konsulterat både inhemska VINSt oooselososisssena 7.280.256,44 — 7.580.138,23 117.988.391,31 ög 2 - st 3 I ohc utländska eperter har man komEtt nytt förbättrat tåg har beställts. För närvarande mit till att det ungefär 40 m långa avutgör Gloet den största tekniska utmaningen av snittet först måste frysas ner innan TR SORSAKOSKI de fortfarande många problem som måste lösas ag Ben TIGA tr gräva ut nämnda innan trafiken kan sätta igång. del från ytan, men på grund av det cen

Utgiven i Forum nr 1975-10

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."