Oklart organiserad mIljövård ger företagen huvudbry

Forum 1975-11, sida 10-11, 18.06.1975

Taggar: Personer: Orvo Lehmus Teman: miljövård

10

FORUM 11 : 75

Miljövården är splittrad i vårt land. Till en del kan den anse sortera under jordbruks- och skogsministeriets styrelser: vattenstyrelsen, skogsstyrelsen och jordbruksstyrelsen.

Dessa sköter om sådana naturresurser som förnyar sig. Men i övrigt är det inrikesministeriet och dess miljövårdsavdelning som är det koordinerande organet. Här svarar man för den allmänna planeringen i fråga om luftvård, bullerskydd, ja tom fritidsfrågor.

För en utomstående är fördelningen mellan de här organen inte lätt att reda ut. Frågan är om de ens själva vet det, och man planerar en ny organisationsram för miljövården.

Dagens oklara arbetsfördelning mellan myndigheterna gör inte alltid miljövården lätt för företagen. Ofta blir det Finlands Industriförbund som får försöka hjälpa till med de praktiska frågorna. En av industriförbundets direktörer, Sten Finne, har miljövården inom sitt ansvarsområde, och förbundet har en miljövårdsexpert. Som rådgivande orga till industriförbundets styrelse, närmast i principiella frågor, finns ett miljövårdsutskott, som kan ses som ett diskussionsforum där utlåtanden förbereds, ståndpunktstaganden diskuteras och vissa förslag till förbundet budget kan göras.

Ordförande för miljövårdsutskottet är chefdirektör O rv o Lehmus från S W Paasivaara-Yhtymä Oy.

FORUM: — Regeringens sparprogram uppmanade till nedskärningar av investeringarna för miljövården. Har det redan haft någon inverkan?

LEHMUS: — Det har faktiskt inte ännu publicerats några närmare direktiv, vad jag känner till, men en viss återhållsamhet finns säkert redan nu. Endast de statliga bolagen har fått vissa föreskrifter, men de privata företagen har väl också dragit sina slutsatser av detta.

— Det är klart att våra knappa resurser måste allokeras på bästa sätt både på kort och lång sikt. Det är de politiska

Chefdirektör Orvo Lehmus: Vi vaknade slst och slutligen upp I god tid inom miljövården i vårt land, om man jämför med många industrialiserade länder. Någon Industrislum har inte hunnit uppstå hos oss.

beslutsfattarna som skall bestämma ordningsföljden. Alla investeringar som inte är omedelbart produktiva blir väl i dag föremål för diskussion.

FORUM: — Man försöker alltså spara i investeringar, men hur är det med energin. Är miljövården energikrävande eller -sparande?

LEHMUS: — Både och. Inom vattenvården krävs ofta rätt mycket energi: att cirkulera vatten i processen brukar vara energikrävande. Man försöker nu kraftigt skära ned vattenanvändningen på alla håll, redan därför att vattnet i dag kostar mycket mera än det någonsin har kostat. Då man spar vatten, kan energibesparing vara en biprodukt.

— Inom luftvården kan det åter hända, att industrin måste använda exempelvis elmotorer för luftreningen, och de igen

FORUM 11 : 7 ökar användningen av energi. Ett uttömmande svar på om miljövården är energisparande eller -krävande kan åtminstone inte jag ge.

FORUM: — Har förordningarna och lagarna rörande miljövården gett upphov till tolkningssvårigheter?

LEHMUS: — Alla lagar gör väl det i viss mån. Framför allt har bestämmelserna som rör avfallsvattenavgiften varit oklara. Beslutanderätten har delvis tillkommit de lokala kommunala myndigheterna, med en viss brokighet som följd.

FORUM: — Det är lättare att bygga in miljövänlig teknik i en ny anläggning än att installera den i en gammal. Hur har man beaktat de äldre fabriksanläggningarnas problem i miljövården?

LEHMUS: — Den äldre industrin skulle behöva betydligt längre övergångsperioder. Nu är myndigheterna dock mera förståelsefulla än i begynnelsen. Trots att miljövårdsdiskussionen i början var osaklig, hjälpte den ändå till att i vida kretsar på lång sikt bygga upp en sakligare inställning både bland allmänhet, myndigheter och industri. Den allmänna debatten är i dag sanerad.

FORUM: — På tal om den allmänna debatten, på vilket sätt når svallvågen från fall som t ex Nestes arseniktunnor till industrins miljövårdsutskott. Hamnar ni att ta ståndpunkt eller vidta åtgärder?

LEHMUS: — Nej, det är ett typiskt sådant fall som berör en enda bransch eller ett företag — i Nestes fall samma faller det här ju. Det vore fel att något organ vid industriförbundet skulle ta ställning, Det är en annan sak om företaget anhåller om tjänstemannahjälp, underhandlingshjälp eller dylikt.

FORUM: — Men ändå kan hela industrin få ett sämre rykte om något enskilt företag handlar på ett sätt som får den allmänna opinionen emot sig.

LEHMUS: — Helt säkert är det så bland personer som står utanför industrin. Där är man snabbare att stämpla hela industrin efter ett enskil fall.

FORUM: — Och på det sättet kommer ett enskilt företags handlande ändå på sätt och vis att bli en principiell fråga som rör hela industrin, inte sant?

LEHMUS: — Det kan hända. Men de som är engagerade inom industrin — oberoende av vilken bransch de företräder — förstår lättare vidden och svårighetsgraden hos problemen, och har en annan inställning. På samma sätt som en potatisodlare och sockerbetsodlare förstår varandras problem.

FORUM: — Industrins miljövårdsutskott har inte sett någon anledning till en mera utåtriktad och upplysande verksamhet i dylika fall?

LEHMUS: — Nej. Dess uppdrag är inte så formulerat. Det står i stabsfunktion till industriförbundets styrelse, och är endast ett hjälporgan.

— Inte heller ”problemavfall” behandlas inom utskottet, de hör till de typiskt företagscentrerade problemen.

FORUM: — På tal om problemavfall: har man alls en uppfattning om hur mycket. av industrins avfall som går in i processen på nytt?

LEHMUS: — Jag tror knappast att det inns någon statistik på det. Av den allmänna diskussionen får man dock lätt uppfattningen, att folk tror att industrin bara producerar och blankt struntar i hur mycket avfall det blir. Jag känner inte till ett enda företag, som inte skulle försöka minimera avfallsmängden. Avall, det är ofta råvara, med andra ord spill. Och spill, det är något negativt ur ekonomisk synvinkel. Att se avfallsergen torna upp sig på fabriksområdet är aldrig trevligt.

— Jag har för mig art cirka en tredjedel av det avfall som går genom exempelvis den nordiska avfallsbörsen är finländskt — men den statistiken torde gälla de enskilda fallen, inte mängderna.

FORUM: — En personlig fråga: fanns det någon speciell orsak till att ni valdes till miljövårdsutskottets ordförande?

LEHMUS: — Det har jag faktiskt aldrig tänkt på — också för mig var valet helt överraskande. En ”merit” som jag eventuellt kan ha haft i sammanhanget var att jag också har representerat tvättmedelsindustrin. Under naturskyddsåret kom tvättmedlen allra först på tapeten, därför att de används så vidsträckt i alla hem. — Då ”skummade” det en hel del i debatten. Mycket okunnighet förekom, också bland producenterna, som oväntat och oförberett fick stå i skottlinjen.

Utgiven i Forum nr 1975-11

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."