Utgiven i Forum nr 1973-19

Ökat intresse för utlandspraktik

Forum 1973-19, sida 34-35, 28.11.1973

Taggar: Organisationer: Svenska Handelshögskolan Teman: utbildning

3 i

OO GNAG ÅLKO nr 106

AIESEC-HANKEN informerar Ökat intresse för utlandspraktik

På arbetsgivarhåll har man speciellt i anställnings- och i befordringssammanhang tillmätt personalens utlandspraktik allt större betydelse. Förutom av ökade krav på praktisk förmåga att i tal behärska utländska språk, i synnerhet fackterminologin för ifrågavarande bransch eller verksamhetsområde, har den positiva utvärderingen av utlandspraktiken även främjats av ökat krav på resvana, kännedom om internationella kontakter, samt förmåga till anpassning i en obekant miljö i ett fftämmande land.

Det var år 1948 som Association Internationale des Etudiants en Sciences Economiques et Commerciales (förkortat AIESEC) grundades av sju länder. AIESEC är en oavhängig, opolitisk studentorganisation vars verksamhetsändamål är att på non-profit basis befrämja samförståndet medlemmarna emellan, genom internationella utbildningsprogram som genomförs utan diskriminering. Till grundarna hörde också Finland. Medlemsländernas antal har sedan dess stadigt ökat — i mars 1973 var antalet 52, och ytterligare ökningar är att vänta.

AIESECs främsta uppgift är att organisera praktikantutbytet mellan medlemsländerna, där man arrangerar praktikantplatser motsvarande studenternas utbildning och kvalifikationer. Bland övriga verksamhetsformer kan nämnas anordnandet av seminarier, studieresor och exkursioner, spridning av information om studier, samt bidrag till internationella utbildningsprojekt m fl aktiviteter. Organisationen fungerar på tre nivåer, den internationella, den nationella och den lokala. På den internationella nivån verkar sekretariatet som är förlagt till Bryssel, och vars uppgift är att koordinera och stöda verksamheten i national- och i lokalkommittéerna. I varje medlemsland koordinerar en nationalkommitté lokalkommittéernas verksamhet. I Finland har vi åtta lokalkommittéer, en av dem vid Svenska Handelshögskolan.

En central aktivitet för lokalkommittéerna i vårt land är att anskaffa praktikantplatser i hemlandet för de utländska studenter som ommer hit under perioden maj—oktober. I regel är praktiktide 6—12 veckor, men därutöver förekommer även sk long-term traineeships vilka kan omfatta en tid av ca 6—18 månader. Studentutbytet sker på clearingbasis, dvs för varje praktikantplats som vi kan arrangera här i landet, kan vi skicka en av våra studenter till utlandet. Då intresset för utlandspraktik visar en kraftigt stigande trend bland ekonomiestuderandena i vårt land, är det av vital betydelse att arbetsmarknaden för utländska ekonomiestuderanden utvecklas här i Finland. Ur företagets synvinkel innebär en utländsk praktikant inte bara en ordinär lönekostnad för en bestämd tidsperiod varvid ett arbete som svarar mot ifrågavarande lön erhålles i utbyte. En praktikantplats är ett slags investering i den egna personalens praktiska kunskaper i främmande språk, samt kännedom om förhållandena i praktikantens hemland. Denna investering har efter en viss tid positiva effekter också på vår egen arbetsmarknad i form av bättre valifikationer hos våra platssökande ekonomer tack vare utlandspraktiken. De flesta AIESEC-länder har en sommarkommitté som arrangerar fritidsprogram i form av firmaexkursioner, weekendresor och föreäsningar mm för att öka praktikanternas trivsel. Finlands sommarkommitté har gott renommé på grund av god organisation och hög aktivitet. Under sommaren pågår en särskild skolningsverksamhet, dvs ”Summer School Training Program” (SSTP). Programmet omfattar en föreläsningsserie i ett givet ämne, och föreäsningarna hålls av prominenta personer som är väl förtrogna med ekonomiska frågor. SSTP-verksamheten sommaren 1974 kommer att behandla multinationella företag. Lösenordet är kvalitet. Ett sammanhang där ordet kvalitet naturigt placerar sig är utbildningsnivån hos vårt lands akademiska arbetskraft. En mycket viktig ingrediens i utbildningen är härvid förvärvet av utlandspraktik. AIESEC hoppas att det goda samarbetet med företagsvärlden skall fortgå under gynnsamma förhållanden såsom tidigare och att flera företag ansluter sig till vår verksamhet. 2 : AIESEC-kommittén vid Svenska — Handelshögskolans Studentkår

KÄRA LÄSARE!

RING FORUM DENNA MÅNDAG kl 18—20!

Vi pejlar stämningarna inför det nya året. Vad tror du om 1974? Blir det ett bra år eller ett dåligt? Kommer inflationen att kunna hejdas? Räcker din lön bättre till? Hur stora blir de allmänna löneförhöjningarna? Kommer arbetslösheten att öka eller minska? Hur går affärerna? Har vi ännu högkonjunktur nästa år?

Vi på Forums redaktion vill gärna höra dina kommentarer, förhoppningar och gissningar om dessa, och också andra frågor som du kanske har lust att tala om. Vi sitter och väntar på ett samtal från dig måndagen den 3 december kl 18—20. Ring nr 666 481 eller 669 007. (Det kan också hända att vi ringer upp dig…)

I årets sista nummer av Forum publicerar vi. svaren på vår gallup. Låt höra av dig! (Det går att ringa andra tider också).

Forum 19/197 td

Forum 19/1973

ALKO nr 107.

35

Utgiven i Forum nr 1973-19

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."