Utgiven i Forum nr 2009-02

Om att minska dividenden

av Kenneth Högholm Forum 2009-02, sida 27, 26.02.2009

Taggar: Teman: investeringar

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 2 2089

Kenneth Högholm är professor i finansiell ekonomi på Hanken i Vasa.

Om att minska dividenden

Fjolåret var ett katastrofalt dåroreme ligt år för den genomsnittliga aktie investeraren. På ett flertal aktiemarknader, däribland den finska, utraderades över hälften av börsvärdet. Det nya året har börjat lika kämpigt med nedgångar på de flesta av världens börser i januari. Dessutom har företagens rapportperiod startat med information om sista kvartalets resultat samt helårsresultatet för 2008.

I samband med denna rapport presenteras också företagens uppskattning för år 2009, samt förstås förslaget om dividendutbetalningen senare i vår, Meddelandet om dividendens storlek mottas som vanligt med stort intresse, och oväntade förändringar förorsakar genast stora reaktioner i aktiepriset. Man kan dock fråga sig om det överhuvudtaget spelar nån roll hur stor eller liten dividenden är, och varför marknadsreaktionerna ofta är så starka på oförväntade förändringar i dividendnivån,

Ser vi på dividenden ur företagets synvinkel är dividendfrågan i grunden ett finansieringsbeslut. Företaget har (förhoppningsvis) gjort goda investeringar som genererar positiva kassaströmmar, Dessa internt genererade medel kan användas till att förstärka företagets kapitalstruktur, till att betala ut en dividend eller till att återinvesteras i verksamheten. Ifall företaget har lönsamma investeringsalternativ kommer de återinvesterade pengarna att generera ännu större positiva kassaströmmar i framtiden, Den utbetalda dividenden minskar alltså det egna kapitalet företaget har att tillgå, och det bortfallet måste kanske kompenseras med lånade pengar.

Det är intuitivt klart att företagets värde till största delen beror på de operativa kassaströmmarna, företagets investeringsalternativ och riskerna, medan det är svårare att se en koppling mellan företagets värde och företagets dividendpolitik. På vilket sätt skulle företagets värde påverkas av valet mellan att betala ut en del av vinsten som dividend istället för att återinvestera kapitalet i företaget och höja de framtida förväntade dividenderna? Vinsten tillhör ju aktieägarna oberoende av ifall man väljer att ta ut den som dividender nu eller att återinveste dividend företagsledningens

Därför upplevs förändringar so en kraftig signal p uppfattning om företagets framtid.

ra vinsten i företaget och ta ut den senare. Så egentligen borde det vara ganska egalt, med tanke på företagets värde, vilken dividendpolitik företaget väljer - ifall företaget har ett behov av att finansiera lönsamma investeringar eller att minska den finansiella risken,

En av orsakerna till de kraftiga marknadsreaktionerna på dividendförändringarna har att göra med asymmetrisk information, det vill säga att det finns aktörer på marknaden som besitter mera eller mindre information om ett företag och företagets framtidsutsikter. De aktörer som sitter med den bästa informationen är naturligtvis företagets insiders såsom företagsledningen. Därför upplevs dividendförändringar som en kraftig signal på företagsledningens uppfattning om företagets framtid.

Det är en sak att företagsledningen säger vad den tror om framtiden, men det är en betydligt mera trovärdig signal att observera vad den gör. Ifall företagsledningen säger att den tror på en ökad lönsamhet i framtiden och samtidigt föreslår en höjning av dividenden får utsagan direkt en större trovärdighet. Och vice versa, ifall företagsledningen säger att lönsamheten kommer att minska inkommande år och samtidigt föreslår en sänkning av dividenden tolkas det som en signal på att situationen verkligen är dålig.

I skrivande stund är det ett flertal företag som föreslagit en rätt kraftig sänkning av dividendernamedefterföljande kraftig negativ aktiemarknadsreaktion. Ifall man tror på signaleringsteorin är reaktionen helt befogad. Ifall man dock tror att åtminstone en del av förklaringen till dividendminskningen står att finna i den exceptionella marknadssituationen och finanskrisen, med problemen att erhålla främmande kapital till rimlig kostnad, kanske man inte ska läsa in så mycket information i dividendförändringen,

I dagens läge kan det vara helt motiverat att hålla en måttfull linje vad gäller dividenderna eftersom ingen idag med någon större säkerhet kan förutspå krisens omfattning och verkningar. Så kanske det i stället börjar vara läge att köpa in sig i företag som ‘straffats’ av marknaden på grund av meddelande om en dividendförändring, a

Utgiven i Forum nr 2009-02

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."