Utgiven i Forum nr 1993-09

Ökat behov av skydd för nya produkter

Forum 1993-09, sida 23, 10.06.1993

Taggar: Teman: patenter

flugor, svart vinvivel, öronvivel, sorgmygga, tusenfoting, m.m. Ohyra tillhörande släktena Lepidoptera, Diptera, Coeloptera, Orthopera och Hymenoptera må alltså ta sig i akt på sådana platser där den här mikromasken planterats ut!

Någon kanske frågar sig kur nematoderna påverkar skadeinsekterna. Egentligen är det inte den vuxna insekten som påverkas, utan avkomman, d.v.s. larverna. Nematoden letar upp sitt värddjur (vilket sker snabbt), tränger in i larven och dödar denna med hjälp av symbiotiska bakterier som lever tillsammans med rundmasken.

Inne i värddjuret lever sedan maskarna och förökar sig. Inom 7—8 dagar släpps ett stort antal nyfödda parasitmaskar ut i jorden redo att anfalla andra larver och ta död på dem, berättar Johansson. — Förloppet är som synes snabbt, och nematodstammen ökar exponentiellt inom en mycket kort tid.

Det skall än en gång inskärpas att växtskyddsbehandling med nematoder riktar sig speciellt just mot skadedjuren. Nyttodjur som t.ex. maskar, humlor, bin och nyckelpigor påverkas inte alls. Några säkerhetsåtgärder eller karantänperioder är alltså inte aktuella i samband med den här behandlingsmetoden.

Okänsliga krabater

En intressant synpunkt i sammanhanget är, att nematoderna är mycket okänsliga, inte bara då det gäller temperatur och jordmån, utan även mot de flesta vanliga bekämpningsmedel av kemisk/toxisk typ. Att marken ytterligare behandlas eller behandlats med konventionella bekämpningsmedel spelar således inte någon roll.

— Då det gäller långtidsverkan kan man konstatera att den är god, fastslår Magnus Johansson. — Nematoderna lever kvar i jorden i flera månader, även om det råder brist på värddjur. Den här metoden kan alltså utnyttjas både som akut insats och i preventivt syfte. Detta skall ställas i relation till de ”vanliga” bekämpningsmetoderna, där det handlar om ämnen som ganska snabbt lakas ut och försvinner ut marken.

Det är glädjande att biologiskt baserade, naturliga alternativ till de kemiska bekämpningsmetoderna börjar dyka upp. Kemin och toxikologin har ställt till med mycket elände i vår natur — det kanske mest iögonfallande exemplet är naturligtvis DDT, ett preparat som under en följd av år användes fullständigt hämningslöst.

Resultatet blev förfärligt, och ännu idag kämpar vi en ojämn kamp mot DDT-missbrukets följder i form av framför allt skador på fågellivet. När giftet introducerades var man helt enkelt inte medveten om de långsiktiga skadeverkningarna. Som de gamla romarna sade: Vestigia terrent — spåren förskräcka!

Avslutningsvis kan det kanske vara värt att notera. att Nemalogic-metodens användningsområde ingalunda inskränker sig till trädgårdar. Den kan, naturligtvis, lika väl tillämpas på gräsmattor, i parkplanteringar och på åker och äng. Och den är synnerligen effektiv mot skadedjur som invaderat växthus.

Ökat behov a skydd f nya produkte atentfrågorna kommer unde detta decennium att spela e allt viktigare roll för Finland, som i allra högsta grad är beroende av exporten för att kunna rida ut lågkonjunkturen.

Därför krävs det satsningar på tekniskt framstående och innovativa produkter inte minst inom små och medelstora företag. Det är uttryckligen inom denna sektor som en ökad försäljning snabbt resulterar i nyanställningar.

I det allt tuffare affärsklimatet är det sannolikt att produkter utan patentskydd mycket snabbt tappar fotfästet på marknaderna.

Patentbyrån knäcker byråkratin

Den som försökt söka patent vet att patenträtten är en hel vetenskap som kräver mycket specifika kunskaper. Den synligaste delen av en patentbyrås service är därför att för kundens räkning göra upp ansökningar för patent-, bruksmönster-, mönster- och varumärkesskydd. Byrån tar också hand om det mycket omfattande och tidsfristbelastade papperskriget som ansökningarna för med sig.

Vid sidan av detta rent praktiska arbete är rådgivning kring patentfrågor en annan uppgift. Många företagare och uppfinnare kan tyvärr vara omedvetna om såväl varför som hur de skall utnyttja och bevaka sina patent och andra immateriella rättigheter.

Ändå kan många hot mot finska exportprodukter avvärjas genom patent.

EPC — patentvärldens ”Europaråd”

Betydelsen av = patenträttigheterna ökar avsevärt år 1995 då Finland går med i den europeiska patentkonven tionen EPC (European Patent Convention). Konkurrensläget skärps därmed avsevärt för många finska företag, eftersom antalet i Finland gällande från utlandet härstammande patent ökar avsevärt Å andra sidan gör avtalet det möjligt för finländska företag att med en enda ansökning få patent godkända samtidigt i alla EPC:s medlemsländer, för närvarande alla EG- och Efta-länder förutom Norge, Island och Finland.

Österbottens första patentbyr Österbotten har traditionellt utgjort en god grogrund för nytänkande och innovativa företagare. Patentbyrån Oy Kolster Ab har haft regelbunden konsultationsverksamhet i regionen sedan 1986. År 1990 grundade Kolster Österbottens Patentbyrå i samarbete med den lokala exportorganisationen Viexpo. Kolster — som är grundat 1874 — är idag Finlands största patentbyrå med 150 anställda.

Behovet av ett stadigvarande patentombud i regionen har markant ökat de senaste åren. Därför öppnade Österbottens Patentbyrå nyligen ett fast kontor i Vasa.

I och med etableringen kan Österbottens Patentbyrå nu som första patentbyrå på det lokala planet ge österbottniska företag och privatpersoner hjälp med allt som gäller patent-, bruksmönster-, mönster- och varumärkesfrågor, samt copyright — d.v.s. upphovsrättsliga frågor. 23

Utgiven i Forum nr 1993-09

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."