Offshore-projektering på torra land

av Anders Nordgren Forum 1989-12, sida 35-36, 31.08.1989

Taggar: Bolag: Elomatic Personer: Alf Björkman Teman: forskning

Bittra konkurrenter

Hjälpen var nödvändig för Finlands rykte som exportland, men kritiken har varit besk. Storleksordningen på prognosmissarna är svåra att förlåta. och de övriga varven har höjt ett ramaskri över att Wärtsilä igen gynnas. Vid bildandet av Wärtsilä Marine gavs bolaget kännbara skattelättnader. och vid några tidigare beställningar har Wärtsilä också fått extra stöd. Konkurrensen från Wärtsilä Marine drev också ned priserna på beställningar som de andra varven konkurrerade om, och gav dessa förluster då de tog hem dem.

Också industri- och handelspolitiskt är stödet ovälkommet. Finlands linje i fråga om statligt stöd till det privata näringslivet har varit strikt, och linjen har drivits med kraft också i handelspolitiska förhandlingar. Nu försvinner trovärdigheten.

Samma dag som beslut om stödpaketet fattades meddelade Wärtsilä också att bolaget säljer största delen av sin ägarandel på 70 procent i Wärtsilä Marine till en än så länge okänd investeringsgrupp. I första hand skall innehavet fås ned till under 50 procent så att bolaget inte längre är ett dotterbolag till koncernen, men planen är att komma under följande kritiska gräns. dvs under 20 procent. Investerargruppen tippas allmänt bestå av finansföretag inom huvudbanken Föreningsbankens intressesfär. Hur Valmets 30-procents ägarandel kommer att behandlas är ännu oklart. vilket bäddar för mer kritik och bråk.

Nya Wärtsilä

Försäljningen av varven omvandlar radikalt Wärtsiläs struktur. Omsättningen nära nog halveras, men lönsamheten och soliditeten förbättras kännbart. Tillverkningen av dieselmotorer blir den största branschen med ca 40 procent av omsättningen, följd av Sanitec med 25 och Security med 20 procent. Samtliga divisioner var i fjol lönsamma. Resten av koncernOmsättningen genereras av de hittills olönsamma Designor- och Cimtec divisionerna. Alla industridivisioner är starkt nordiskt inriktade. Fastighets- och förmögenhetsförvaltningen har under de senaste åren fått ökad betydelse i koncernen. och efter att varven skurits bort kan koncernens starka finansiella ställning användas för företagsköp inom helt nya områden.

LJ Man kunde väl åtminstone ha tackat I ett pressmeddelande från Wärtsilä ef ter kalabaliken kring Wärtsilä Marine konstateras att ”avyttringen av Marine förbättrar koncernens resultat”. Det låter säkert bra för aktieägarna. Men om en icke statsägd koncerns resultat endast kan förbättras genom skattepengar, dessutom efter vad som åtminstone ser ut som icke helt smarta affärer, kunde man åtminstone för syns skull ha tackat publiken för de värda bidragen. BI Ö

FÖRUN, 12/1989

ELOMATIC VISAR VÄGEN:

Offshore-projektering mitt på torra land

Text: Anders Nordgre sö Be see 2

BENETEAU FIRST 30 - Mycket av pratet och skriverierna om varvskrisen är rent strunt. Marknaden finns. Det gäller bara att göra rätt saker, säger VD Alf Björkman, som har lotsar Elomatic upp på land.

Oo bobaserade Elornatic hör till doldiÅge i det finländska näringslivet. Ingenjörs- och konsultgruppen har framgångsrikt ridit ut krisen inom sina traditione!la huvudområden, skeppsbyggnad och offshoreindustri. Nu har Elomatic landstigit för att tillämpa sitt kunnande och sina erfarenheter inom landbaserad projektering. —- Mycket av pratet och skriverierna om varvskrisen är rent strunt. Marknaden finns där och har funnits hela tiden. Det gäller bara att göra rätt saker, säger Elomatics VD Alf Björkman, som själv har ett förflutet inom Wärtsilä och LaivateolliSUUN.

Företagsgruppen han leder i dag är ett levande bevis på att det fungerar. Elomatic har smidigt anpassat sig till de förändrade kraven. Resultatet är imponerande tillväxtsiffror och en hög beredskap för det pågående uppsvinget i varvsbranschen.

Tio företag

Elomatic-gruppen består i dag av tio företag: Elomatic, Pelmatic, Nautel, Marel, Model Trading Pelmu och Nordic Offskore Consulting i Åbo. Westmatic i Raumo, Jyplan i Jyväskylä. Jyplan Enginee ring i Lahtis och Pelmatic AB i Karlskrona. Cadmatic Inc i Houston har övergått i amerikanska händer, men fortsätter att sälja Elomatics tredimensionella CADprogramvara i USA och Kanada.

Personalen har vuxit från cirka 120 år 1980 till omkring 250 år 1988 och över 400 i år. Nästa år räknar man med 450 anställda. Årets fakturering väntas överstiga 120 miljoner mark. Omkring hälften kommer från exporten.

Elomatie har hållit en läg profil utät, men faktum är att bolaget allt som oftast finns med på ett hörn i de storaffärer som basuneras ut på tidningarnas ekonomisidör och i radio- och tevenyheterna. Bolagets kunnande kan beskådas på de norska och sovjetiska oljefälten, på tankfartyg, på offshorekranar, på lyxkryssare i den grekiska arkipelagen, på Vikinpfärjan Amorella, på hamnkranar i Newport, Kairo eller Riga, i Wärtsilä-byggda dieselkraftverk i Indien. Alaska, Grekland eller Danmark

NORDEN SS

Elomatic-gruppen har utvecklat egna tredimensionella CAD-paket, som också har sålts till bl.a. USA, Kanada, Sovjet, BRD. Sverige och Finland. Här arbetar Pelmatics Kari Lehtonen med en vytbehandlingsanläggning för en beställare i Leningrad.

Steget upp på land

Elomatics väg från leverantör av arbetsritningar till mångbranschkonsult har ingalunda varit lätt. Ett avgörande linjeval gjordes i slutet av 1985, då dollarkursen började rasa, oljepriset sköt i höjden och en stor del av de sovjetiska nybyggnadsprojekten frystes ned.

  • Arbetsvolymen minskade kraftigt, och som udda företag hörde vi till de företag som snabbt sparkades ut. Vi inledde en omfattande talkooperation för att ändra faktureringsfördelningen. På mindre än två månader ökade den landbaserade industrins andel från 8 till över 40) procent, minns Alf Björkman.

  • Vår flexibilitet var överraskande hög. Tekniska problem förekom inte, utan svåtigheterna berodde på att vi inte fick tillräckligt med personal. De nya projekten var så många och små, att arbetsledarna inte räckte till.

Elomatic sög upp kunniga proffs från den krisdrabbade varvsindustrin och utnyttjade ett omfattande nät av underleverantörer.

  • Vi var förvarnade. Vi hade ju sett vad som hände i Sverige och Holland.

Målet var att hälften av faktureringen skulle komma från landbaserade projekt, och det har nästan nåtts. Pelmatic i Åb växer stadigt och i Karlskrona arbetar Pelmatic AB vid den övre gränsen för sin kapacitet. Stora kunder är Volvo och eltågstillverkaren ABB. Också där har osäkerheten om varvens framtid gett Pelmatic kunnig expertis. Enligt Alf Björkman är utvidgningsplaner under bearbetning för Karlskronas del.

Landstigningen har också lett till att Elomatic i dag är huvudägare i Jyplan, et starkt företag inom pappers- och trä dlingsprojekteringen. Gruppen står väl tus tad för nästa konjunktursvacka inom varvsindustrin.

Offshoretänkand på landbacken

Elomatic har gått in för att utnyttja erfarenheterna från offshoreprojekteringen på landbaserade projekt. Det innebär bland annat att man allt mer går in för prefabricerade element som transporteras till byggplatsen och lyfts på plats. Oftast handlar det om små projekt i jämförelse med gas- och oljefälten, där projekteringen kan omfatta flera miljoner arbetstimmar och staber på 600 personer.

— Det är lättare att projektera till lands. Men det finns stora vinster att hämta genom att elementbygga till exempel tåg, som fortfarande byggs på ett ganska klassiskt sätt, konstaterar Alf Björkman.

Bland Elomatics landvinningar finns ett

Alf Björkman (1.v.), Kim Wikström och ett aktuellt Elomatic-projekt: en serie om fyra små lyxkryssare som byggs på det italienska varvet Nuovi Cantieri Apuania.

STERN TOR OVEE 7 |

SIRAP OA ATA SR RER reningsverk för en sovjetisk beställare. De prefabricerade elementen byggdes i Finland och lyftes på plats efter transporten till Sovjet.

Mot en ny rollfördelning

Nva vindar blåser inom projektstyrningen. En av dem som på nära håll följer med denna projekteringens perestrojka på Elomatic är Kim Wikström, som har analyserat projekteringen av Veslefrikk. ett produktionssystem av den s.k. fjärde generationen för ett oljefält i Nordsjön. Projekteringen omfattade cirka 800 000 arbetstimmar och Veslefrikk. som skall vara klart för produktion i höst, beräknas kosta över 7,5 miljarder NOK.

Analysen var Kim Wikströms licentiatarbete vid Åbo Akudemi inom ramen för ett nytt stipendeprogram för forskarstuderande vid femton tekniska högskolor runtom i Norden. Han gjorde arbetet vid Norges Tekniske Högskole i Trondheim i samarbete med Statoil, Norsk Hydro och Aker Engineering.

  • Målet med den nya rollfördelninge är att minimera totalkostnaderna utan att den tekniska produktens kvalitet sjunker. Receptet är klarare ansvarsfördelning, fast prissatta entreprenader med bonusmorötter åt den utförande parten, minskad rapportering och onödig kommunikation da det finns klart definierade gränssnitt mellan olika aktiviteter, förklarar Kim Wikström. — Varför kontrollera vad den andra gör då det inte påverkar det du sysslar med? De ostrukturerade informationsströmmarna håller stora och dyra staber sysselsatta belt i onödan. Varje onödig kontakt ökar risken för misstag. Vad som behövs är väl definierade rutiner som med jämna intervaller rapporterar den verkliga situationen mätt i tid, resurser och kostnader.

Överskridningar på 400 procent

Kim Wikström hänvisar till den norska offshore-industrin, som har kämpat med kostnadsöverskridningar på upp till 400 procent. Då har något definitivt gått snett. Traditionellt har projekteringen slukat omkring 80 procent av offshoreprojektens totalkostnader. medan materialutgifterna har utgjort bara 20 procent. Nu är målet att få ned förhållandet till 60 mot 40. och därmed ökar kraven på styrningen av projekten.

Elomatic håller som bäst på att utarbeta ett eget produktsystem av projektstyrningsmetoder och — verktyg på basen av de omfattande erfarenheterna från tidigare projekt och önskemål från kunderna. I förenklad form kan de här nya tankarna också tillämpas på landbaserad industri.

— Tidigare var vi en ingenjörsbyrå som betjänade varven och utförde deras order. I dag handlar det om konsultering och försäljning av olika paket: förplanering, arbetsritningar, underleveranser, management osv. Det är vi som styr beställarens arbete. sammanfattar Alf Björkman.

— För närvarande ser framtiden mycket ljus ut. Jag har svårt att se andra problem än svårigheterna att få tag i rätt slags personal.

12/1982 FORUN,

Utgiven i Forum nr 1989-12

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."