Utgiven i Forum nr 1974-07

Oy Etna Rör Ab — suverän på finländska marknaden

av Bengt Bergman Forum 1974-07, sida 20-21, 19.04.1974

Taggar: Bolag: Etna Rör

Aktiva I Ordinära tillgångar Pinansieringstillgångar: : Kassa - Postgiro ee . Kontofordringar Byggnadslån ät egna anställda . Omsättningstillgångar: Industrialster Rä-, drift- och hjälpmaterial Anläggningstillgängar: Skogslägenheter & övrig /. minskning = occcccs Byggnader & anläggn.

1/1 197 + ökning l ./. avskrivning ooccooco0000 Maskiner 1/1 197 4- ökning /. minsknin 7. avskrivning Rörlig materiel 1/1 197 + ökning o ./. minsknin ./. avskrivning

Inventarier 1/1 197 « 10.059.273: de avskrivning es

Ofullbordade nyanläggningar Aktier

TIT Resultatr eglering sposter

Kostnader

I Ordinära kostnader Löner H Ränteutgitfter Skatter d Avskrivning ä anläggningstillgängar Avskrivning å indexförlust på lån …. Lagstadgade sociala kostnader ….. Omkostnader ren | 13.883.134:54 100.332 :86 14.032.468:2 jordomräcen 1/1 1973 8.539.969:01 + ökning rrearea 280.677 :03 + värdeförhöjning — 8.400:000: 1.064:4 0 + ökning - oe . 303.554:33 192.180 :3 - 20.948.246 :43

OY KYRO AB

Balansräkning den 31 december 1973

I Främmande kapital

Kortfristigt: 39.470:21 Kontosku!der 3.530:59 Checkräkning

Kortfristigt lån: Läneamortering 1974

Långfristigt: 3.985.016:10 Inteckningslän 18.059.921 :88 22.044.937:98 Amorteringslän

IV Eget kapital

Reservfond Välgörenhetsfond Dispositionsfon 17.219.581 :64

Vinst från föregående år . Vinst för år 1973 ……

571.358:9 448.420 :86 579.326 :7 : 1,440.739 :02 45.997.923:8 194.055:29 mk 82.263,385 :34

Rezultaträkning den 31 december 1973

I Ordinära intäkter Intäkter av rörelsen ..

3.166.932:39 Intäkter från skogen 974.813 :47 Ränteintäkter 7.123.732:15 Dividend 9.379:12 8.973.534:2 | 886.408 :85 42.083.046:6 844.049:8 mk 42.927.086:56

Omsättningen för år 1973 är mk 113.461.660:83,

Län från pensionsstiftelsen och pensionsförsäkr.bolaget.. 12. 176.948:49 29.860.981:35 60.998.584:51

III Resultatregleringsposter Aktiekapital ………..

Frere rea see H -.. 41.840.991:31

Passiv . 24.974.921:69 291.932:3 5.870.749:15 31.137.603:16

H 293.750 :— 17.390.282 :8 12.095.610 :8 2.100.004 100.000: - «000 -9.087.112:35 169.027:7 rese 844.049:88 1.013.077:64 20.175.189:99

Intäkte 814.077 :93 263.097:72 . 8.929:60 1.086.105:2 företaget har en lysande finansiell ställning med ett överskott av likvida medel.

Efter det värderegleringsfonden har redovisats i balansräkningen i ett bokslut, bör den helst överföras till en dispositionsfond för att vid behov användas enligt ovan anförda möjligheter. Detta förfarande torde överensstämma med en allmänt utbredd praxis.

Värderegleringsfonden kan uppläggas utan bolagsstämmans beslut. Det är styrelsen som konstaterar, att en värdestegring har äg 1 rum och vidtar därav föranledda åtgärder. Men det är endast bolagsstämman som kan besluta om fondens användning.

Varken den gamla eller den nya bokföringslagen stadgar någonting om värderegleringsfondens användning. Däremot innehåller aktiebolagskommitténs betänkande angående ny aktiebolagslag förslag om begränsning av fondens användningsmöjligheter till fondemission och erforderlig nedskrivning på värdet av andra anläggningstillgångar. Förslaget utesluter sålunda en reservfonds pri mära uppgift: att täcka en uppkommen förlust. Detta är helt ofattbart redan på den grund, att nedskrivning av en anläggnings värde innebär att konstatera en förlust.

Det vore synnerligen olyckligt, om lagstiftaren skulle begränsa värderegleringsfondens användningsmöjligheter i enlighet med aktiebolagskommitténs förslag. En redan stadgad, sund och med hänsyn till värderegleringens natur följdriktig praxis skulle därmed förklaras vara lagstridig. (Axel Grandt Ib.

Forum 7/74

LM-McCann

Med rätt belysning kan du spara 3590 energ och ändå få ett lika starkt och naturligt ljus

SV i Finka, KC

Philips nya lysrör TIL 40/84 - det första i en ny generation.

I Philips nya lysrör TL 40/84 åstadkomme tre färger — blått, grönt och rött tillsammans ett behagligt vitt ljus. Färgåtergivningsförmågan är mycket god lika god som hos de Luxe lamporna.

Men ljusutbytet är mer än 50 9/9 bättre.

Med den nya TL-generationens lysrör får man samma ljusmängd med en 35 2/0 mindre energiförbrukning. TL 40/84 är en ekonomisk nyhet.

Fråga efter den hos Philips!

Philips är expert på ljus

PHILIPS

TL 40/84 [4000”K 11 40/34 (3850”K ögonkänslighetskurvan

PHILIPS

Utgiven i Forum nr 1974-07

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."