Utgiven i Forum nr 1997-12

På våren säger Finland ja till euron

Forum 1997-12, sida 07, 15.12.1997

Taggar: Teman: valutor

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK 12/9 15.12.1997

Tidskriften utkommer med 12 nummer per år

Adress: Mannerheimvägen 18, 00100 Helsingfors Telefon: (09) 549 555 00

Telefax: (09) 549 555 77

Internetpost: forumkaapeli.fi

Prenumeration: (09) 549 555 11

Postgiro: 800013-390532

Bank: Merita (Hfors-Forum) 240438-4485

Redaktion:

Fredrik Nars, chefredaktör (09) 549 555 33, narsQkaapeli.fi Ragnhild Artimo, red.sekr, (09) 549 555 55, artimoQQkaapeli.fi Peter Ehrström, redaktör (09) 549 555 66, ehrstromÖkaapelifi

Grafisk design: Mervi Laakso, Papermoon Ab

Fasta medarbetare:

Leif Bergström (New York)

Kaj Hedvall (Pengar & Placering) Mikael Ingberg (Konjunkturpuls) Matti Krank (Teknik + Forskning) Eva Liljeblom (Pengar & Placering) Anders Löflund (Pengar & Placering) Leif Mäkelä [foto)

Bjarne Nyman (teknik)

Henrik Palmén (Pengar & Placering) Erkki Olin (ekonomi, östmarknader) Janne Salonen (ekonomi, samhälle) Rune Skogberg (Språkröret) Alexander C-G. Stubb (EU-hörnan) Bosse Österberg (teckningar)

Annonser och prenumerationer:

Sam Björklund, marknadschef: (09) 549 555 22 Maj-Len Lundgren: (09) 549 555 11 (fakturering, prenumerationer, kassa)

Delägare:

Driftingenjörsförbundet i Finland rf (DIFF) Ekonomföreningen Merkur rf

Ekonomföreningen Niord rf Ekonomiekandidatföreningen rf

Svenska Tekniska Funktionärsförbundet i Finland STAF rf Tekniska Föreningen i Finland rf (TFiF)

Grafiska Industri Ab

Utgivare: Förlags Ab Forum för ekonomi och teknik

Verkställande direktör: Lars Rönn: (09) 125 31

Nettoupplaga: 11451 ex. (upplagekontroll 8/1997)

Prenumeration: Helårsprenumeration inom Norden: 420 mk Lösnummerpris: 39 mk

Tryckeri: ft" Borgå 1997

ISSN 0533 070X Medlem i Tidskrifterna rä Förbund rf

Forum för ekonomi och teknik är tryckt på Lumiart 130 g/m? och Printers Matt Art 90 g/m?

Omslagsbilder: (från uppe t.h. medsols) Leif Weckström, Leif Weckström, Leif Weckström, Fredrik Nars, Hans Paul, Evy Nickström

På våren säger Finland ja till euro detta nummer av Forum kart lägger vi det gångna året oc året som kommer. Bakom os har vi ett spännande år i

Finlands näringsliv med star tillväxt och många stora företagsköp och -fusioner.

1998 kommer att domineras av beslutet om och förberedandet av Finlands deltagande i EMU:s tredje fas. På vårvintern skall riksdagen debattera Finlands deltagande. Det blir mycket debatt för debattens skull, för Finlands deltagande är redan s.g.s. klart. Riksdagen kommer att godkänna Finlands inträde i EMU:s tredje fas. Därmed fattas ett av Finlands närhistorias viktigaste beslut. Mot den bakgrunden har debatten varit nästan obefintlig. Beslutet har - liksom så många gånger tidigare i vårt land - fattats högt bland beslutsfattarna och utan en djup debatt.

Jukka Pekkarinens professorsgrupp kom en bit på vägen att reda ut vaIutaunionens för- och nackdelar men kunde inte entydigt uttala sig om huruvida EMU:s tredje fas är bättre eller sämre än ett utanförskap. I båda fallen finns risker. det gäller bara att anpassa sig, var rapportens andemening.

Tärningen är sålunda redan kastad för Finlands del. Mycket politiskt förtroendekapital är förankrat i att Finland skall delta bland de första länderna. Många företag har fattat strategiska beslut utgående från att Finland är bland de första. Osäkerhet gällande deltagande skulle i detta skede bli dyrt.

Liksom nationalekonomen Bengt Holmström sade redan i Forum 1/97 borde Finland och Europa få EMUprojektet klart och bort från dagordningen snabbast möjligt. Han anser att EMU överskuggat viktigare saker i integrationen. EMU är enligt honom en detalj jämfört med anpassning til avreglering och brist på transparens i EU:s beslutsfattande.

1998 blir EMU-beslutets år och 1999 inleds genomförandet av EMU:s tredje fas. Då smyger euron in på våra kontoutdrag, storbolag börjar redovisa i euro och finska staten emitterar lån i euro. Allt detta kan kännas som stora förändringar, men Finlands deltagande i EMU kommer att prövas först långt senare; då högkonjunturen vi nu upplever avtar. Då måste finanspolitik och inkomstpolitiska beslut anpassas på ett helt nytt sätt. Det är i EMU-regelverkets efterdyningar som de verkliga förändringarna kommer. Under goda tider är det lätt att fatta beslut, men under dåliga måste mar kunna leva med dem.

Tecken på en dylik avmattning i konjunkturen är dock inte i sikte under de närmaste åren. 1998 kommer att bli ett år av god tillväxt i Finland. EMU:s kärnländer har också fått igång en god tillväxt. EMU:s födsel kommer därmed att ske under lättare omständigheter än vad som troddes under minirecessionen 1996.

3000

I januari fyller Forum för ekonomi och teknik 30 år, vilket vi firar med ett jubileumsnummer Det innehåller bl.a. en översikt av teknik och ekonomi under de senaste 30 åren.

Tills dess: God Jul och Gott Nytt År 0 udIOPJEPITJAYI

Utgiven i Forum nr 1997-12

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."