Utgiven i Forum nr 1991-11-12

Övervakningsmyndigheternas självkritik

av Janne Salonen Forum 1991-11-12, sida 12, 26.09.1991

Ollila: ”De övervakande myndigheterna har uppenbarligen varit alltför efterlåtna”.

Aranko: ”Myndigheterna borde hå ingripit tidigare då aktieaffärerna var i full gång”.

Övervakningsmyndigheterna rerna” har frågan om vart vinster nä tog vägen varit föremål för all uppmärksamhet, även om detta är en sekundär frågeställning för finansmarknadernas övervakande = myndigheter, så länge inga egentliga olagligheter har kunnat påvisas. Den primära frågeställningen, att KOP i byggandet av sin fientliga corner i FBF i stor stil spekulerade på samhällets risk, har knappast alls diskuterats I offentligheten.

Tillfrågad i saken uttalar bankdirektör Esko Ollila på Finlands Bank, med finansmarknadernas övervakning som sitt speciella ansvarsområde, självkritik över de övervakande myndigheternas agerande,

Ollila: ”Det är klart att de stora affärsbankerna åtnjuter en samhällsgaranti, eftersom det i västländer anses att stora affärsbanker inte kan tillåtas kollapsa, emedan detta skulle äventyra hela finanssystemets funktion. Äv den anledningen har övervakande myndigheter 1 västliga länder ålagt stora affärsbankers ledning en större försiktighet i affärsutövningen än vad övrig företagsledning behöver iaktta. Alldeles speciellt har spekulativa aktiviteter i stor skala ansetts var otillåtna, eftersom riskerna i detta fall bärs av samhället. fö med de s k ”Kouri-affä 12

Text: Janne Salone ”Under den s k kasino-boomens tid har de övervakande myndigheterna uppenbarligen varit alltför efterlåtna: även om affärsbankerna inte direkt har brutit mot banklagstiftningens bokstav, är det ändå klart att lagstiftningens anda har kränkts, t ex genom anlitandet av bulvaner. Redan detta borde ha föranlett kraftiga åtgärder från myndigheternas sida, även om banklagstiftningen formellt inte har kränkts. ”Banklagstittningen ger Bankinspektionen stora fullmakter att byta ut affärsbankernas ledning även utan att något brott mot banklagstiftningen har bepåtts.”

Om Bankinspektionens överdirektör Jorma Arankos förslag att Bankinspektionens och Finlands Banks resurser slås ihop, säger direktör Ollila ”Vi borde allvarligt överväga att Bankinspektionen uppgår i Finlands Bank: detta inte för att Finlands Bank skulle förstärkas. utan för att finansmarknadernas övervakning skulle kunna förbättras och effektiviseras, genom att kombinera de övervakande myndigheternas resurser. Detta är något som måste ske på ett eller annat sätt, eftersom kraven på övervakningen har ökat starkt. Överdirektör Jorma Aranko vid Bankinspektionen för sin del medger

SJÄLVKRITI inte att KOP i sina aktiviteter i samband med Kouri-atfärerna skulle ha agerat på samhällets risk. Samtidigt menar Aranko dock att vi kan hamna i samma situation som nu råder i Norge. där samhället tvingas till understöd av finanssystemet.

Han uttrycker dock självkritik över övervakande myndigheternas agerande under kasino-boomen.

“Myndigheterna borde ha ingripit tidigare, då aktieaffärerna var i full gång och kanske helst redan innan det, men vi hade inte resurser till detta, och erhöll inte uppgifter från bankerna i tillräckligt god tid. Vi kunde ingripa först då skadan redan var skedd, genom diskussioner t ex med KOP om hur bankernas positioner skall avvecklas. “Nästa skede är att förnya lagstiftningen om Bankinspektionen så att övervakningen kan fås mera på en kvalitativ än på en legalis toningen bör nuförtiden i 2 vara på ”risk management” än på laglighetsövervakningen, som dock ej heller får försummas. Därtill måste Bankinspektionens — och — Finlands Banks resurser kombineras för åstadkommandet av en effektiv övervakning av finansmarknaden.” L 11—12/1991 F RUN

Utgiven i Forum nr 1991-11-12

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."