Utgiven i Forum nr 1991-01

OECD-översikt: Försiktig optimism

av Janne Salonen Forum 1991-01, sida 12, 24.01.1991

Taggar: Organisationer: OECD

stärka kapitalbasen, så att bankerna klarar av att möta BIS-krav på eget kapital på minst 7,25 procent av ba som de finska storbankerna. och alldeles speciellt FBF, har drabbats av kolossala kreditförluster vilka de facto allvarligt har urholkat kapitalbasen. Genom att förlusterna är oredovisade, vet ingen hur försvagade bankerna egentligen är. och om någon av dem en vacker dag drabbas av samma öde som SCAB: ena dagen en till synes solid affärsbank, nästa dag i Finlands Banks intensivvård…

En högt uppsatt försäkringstjänsteman medgav att bankernas önskan att stärka soliditeten med försäkringsbolagens kapital och dolda reserver (i form av orealiserade värdestegringar) är ett viktigt motiv till den plötsliga ivern för byggandet av finanskonglomerat, och här ligger också sannolikt huvudorsaken till att försäkringsbolagen har förhållit sig rätt kallsinniga till tanken. Frågan är om bankerna på ett oetiskt sätt även tänker sig att utnyttja arbetspensionsfonders orealiserade värdestegringar för detta ändamål: både från bankernas och försäkringsbolagens sida bestrids att detta är avsikten eller kan komma ifråga, men det är ändå oklart hur väl skyddade arbetspensionsfondernas förmögenhet är för dylika eventualiteter.

Klart är i alla fall att de svåra kreditförlusterna i kombination med de skärpta BIS-reglerna har skapat ett kolossalt kapitalbehov hos de stora affärsbankerna: detta är rentav en global företeelse. De banker vilka har drabbats värst av kreditförluster är i en mycket svår situation: de borde stärka sina kapitalstrukturer genom att skära ner dividenden eller genom att emittera nya aktier — men i det nuvarande börsläget är det omöjligt att genomföra stora emissioner, och den bank som skär ner på sin dividend kommer att ge sina starkare konkurrenter ett förhandsläge för genomförandet av emissioner då börsläget åter medger det.

”Fusionskraft”?

Då kreditförlusterna blir tillräckligt stora, tär de på bankens kapital till den grad att banken inte längre förmår att återhämta sig, och är i det närmaste dömd att fusioneras med någon starkare kollega (ifall inte förlusterna är så stora att ingen annan bank vill ta dem på sig, i vilket fall centralbanken träder in). Frågan är om t ex Nordbanken i Sverige och vår egen FBF befinner sig i denna situation.

fortsättning på sid 2 1 .. e . OECD-översikt: lansomslutningen från början av detta N fees FÖRSIKTIG OPTIMISM Denna önskan är så mycket starkare

Text: Janne Salone os oss förhärskar domedagsstämHe men OECD:s senaste allmänna konjunkturöversikt, publi cerad strax före jul, utandas faktiskt en försiktig optimism om världsekonomin, dock med den obligatoriska brasklappen om en möjlig förvärring av Gulfkrisen.

Annars förutspår OECD att den ekonomiska tillväxten i industriländerna faller från 2,8 procent för 1990 till 2,0 procent för 1991. för att sedan åter tillta till 2,5 procent för 1992. OECD förutspår med andra ord att industriländernas konjunkturnedgång bottnar under 1991.

Huvudorsaken är att inflationsutvecklingen avmattas under 1991, med påföljden att industriländerna kan lätta på sin penningpolitik, vilket sätter fart på ekonomin. Under tiden kommer dock arbetslösheten att öka, från 6,2 procent år 1990 till 6,9 procent år 1992 i hela OECD-området.

OECD förutspår också att obalanserna i världshandeln minskar, genom att både USA:s betalningsbalansunderskott och Japans och Tysklands överskott minskar till under 2 procent av BNP. Detta sker därför att de ekonomiska konjunkturerna divergerar starkt inom OECD-området: USA, Storbritannien, Sverige och Finland får låg tillväxt under 1991—92, medan Japan och den europeiska kontinenten får en hygglig tillväxt, med 3,7 till 3,8 procent årligen för Japan. ca 3 procent för Tyskland och något mindre för resten av kontinenten.

Vad betyder detta för Finland, speciellt om man beaktar utvecklingen på huvud mest, Sverige och Storbritannien, men även USA är på sjätte plats bland våra exportmarknader. Därtill kan sovjethandeln komma att kollapsa. Även om dessa dystra utsikter uppvägs av ljusare perspektiv i Norge och på den europeiska kontinenten, vilka sammantagna står för närmare hälften av vår totalexport, så betyder det ändå att vår export stampar på stället, och att vi får hålla tummarna och be böner för att den inte skall rasa.

I något längre perspektiv är läget ljusare: både i Storbritannien och i USA torde tillväxten åter komma igång längre fram under 1991, och ifall vi klarar av att iaktta ortsatt måttfullhet i vår lönekostnadsutveckling, och får ner inflationsutvecklingen, så borde vår konkurrenskraft kunna återhämta sig efter 1991, genom att vår önekostnads- och allmänna inflationsutveckling är lägre än genomsnittet i OECD-länderna.

För exportörer kan tabellen över OECD:s tillväxtprognos för varje enskilt and vara av intresse.

Ifall det blir krig i Mellanöstern, blir ovannämnda siffror irrelevanta. Vilka efekter får då ett storkrig på världsekonomin?

Det beror på huruvida krigshändelserna drabbar oljeexporten, så att denna helt eler delvis bortfaller: i detta fall blir följden våldsamma prisstegringar på råolja, vilket i sin tur får en starkt depressiv effekt på världsekonomin. Men ifall detta inte inträffar så har ett storkrig inte nödvändigtvis en depressiv effekt, utan kan snarar marknaderna? Dessvärre är det våra hu- = verka som en stimulant. L vudsakliga marknader som stagnerar BNP-tillväxt 1990 1991 1992 Andel a exporten (1990)

USA 09 0.924 1.9 24 6.3 4 Japan 6.14 3.70 3.84 1.424 Tyskland 424 3.07 2.64 12.5 4 Frankrike 2.54 2.34 2.640 6.30 Italien 2.60 2.44 2.7 3.2 4 Storbritannien 6 AN 0.7 4 1.94 11.0 4 Kanada 192 0.9 24 2.320 1.290 Österrike 4.54 2.920 2.90 1.12 Belgien 3.5 4 2.34 2.60 2.24 Danmark 1.0 2 0.8 2 2.12 3.54 Finland 70 0.020 1.220 Grekland 20 1.12 2.02 0.6 2 Island —0.1 92 3.440 4.090 0.140 Irland 4.4 Yo 324 3.14 0.6 Luxemburg 2.6” 2.8 3.12 Nederländerna 3.04 2.070 2.320 440 Norge 3.020 3.220 2170 3.04 Portugal 3.9 40 3.3 Ho 3.54 0.74 Spanien 3.5 M0 2.124 3.020 2.2 Sverige 0.9 40 —0.5 20 0.8” 14.5 40 Schweiz 2.54 2.024 1.870 1.824 Turkiet 7.6 4 3.50 5.524 0.32 Australien 2.20 2.3N 2.34 0.9 4 Nya Zeeland 2.8 2.096 2.44 0.2 1/1991 FORUN,

Utgiven i Forum nr 1991-01

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."