Utgiven i Forum nr 1980-19-20

Ökat intresse för USA-marknaden

av Mats Kockberg Forum 1980-19-20, sida 29-30, 17.12.1980

Ökat intresse för USA-marknaden

Många tecken tyder på att intresset för den nordamerikanska marknaden kraftigt håller på att stiga. Osäkerheten på de andra kontinenterna bidrar till att skapa ett sug mot USA. Kansallis-Osake-Pankki trädde för snar ett år sedan in på den amerikanska bankmarknaden. KOP äger tillsammans med tre skandinaviska affärsbanker Nordic American Banking Corporation (NABC) i New York.

— De första erfarenheterna är enbart positiva, konstaterar Kari Janhunen, biträdand direktör vid NABC.

€ Håller Förenta Staterna åter på att bli det ”förlovade landet” — denna gång för exportörerna? En rad indikatorer pekar faktiskt därhän.

Den stora köpkraften i USA, landets ännu i hög grad outnyttjade naturresurser, och framförallt de relativt stabila ekonomiska och politiska förhållandena på den nordamerikanska kontinenten har lett till att penningflödet i högre grad än tidigare nu tycks riktas mot marknaden ”over there”

Samtidigt har man bland kapitalkretsarna i väst börjat hysa betänkligheter mot sjuttiotalets huvudsakliga objekt.

Den politiska situationen i exempelvis Mellanöstern ser ut att förbli högst instabil, vilket är ägnat att öka de ekonomiska riskerna för såväl projekt som investeringar där. Dessutom har man börjat ifrågasätta u-ländernas förmåga att i längden finansiera de kraftiga underskotten i handelsbalansen.

Också östhandeln har i ett globalt perspektiv råkat i ett nytt läge. Allt flera har därför fått upp ögonen för Förenta Staterna och Kanada.

Norden hänger med

Nytänkandet gör sig gällande också i Norden. Av de ca 60 finländska dotterbolag som fungerar i USA har hela 20 procent grundats detta år.

I början av året var ökningstakten remarkabel: två nya dotterbolag per månad!

Man har också fått en rad betydande order, speciellt inom metallindustrin. Rauma-Repola har sålt två oljeborrningsriggar, medan tex Tampella slutit avtal om leverans av kartongmaskiner,

FORUM 19-— 20/8 — Bankmarknaden i USA är rymlig och lämnar en marknadspotential för samnordiskt uppträdande, anser biträdande direktör Kari Janhunen vid NABC.

och Valmet gjort affärer med pappersmaskiner.

Det ökade intresset för USA gör sig gällande också inom kreditverksamheten. Den utländska bankaktiviteten i USA ökar samtidigt som de amerikanska bankerna blir allt mera internationellt inriktade.

USA-suget återspeglas vidare inom assuransbranschen — bla de finländska försäkringsbolagen har gett sig in på återförsäkringsverksamheten i landet (Forum 7/80).

Av de finländska affärsbankerna hann Kansallis-Osake-Pankki (KOP) först etablera sig i USA. Inom ramen för samarbetet mellan KOP, Svenska Handelsbanken (SHB), Den norske Creditbank och Kebenhavns Handelsbank är man nu representerad i New York genom Nordic American Banking Corporation (NABC). För omkring ett år sedan köpte den finländska, norska och danska banken en del av aktiestocken i NABC av SHB, som ägt den amerikanska banken sedan år 1975. Nu är samtliga banker i konsortiet delägare med lika stora andelar, med erfarenhet av liknande tidigare samnordiska etableringar i Zirich, Paris, London, Singapore och Hongkong.

Hård konkurrens men större spelrum

NABC:s balansräkning beräknas i år uppgå till omkring 400—500 miljoner USD. Banken har ca 100 anställda. Finländsk direktör är Kari Janhunen, tidigare KOP:s man vid Nordic Bank i London.

  • Genom NABC har vi direkt tillträde till den amerikanska dollarmarknaden vid sidan av euromoneymarknaden. Inom konsortiet har vi en klar

Nordic American

Corporation (NABC) är ett nordiskt bankkonsortium där KOP, Svenska Handelsbanken, Den norske Creditbank och Kebenhavns Handelsbank är delägare med lika stora andelar.

Bankin arbetsfördelning, vilket gör att vi inte trampar varandra på tårna.

Utjämning av kundkretse — Bankmarknaden i USA är rymlig, och lämnar en marknadspotential för ett samnordiskt uppträdande, även om konkurrensen givetvis är ytterst hård. Men å andra sidan finns här ett större spelrum än på euromarknaden, bla beträffande prissättningen, konstaterar Janhunen.

— Intresset för Förenta Staterna vaknade inom det finländska näringslivet redan under senaste recession. Då insåg man behovet av att bredda marknaderna. Det faktum att våra företag i större utsträckning först detta år, då man de facto upplevt en konjunkturnedgång i USA, skridit till konkreta åtgärder, torde bero på att det tog en tid att skaff 29

NABC ligger vid 600 Fifth Avenue i New York.

behövliga resurser.

— Valutakursernas utveckling kan också ha bidragit till den markant ökande USA-satsningen i Europa, just nu. Tex då relationen mellan GBP- och USDkursen ännu år 1976 var 1,56, är den idag 2,45.

Tidig start ger konkurrenstrumt Nordic American Banking Corpora tions primära uppgift är att bistå nordiska företag på den västra halvan av jordklotet. I mindre utsträckning jobbar man också i motsatt riktning. Eftersom banken i fem år var helt svenskägd, dominerar de rikssvenska företagen ännu kundkretsen, även om en utjämning enligt Kari Janhunen håller på att ske. — Avindustribranscherna ligger energiproduktion och -letning, skogsindus trin och metallsektorn främst.

I New York fungerar NABC i princip som en inhemsk bank. Konkurrensen med övriga banker är hård. Bla det ökade inslaget av utomamerikanska banker i USA har lett till att trycket mot att slopa de gällande restriktionerna, enligt vilka bankernas verksamhet inte får ske i flera än en delstat, ökar. Tanken om ”Nation wide banking” har fått ökat understöd. De stora amerikanska ”money center”-bankerna med förgreningar över hela världen är intresserade av att kunna etablera sig också i de olika delarna av USA. Detta har lett till att de mera betydande regionala bankerna i Förenta Staterna har i allt högre grad börjat blicka ut över landets gränser. Bland dessa delstatsbanker söker också NABLC sina samarbetskumpaner.

— Vi har know-how då det är fråga om internationell bankverksamhet, specieilt beträffande Norden, medan de regionala bankerna känner de lokala förhållandena.

Enligt Kari Janhunen har förväntningarna för det första verksamhetsåret för NA BC:s del överträffats.

— Aktiviteten har varit större än vi hade vågat hoppas på. Mycket tyder på att intresset för den nordamerikanska marknaden kommer att öka ytterligare i framtiden. Då räknar vi med att ha ett gott utgångsläge genom att ha varit den första nordiska banken i USA, framhåller Janhunen.

Mats Kockberg

Moderna stämpla redan i hundra år.

Även fullständig gravyranstalt

HELSINGFORS STÄMPELFABRIKS AB

Postadr. PB 145 00181 HELSINGFORS 18 Tel. 6940 233

Utgiven i Forum nr 1980-19-20

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."