Utgiven i Forum nr 1982-14

Oljereservernä är större än någonsin

av Jørn Thulstrup Forum 1982-14, sida 13-15, 22.09.1982

Taggar: Personer: Peter Odell Teman: olja

— Vid bl a Umeå universitet, men framför allt i USA, har man däremot kommit långt med försök att tillverka interferon med hjälp av hydrid-DNAteknik.

— Det hela beror naturligtvis också på hur stor effekt interferonet verkligen har och om de mest entusiastiska förespråkarna har rätt kan vi kanske vänta oss något av en medicinsk sensation. I framtiden kanske interferonet kan förvaras i en sprayflaska och amvändas mot vanliga förkylningar.

Byråkratin fördröjde

När man på KabiVitrums laboratorier i början av 1979 ville sätta igång sin — Hybrid-DNAtekniken kommer kanske inte att göra tillverkningen av människans tillväxthormon billigare, men den ger åtminstone en praktisk möjlighet att täcka efterfrågan, säger Nils Olof Johansson vid KabiVitrum.

försök med hydrid-DNA-teknik var det inte tekniska problem som utgjorde de största svårigheterna. Den svenska regeringen vädjade till företaget att uppskjuta sitt engagemang på området tills riksdagens hunnit författa regler och bestämmelser om hur det hela skulle gå till.

Inspirerade av debatten i USA ville en del politiker fästa uppmärksamhet på att hydrid-DNA-forskning kunde ha eventuella negativa effekter. De varnade för epidemier och genetiska skadeverkningar.

Allmänheten fick snabbt en bild me avancerade skräckscener och en läke- medelsdirektör fick bl a svara på frågan, om det var möjligt att tillverka exakta kopior av Adolf Hitler. — Visst, svarade direktören, trött på denna typ

Oliktänkaren Peter Odell:

Oljereserverna är större ä någonsi = Chanserna är stora att realpriset på olja kommer att sjunka stadigt. De effektiva oljereserverna är i själva verket större än någonsin, och ökar stadigt. Talet om ständigt stigande oljepriser och sjunkande reserver är avsett att understöda atom 9 — Oljeindustrin står inför ännu en skiljeväg i sin historia, som måste jämföras med situationen i början av 70-talet, säger professor Peter Odell. Då bröts ju den långa trenden med nedåtgående realpris på olja och de stora oljebolagens kontroll av tillförseln av

Forum 14/8 kraften.

OPEC. Resultatet var de genomgripande förändringar och problem, som vi alla sett under de senaste tio åren.

— Nu förefaller det mig som om det igen kommer att ske rätt genomgripande förändringar. Och först och främst vill jag ge den positiva, oc av frågor, men det finns ingen marknad!

I december 1979 beslöt Sveriges riksdag att forskningen trots allt kunde sätta i gång men den skulle vara bunden till tillstånd från Arbetarskyddsstyrelsen och Koncessionsnämnden.

— I andra länder hade man redan tidigare lättat på bestämmelserna kring hydrid-DNA-forskning och medan ärendet behandlades av de svenska myndigheterna kunde vi göra experiment i samarbete med utländska laboratorier, berättar Nils Olof Johansson.

— Själv är jag övertygad om att varningsropen mot hydrid-DNA-forskning är ogrundade och jag tror att det också gått upp för de svenska myndigheterna.

— De E.coli-bakterier vi använder kommer från en stam som odlats i isolerad laboratoriemiljö sedan tjugotalet och dessa bakterier kan överhuvudtaget inte överleva utanför våra odlingskärl. Kloningen försvagar bakterierna ytterligare och de bearbetade bakterierna skulle definitivt inte klara sig i konkurrens med andra mikroorganismer.

— Det finns alltså inga som helst möjligheter att använda den här typen av bakterier till t ex bakteriologisk krigföring som ju framför allt kräver stark överlevnadsförmåga.

Putte Kråkström

Det är ett urval av de åsikter som britten Peter Odell för fram. Odell är professor vid Energiforskningscentret vid Erasmus Universitet i Rotterdam och en omstridd och oliktänkande oljeexpert.

mycket starka reaktionen på de mycket högre oljepriserna ”skulden” för det. Oljan är nu i runt tal räknat 12 gånger så dyr som för 10 år sedan — alltså i realpriser då inflationen beaktas. De flesta konsumenterna i största delen av värl 1 den har reagerat genom att konstatera, att de klara sig med mycket mindre olja. Reaktionen har skett så småningom och inneburit stora investeringar, ändrade levnadsvanor och utvecklandet av nya energikällor. Alla dessa aktiviteter har nu gett resultatet att oljekonsumtionen starkt minskat, säger Odell.

Stabil — eller sjunkande efterfrågan

Han väntar sig att processen skall fortsätta då den kommit igång, då en stor delavåtgärdernaäroåterkalleliga på kort eller medellång sikt. Ett exempel som professor Odell nämner är bilindustrin. — I början av 70-talet körde bilarna omkring 12 km på en liter bensin. Idag klarar de över 20 km och mot slutet av decenniet talar man om 30 km.

Peter Odell ser ingen täckning för talet om att oljekonsumtionen i framtiden igen stiger. — Jag kan på sin höjd säga att oljeförbrukningen i den industrialiserade världen inte kommer att stiga, men jag tror mer på att den kommer att fortsätta att sjunka. Inte så starkt som under de senaste tio åren, då den tydligt påverkades av depressionen och de höga arbetslöshetssiffrorna — men det kommer att ta längre tid att komma ur den situationen än de flest 14

Professor Peter Odell ser ingen täckning för talet om att oljekonsumtionen i framtiden stiger igen.

tror. Men även om situationen blir bättre så kommer de strukturella förändringarna inom energisektorn i allmänhet och oljemarknaden i synnerhet att medföra en mycket trög efterfrågan på olja.

— Oljekonsumtionen i tredje världen, där befolkningstillväxten är snabb och oljeberoendet större, kommer att fortsätta att öka, men mycket långsamt, eftersom de flesta länderna inte har råd med den dyra oljan. Dessutom finns det stora möjligheter till energisparande där.

Odell tror inte heller på domedagsprofetiorna om att oljan snart tar slut. — Om man tar den nuvarande efterfrågan och den förväntade efterfrågan och ställer dem i relation till de oljereserver, som bevisligen finns, så här vi en proportionellt bättre reserv — både med tanke på produktion och konsumtion — än någonsin tidigare i oljeindustrins historia. Den s k effektiva reserven i förhållande till produktionen är år 1982 den högsta någonsin, nämligen 33 år. Dessutom uppdagas hela tiden nya förekomster, samtidigt som konsumtionen sjunker.

Nya reserver ger mer ti — Vi känner redan till oljeresurser för 35 år på oljefält, där utrustningen att utvinna olja finns och varifrån transporterna är ordnade eller kan ordnas på rätt kort tid. Utöver dessa reserver finns dessutom de reserver, som är ett resultat av industrins möjligheter att utvinna mer ur existerande oljefält, vilka utan tvekan kommer att öka storleken på de nuvarande reserverna med 30—40 procent. Det betyder 10—15 år till, räknar Odell.

Till detta kommer de oljefält, som

Det finns en 90-procentig sannolikhet för att oljeindustrin finns kvar ännu vid slutet av det andra decenniet in på nästa århundrade, d vs omkring år 2017 — 2018.

Forum 14/8 ännu inte upptäckts på olika håll i världen där oljeletningen först kommit igång. — Den ökade oljeletningen och -utvinningen i allt fler länder är ett av de mest karakteristiska dragen i den nya oljeindustrin. På grund av de höga priserna är alla länder motiverade att försöka hitta olja för minst sitt eget behov. Och det finns inte många länder i världen, som överhuvudtaget inte har möjligheter att finna olja.

— Om inte priserna sjunker så lågt som till exempel 15 USD per fat, så är alla länder fortsättningsvis motiverade att söka efter olja. Priset att producera ett fat från de svåraste fälten i Nordsjön uppgår idag till omkring 15-—20 USD, och det finns fält i Nordsjön där priset före skatter och avgifter är bara 5—6 USD/fat.

Mot bakgrunden av reserverna och konsumtionsutsikterna har professor Odell också försökt kalkylera oljeindustrins levnadsspann. — Med beaktande av många olika förutsättningar, som inte nödvändigtvis behöver hålla streck, men som erfarenhetsmässigt kan stämma, så kommer man till att det finns en 90 procents sannolikhet, att oljeindustrin kan finnas till fram till slutet av det andra decenniet av det 21 århundradet, dvs år 2017—18.

— Sannolikheten är 50 procent — alltså ganska stor — att man kan fortsätta till mitten av det 21 århundradet, och det finns en liten chans att man kan fortsätta 100 år framåt. Men den omfattar också utnyttjandet av oljeförekomster som oljeskiffer och tjärsand, som om 20—30 år då den tekniska utvecklingen gått framåt inte behöver kosta mer än 10—20 USD/fat.

Problem med giriga regeringar

Enligt Odells kalkyler behöver vi alltså inte bekymra oss för försörjningssvårigheter på kort sikt. Blir det svårigheter så kommer de under nästa århundrade — om två generationer. Och till dess finns det möjligheter att tänka över och utveckla goda alternativ, som underjordisk förgasning av kol, fusionsenergi och solenergi i större skala. — Två generationer i en tekniskt inriktad värld betyder mycket, säger han.

Ett problem hotar dock Peter Odells optimistiska beräkningar — de statliga myndigheterpas girighet! — Enligt min mening är ett av de största problemen som oljeindustrin står inför det, ett den inte kunnat uppnå tillfredsställande arrangemang med regeringarna i produktionsområdena. Regeringarna har blivit för giriga på en alltför stor andel av förtjänsten på de områden där man

Forum 14/8 funnit olja, så att det inte blir tillräckligt med pengar över för investeringar i de projekt, där man inte genast lyckas.

— Företagen motiveras därmed inte särskilt starkt att försöka finna olja på mera kostsamma, svårare och riskablare områden. Politiken är kortsynt och påminner om att slakta gåsen, som lägger guldägg!

Men på längre sikt ser Peter Odell en situation, där den nuvarande internationella — oljeindustrin — regionaliseras som en följd av höga OPEC-priser, ökad produktion från andra områden och långsamt stigande eller stagnerad konsumtion. Det internationella systemet ersätts av ett system av helt eller delvis självförsförjande oljeregioner: Västeuropa, Medelhavsområdet, Mellanamerika mfl, vilket skulle ställa de gamla oljeproducerade länderna i en svår situation.

Utan Saudi-Arabiens olja…

Oron i Mellersta Östern har också gett upphov till spekulationer om vad

Inom EG har man gått in för atomkraft. Därför måste map hävda att realpriset på olja kommer att stiga, menar Peter Odell.

som skulle hända vid en politisk kris i Sauri Arabien som drog bort dess produktion från marknaden. Vilka kunde effekterna vara — Saudi Arabiens produktion, som idag uppgår till 5,5—6 miljoner fat per dag, har givetvis stor betydelse, och det är klart att en reaktion skulle komma, säger Odell. Spekulationen på spotmarknaden skulle komma igång igen och företagen skulle försöka hitta alternativa leverantörer, och priserna skulle stiga kraftigt.

— Men vad som därefter följer beror på många faktorer, framförallt på hur de övriga OPEC-länderna skulle reagera. De flesta av dem har en låg produktionsnivå, och möjligheter att öka den betydligt. Allt som allt kunde de troligen öka produktionen så, att de inom loppet av tre månader nästan helt kunde ersätta Saudi Arabiens produktion. Om dessutom Iran och Irak samtidig skulle tycka att det var en go forts. sid 3 15

Utgiven i Forum nr 1982-14

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."