Utgiven i Forum nr 2012-03

Oljan hot mot konjunkturuppgång

av Janne Salonen Forum 2012-03, sida 10, 29.03.2012

Taggar: Teman: olja

EH FPoRUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK

NR 3 2012

Skicka dina kommentarer till adressen: feedbackÖforum.fi

Oljan hot mot konjunkturuppgång

Efter årsskiftet har en tydlig ljusning börjat skönjas i det ekonomiska läget. Greklands stödpaket roddes sent omsider i hamn, vilket stabiliserar Greklands situation för ett par år framåt.

JANNE SALONEN TEXT Strax efterjulen ochimars tillförde Europeiska centralbanken en stor mängd likviditet till marknaden genom att erbjuda eurosystemets banker obegränsade lån för tre år. Den totala långivningen av ECB via detta erbjudande uppgick till hela I 019 miljarder euro.

ECB:s generösa likviditetstillförsel har väckt kritik, inte minst i Tyskland, men var ändå förmodligen nödvändig för att avvärja en drastisk nedgång ibankernas utlåning under detta år. Bankerna måste nämligen med en mycket snabb tidtabell uppnå de strängare kapitaltäckningskraven enligt Basel III-överenskommelsen.

Bankerna har nu mycket svårt att få kapital via emissioner, och i alla händelser uppnår de inte hellre den erfordrade kapitaltäckningsgraden genom att banta ner på balansräkningen.

En drastisk minskning av utlåningen har således varit i sikte både till företag och hushåll i Europa, vilket kraftigt skulle kunna fördjupa recessionen i Europa. Detta försöker ECB nu motverka med sin treårsutlåning till bankerna. ECB:s åtgärd är en motsvarighet till de QE- program där centralbankerna i både USA och Storbritannien har köpt stora mängder värdepapper för att tillföra likviditet till marknaderna.

Lägre räntor. Åtminstone under årets första månader ser det ut som om ECB:s program har burit frukt. En följdeffekt har också varit ett lugnare skede i krisen i euroområdet. Både Spanien och Italien har kunnat finansiera sig på marknaderna till betydligt lägre räntor än under slutet av fjolåret. Från över 7 procent har räntenivån på längre lån för båda länderna sjunkit till 5 procent och

Iransk oljerigg vid Persiska viken.

under. Länderna har kunnat få kortare lån för till och med under 3 procent.

Allt detta har bidragit till ett ljusare läge på finansmarknaderna. Också konjunkturbilden ute i världen har ljusnat något. I USA verkar tillväxten varai gång, även om den inte är stark, cirka 2-3 procent i år.

Förhoppningen är att kanske också Finland i år kunde uppnå en svag tillväxt. Under hösten spådde konjunkturinstituten allmänt en negativ eller nolltillväxt för Finland. Men om konjunkturerna i USA, Europa och resten av världen ljusnar kan en svag tillväxt vara möjlig också för Finland. Ramavtalet som slöts i höstas ger moderata lönepåslag, och den inhemska efterfrågan borde vara god.

Exporten avgör. Problemet har varit exporten. En recession i Europa till följd av eurons kris skulle också för Finlands del ge en nedgång i exporten, men nu är det möjligt att konjunkturbilden i Europa inte är fullt så dyster. En konjunkturuppgång ute i världen skulle gynna Finlands exportindustri, vilket kunde ge Finland en moderat tillväxt.

Detta skulle i sin tur göra den nödvändiga åtstramningeni finanspolitiken något mindre sträng. Det har talats om ett sparkrav på upp till 5 miljarder euro, men genom att konjunk turbilden börjar se ljusare ut, kan åtstramningsbehovet stanna vid 3-4 miljarder euro. En stark åtstramning i de offentliga finanserna skulle också i sig försämra ekonomin, för vilket de skuldkrisdrabbade euroländerna är extrema exempel.

Iran riskfaktor. Det finns ändå ett vilt kort i packen. Råoljepriset som har uppnått 125 dollar per fat (Brent) är ett symptom på detta: den 15-procentiga uppgången iråoljepriset sedan årsskiftet reflekterar nämligen den växande risken av en konflikt i Persiska viken, framkallat av det iranska atomprogrammet. Iran anses allmänt sikta på att utveckla ett eget kärnvapen, vilket i synnerhet Israel har sagt att man kommer att reagera på. Rädslan ökar nu för möjliga israeliska militära räder mot Iran. Också USA har signalerat om nya motåtgärder mot Iran, och utesluter inte militära medel.

Det verkar dock som om president BARACK OBAMA mycket ogärna inlåter sig i en militär konflikt med Iran. Däremot förespråkar hans republikanska utmanare i presidentvalet öppet militära åtgärder mot Iran. Då den iranska regimen uppträder allt mer utmanande, kan detta lätt bli ett ledande tema i valet, och en öppen utmaning från Iran kan komma att tvinga Obama till militära åtgärder. Och ett militärt angrepp från Israel kan ge oöverskådliga följdeffekter i Persiska viken. Därav det stigande oljepriset.

Dagens oljepris är ännu inte så högt att det skulle kväsa ett begynnande uppsving i världsekonomin, men om en förvärrad kris kring Iran hotar oljetillförseln från Persiska viken, kan detta framkalla en drastisk höjning avråoljepriset. Det här kan mycket väl stoppa en konjunkturuppgång och rentav framkalla en ny recession.

Detta då de västliga ekonomierna, inte minst den europeiska ekonomin där eurons kris kanske bara är i ett temporärt lugnare läge, fortfarande lider av sviterna från finanskrisen. Denna tog sin början redan för snart fem år sedan, hösten 2007, även om det akuta krisskedet tog sin början först hösten 2008. m

Utgiven i Forum nr 2012-03

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."