Utgiven i Forum nr 2010-06

Nya rön inom forskningen

av Johan Knif Forum 2010-06, sida 17, 22.06.2010

Taggar: Teman: forskning

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 6 2018

Johan Knif är professor i finansiell ekonomi på Hankeni Vasa.

Nya rön inom forskningen

Det påstås ofta att forskningen rosen sker i elfenbenstorn och att de inte följer med det som sker i världen utanför. Det här är kanske sant och så ska det också delvis vara speciellt gällande mer teoretisk forskning. Däremot ska största delen av den empiriska forskningen vara mycket alert gentemot det som sker i realvärlden. Det måste finnas en kontinuerlig växelverkan mellan realvärlden och forskningen,

Den pågående finansiella krisen har inte lämnat finansieringsforskarna oberörda, Tvärtom, det känns lite tokigt att uttrycka det så men många finansiella kriser är som julaftnar för de empiriska finansforskarna, Kriser ger möjlighet att upptäcka nya samband mellan ekonomiska företeelser, samband som inte syns under mer normala förhållanden, Resultaten från denna typ av forskning är dessutom oerhört viktiga för den framtida ekonomiska riskhanteringen.

Finansiella kriser leder inte enbart till forskning fokuserad på det specifika krisfenomenet utan de leder också till frågeställningar och infallsvinklar som inte är så uppenbara under högkonjunkturer. Det senare är säkerligen lika viktigt som det förstnämnda.

Jag besökte nyligen en nordisk workshop där doktorander presenterade sina forskningsprojekt för oss mera seniora forskare. Det var påfallande många av doktorandernas forskningsområden som direkt eller indirekt berörde dels tilltron till de finansiella marknaderna och dels moral och etik hos aktörerna på finansmarknaderna.

Jag ska nedan kort beskriva fem av de projekt som presenterades. Eftersom forskningsprojekten är pågående ger jag här inte direkta referenser utan vi får ge oss till tåls tills doktorsavhandlingarna är publicerade.

En finsk forskarstuderande frågar sig om och varför fonder ger missvisande rapporter om sina placeringsresultat. Om ingen medveten felrapporterin sker, förväntas fördelningen av Forskare visar att fondresultaten uppvisa en jämn det finns dold övergång från negativa till po Frågan är om det sker en medveten resultatmanipulering. Fonderna vill ju sälja sina produkter och gärna ha ett stort antal kunder med en omfattande volym. Trots att en manipulering av ett svagt negativt resultat ett år är kostsamt för fondbolaget kan denna kostnad ändå vara mindre än kostnaden genererad av förlust av kunder och rykte som en korrekt rapportering skulle innebära. Ifall kunderna hålls kvar, kan ju kostnaden för felrapporteringen kompenseras under kommande perioder.

Ett par danska forskarstuderande hade undersökt sambandet mellan företagsframgångar i samband med politiska reformer och det faktum att någon i företagsledningen hade släktskap med politiker involverade i reformarbetet. Studien berörde en omfattande kommunreform som skedde i Danmark år 2006. Som resultat av denna före-efter studie konstateras att de små och medelstora företag som hade släktband till politiker uppvisade i snitt bättre resultat efter reformen än de som inte hade denna politiska koppling trots att företagen matchats som liknande före reformen. Således förefaller dessa strategiska nätverk ge ekonomisk utdelning även i vår nordiska miljö.

En norsk doktorand undersöker om det finns dolda avtal om koppling mellan avtal om börsintroduktion och efterköp av aktien efter introduktionen. Sådana dolda överenskommelser driver upp aktiepriset och är en form av marknadsmanipulation. Studien som berör den norska aktiemarknaden visar på företeelser som kan tyda på att sådana avtal förekommer.

Tre danska forskare visar att det finns dolda kostnader inbakade i priserna på så kallade strukturerade produkter. Dessa finansiella produkter är komplicerade och vanligen en kombination av ett räntebärande papper och en option. Studien berör den danska marknaden och jämför ett teoretiskt beräknat rimligt pris med det pris de strukturerade produkterna har på den finansiella marknaden. En jämförelse av de publicerade kostnaderna med de rimliga priserna visar att produkterna innehåller en signifikant andel dold kostnad.

sitiva resultatrapporter, Rea- kostnader Till skillnad från de ovan beskriv liserade resultatrapporter från = < 4 na något dystra resultaten visar en in närmare 10 000 fonder visar bakade o finsk doktorand att trots att ett bar däremot ett för litet antalrap- - DPYISeTNhHA på via sina föräldrar genomlevt effekter porter med svagt negativt re- struktur era d e na av en finansiell kris inverkar det sultat och för stort antal fon der med svagt positivt resultat. produkter.

ta inte negativt på barnets framtida aktiesparande. am

Utgiven i Forum nr 2010-06

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."