Utgiven i Forum nr 1986-14

Opera till salu

av Peter Nordling Forum 1986-14, sida 29-30, 25.09.1986

Taggar: Teman: ekonomi

biljetter. Men det blir dyr perafestspelen i Nyslott har redan Oras varit en finländsk kulturtradi tion. Detta mycket tack vare sångerskan Aino Ackté som var mor till de första festspelen under åren 1912—16. Då, liksom också nu, var den bärande idén att framföra » finländsk operamusik både för inhemsk och Fk; utländsk publik samt att utveckla operakonsten. Operafestspelen var redan från början

VD Pentti Savolainen förklarar att det nya bolaget ger operafestspelen en fastare ekonomisk grund. Det blir också möjligt att investera och fondera medel.

pera till salu

Savonlinnan Oopperajuhlat, d v s operafestspelen i Nyslott, har blivit aktiebolag och säljs ut åt allmänheten. På det sättet stärker man festspelens ekonomi samtidigt som placerarna garantera biljetter.

ekonomiskt olönsamma och det blev inte bättre efter pausen mellan åre 1930 och 1967. Den enda skillnaden är att staden Nyslott nu ser positivt på festspelen och deltar i finansieringen.

Liknar företag

Det är allmänt känt att opera är en konstform som inte är lönsam i Finland. Den kräver stöd av samhället.

Trots det säger professor Pentti I K Kouri, vars företag Oy Pentti Kouri & Co står för företagsidén, att operafestspelen i Nyslott re vän 2 fortsättnin dan i årtionden har verkat på samma sätt SOM våra mest framgångsrika internationella företag. Med det menar han att festspelen skapat en enorm marknad som består av över 100 000 trogna besökare. Efterfrågan har alltid varit större än utbudet.

Enligt den gamla uppläggningen svarade en garantiförening för operaverksamheten i Nyslott. För finansieringen svarade föreningen själv till 75 procent genom biljettintäkter. Staten och näringslivet har stått för ca 10 procent på man medan staden Nyslott stuckit till omkring 5 procent.

Enligt Pentti Savolainen, VD för Savonlinnan Ocpperajuhlat Oy har festspelen varit förlustbringande alla år utom ett sedan 1967. Men då festspelen uppvisade en vinst på ca 200 000 mark för tre år sedan krävde staten som gett ekonomiskt stöd att få hela summan som återbetalning.

— Detta, att inte kunna investera och ha en reservfond har varit ett av våra största problem, konstaterar Savolainen.

Enligt honom är orsakerna till bolagiseringen dels att ekonomin skall fås på en fastare grund, dels att man vill förlänga säsongen och utvidga produktsortimentet.

Ingen förebild

Enligt Pentti Kouri är konceptet unikt i hela världen. Inte ens i USA finns någon direkt motsvarighet.

Till att börja med skall det nya bolaget koncentrera sig på att producera och marknadsföra konstevenemang, konsert- och programbyråverksamhet, att marknadsföra olika produktionstjänster, att marknadsföra biprodukter såsom ljud- och bildupptagningar och att marknadsföra företags- och turisttjänster.

I år beräknas omsättningen till 16 Mmk. I sin nuvarande tappning väntas festspelen inte generera någon ekonomisk tillväxt. Men planer finns bl a på vinterfestspel.

För att få in tillräckligt med kapital för den fortsatta utvecklingen genomför bolaget en emission av röstsvaga B-aktier till allmänheten. Genom den höjs aktiekapitalet från 100 000 mark till minst 2 och högst 8 Mmk. Aktierna har ett nominellt värde om 25 mark men teckningspriset är 30 mark. De minsta posten som kan tecknas är 200 aktier.

Enligt Savolainen är det möjligt att en del av det nya aktiekapitalet placeras i värdepapper som en ekonomisk trygghet för företaget.

Dyra biljetter Det kostar en alltså minst 6 000 mark att bli delägare i ett företag som deklarerar att det

Enligt professor Pentti J K Kouri har operafestspelen många gemensamma drag med framgångsrika internationella företag.

inte kommer att betala dividend. | stället fungerar aktieinnehavet som biljettreservering. Minimiposten ger en rätt till 2 fullprisbiljetter varje sommar. Placerar ran minst 30 000 mark i festspelen har man rätt till 2 gratisbiljetter per säsong plus 10 biljetter till fullt pris.

Det här betyder att det i främsta rummet är företag som kommer att förvissa sig om biljetter genom ett större eller mindre aktieinnehav. Därmed byter understödet från nä Makroekonom fortsättning från s 2 tion till motsvarande tal i OECD visar också de på en entydigt ogynnsam trend. Detta kan knappast i längden motverkas av produktutveckling och specialisering. Vad är det för övrigt som får oss att tro att just detta är den speciella finländska patentmedicinen? Tvärtom har forsknings- och utvecklingsverksamheten, alla festtal till trots, försummats i Finland i jämförelse med våra konkurrentländer. Detta gäller inte minst den högskolebaserade grundforskningen.

3 ringslivet karaktär. Men Savolainen hävdar att man strävar till att också få privatpersoner till aktieägare. Frågan är dock om privatpersoner anser att biljettreservationerna är värda tusentals mark.

Ett visst hopp om att aktiernas värde stiger finns dock. Meningen är nämligen att aktierna i ett senare skede skall noteras på OTC-listan. VD Juhani Lipsanen på Pentti Kouri & Co betonar att introduktionen inte sker förrän OTC-listan fungerar.

På frågan om han inte är rädd för att Savonlinnan QOopperajuhlat skall gå samma öde till mötes som några andra företag som listats eller haft för avsikt att bli listade på OTCHistan svarar Pentti Savolainen — Om mean är rädd skall man inte försöka. Men vi är säkra på att lyckas.

Stort intresse

Pentti Kouri & Co har genomfört en provteckning bland representanter för näringslivet och Savolainen berättar att företagen visat stort intresse för aktierna. Till och med i USA lär det finnas intresse för att placera i finländsk operakonst. Och det är möjligt att företaget senare lancerar en serie fria aktier för utländska placerare.

— Då aktierna noteras är det sannolikt att minsta partiet blir just 200 aktier för att det inte skall bli problem med rätten till biljettreserveringarna, uppger Juhani Lipsanen.

Med tanke på uppläggningen och med tanke på att det totala antalet aktiepartier är endast något över 1300 kommer omsättningen av papperen antagligen att vara mycket liten om och när de noteras. En fungerande eftermarknad är överhuvudtaget tänkbar endast om festspelens kvalitet fortsätter att hålla en hög nivå d v s att dividenden i form av biljettreserveringar och gratisbiljetter är attraktiv.

Att spå något om kursutvecklingen är, som alltid, vanskligt. Det är möjligt att papperen blir någorlunda efterfrågade då de kommer att finnas på få händer och då finns det förutsättningar för en positiv kursutveckling. Och det är det bolagets ledning räknar med. Men ingenting är givet.

Peter Nordling €

Ett ännu mera akut problem är naturligtvis sovjethandeln, där nu gällande kreditlimit på 300 miljoner rubel har överskridits i somras. Troligen påverkas exporten inte ännu detta år så mycket, medan redan nästa år kan bli mera problematiskt. Trots att västmarknaderna väntas växa nästa år utgör den tidigare nämnda konkurrenskraftförsvagningen en bromsande faktor.

Å andra sidan är det uppenbart att överskottsproblemet med Sovjet måste lösas på något sätt. På kort sikt är alternativen att antingen höja den räntefria kreditlimiten, eller konvertera tillgodohavandet till ett räntebärande lån. Vilketdera det blir fråga om, är givetvis en förhandlingsfråga där partern har olika intressen, och där diskussioner pågår som bäst. Man bör ändå minnas att utgångspunkten just nu är gynnsam: köparna vill köpa och säljarna vill sälja. Det är inte alls givet att vi i all framtid kan räkna med en situation där vår egen import utgör den enda restriktionen för vad vi kan exportera.

Förändringarna i sovjetekonomin är nu snabba och svåra att förutse, och den finländska exporten kan förrän vi anar bli utsatt för besvärlig konkurrens. En omläggning av exportstrukturen kräver troligen en förändring också av produktsortimentet och aktualiserar alltså igen forsknings- och utvecklingsaspekter. L 14/1986 FORUN

Utgiven i Forum nr 1986-14

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."