Utgiven i Forum nr 2010-06

Öppet lönekuvert för vd

av Patrik Lindfors Forum 2010-06, sida 07, 22.06.2010

Taggar: Teman: lön

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 6 2018

LEDARE

Patrik Lindfors är chefredaktör för Forum för ekonomi och teknik.

Börsbolagen skärper sin självreglering och inför tydligare spelregler fö belöningen till toppcheferna.

Öppet lönekuvert för vd

Skillnaden mellan hur mycket storbolagscheferna och de anställ da förtjänar fortsätter att öka. Bolagens resultat ser inte ut att spela någon större roll i sammanhanget, eftersom löneklyftan vidgades också under fjolåret då finanskrisen kapade vinsterna för de flesta företag.

När konjunkturen låg på topp var det få som protesterade mot löneskillnaderna, men de nedskärningar som gjorts på de flesta arbetsplatser har gett utlopp för den uppdämda känsla av orättvisa som många upplevt. Kritiken väller fram, och företagen tvingas balansera mellan anspråken från toppcheferna och allmänhetens och de anställdas krav på rimlighet.

Det är nyttigt att ersättningarna till toppcheferna diskuteras också utanför styrelserummen, EU-kommissionen kommer under hösten att ge ut en så kallad grön bok för bolagsstyrning (corporate governance) för börslistade bolag, I Finland presenterade Värdepappersmarknadsföreningen i mitten av juni nya rekommendationer för bolagsstyrning för de finländska börsbolagen, Dessa rekommendationer träder i kraft i oktober 2010.

Ett centralt element är att belöningen till den högsta ledningen måste basera sig på resultat - och prestationskriterie som är mätbara och som har slagits fast på förhand. Dessutom måste bolagen på sina webbplatser redogöra för de principer som belöningssystemet bygger på.

Det ska alltså bli allt svårare att betala ut extra belöningar till chefer utan att det går att påvisa exakt på vilka grunder pengarna, aktierna eller optionerna betalas ut.

Värdepappersmarknadsföreningen upprätthålls av Finlands Näringsliv EK, Centralhandelskammaren och Helsingforsbörsen. Föreningen har som uppgift att upprätthålla en tillräcklig nivå av självreglering bland bolagen som är noterade på börsen.

Näringslivsorganisationerna befarar att regleringen för börsbolagen kommer att skärpas från myndighetshåll trots denna ökade självreglering. Centralhandelskammaren varnar för att en överdriven reglering leder till kostnader och en inflexibilitet som försätter börsbolagen i en sämre position jämfört med de företag som verkar utanför börsen, Det gäller framför allt mindre bolag, som kanske kommer fram till att det inte är mödan värt att gå in på börsen.

Den ökade öppenhet som påtvingas börsbolagen är i första hand till för aktieägarna och investerarna. Men minst lika viktig är den ökade öppenheten för kunder och anställda — förutsatt att belöningen till ledningen kan motiveras. HI

Tema i detta nummer: Efter jobbe » Patrick Lagus är ett känt namn inom ridsport och klassisk musik. Tillsammans med Tom Gordin grundade han Helsinki International Horse Show och under de senaste åren har han varit den drivande kraften bakom de årliga Strausskonserterna på Nationalteatern i Helsingfors. Dessutom är han expert på att fixa exklusiva fester och evenemang, Hans tes är att det som krävs för att locka en publik att återvända till ett evenemang är kvalitet från början till slut (s. 20-23).

» Amerikanerna jobbar som känt avsevärt mer än européerna, Många drömmer ändå om me fritid, men samtidigt visar undersökningar att framför allt män är ovilliga att arbeta mindre eftersom de upplever att det skulle försvaga deras manliga identitet (s. 24).

» Inom vissa branscher är det brukligt att de anställda använder en del av sin arbetstid för välgörande ändamål. Till exempel en del toppavlönade jurister och företagskonsulter ställer upp med rådgivning eller genomför projekt utan att tabetalt. De som utför denna typ av pro bonoverksamhet upplever den som viktig och motiverande (s. 26-28). m www.forum.fi feedback Q forum.fi

FORUM

FÖR EKONOMI OCH TEKNIK

Tidskriften utkommer med tolv nummer per år Hemsida: www.forum.fi

Adress: Mannerheimvägen 20 A 00100 Helsingfors

Telefon: (09) 549 555 00

Fax: (09) 549 55577

Prenumeration: (09) 549 55511 Helårsprenumeration inom Norden: 87 euro

Redaktion:

Patrik Lindfors, chefredaktö (09)549 555 33, patrik lindforseforum.fi Heidi Backas, redaktionsche (09)549 555 55, heidi. backas forum.fi Allmän e-post: redaktionenQforum.fi Grafisk design: Kristofer Pasanen, Tuukka Rantala

Fasta medarbetare:

Leif Bergström (USA)

Henric Borgström (Norden)

Janne Salonen (ekonomi, samhälle) janne.salonenQhut.fi

Nicholas Anderson (kolumnist, Privat ekonomi) Kaj Arnö (kolumnist, Arbete och fritid) Ragnhild Artimo (Vetenskap och Böcker)

Annonser och prenumerationer:

Sam Björklund: (09) 549 555 2 sam bjorklundforum.fi

Katja Lönnqvist: (09) 549 55511 (försäljning, fakturering, prenumerationer) katjalonnqvistaforum.fi

Delägare:

Driftingenjörsförbundet i Finland rf (DIFF) Ekonomföreningen Merkur rf Ekonomföreningen Niord rf Ekonomiekandidatföreningen rf Tekniska Föreningen i Finland rf (TFiF) Baraviföreningenrf

Föreningen Konstsamfundet rf

Utgivare:

Förlags Ab Forum för ekonomi och teknik Verkställande direktör:

Sam Björklund: (09) 549 555 22, sambjorklundforum.fi

Nettoupplaga: 10 820 exemplar (januari-decermber 2009)

Lösnummerpris: 7,90 euro

Tryckeri: tt-urex Borgå 2010

ISSN 0533 070X

Forum för ekonomi och teknik är tryckt på Gloss 130 g/mzoch Galerie One Silk 90 g/m?

Medlemi Tidskrifternas Förbund rf R

Utgiven i Forum nr 2010-06

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."