Utgiven i Forum nr 1969-20

Panelen : Hur ser de riktigt på oss?

Forum 1969-20, sida 07-08, 10.12.1969

Taggar: Teman: rykte

I

Hur ser de riktigt på oss?

Vilken profil har Finland i den internationella pressens ögon — eller har vi överhuvudtaget någon egen profil? Forum ställde frågan till tre representanter för den närvarande världspressen vid SALT-förhandlingarna i Helsingfors: redaktörerna Hiroshi Nakajima, The

HIROSHI NAKAJIMA, 45, representerar en av världens största tidningar Asahi Shimbun som utkommer i Tokyo. Han är i detta nu chef för tidningens byrå i Moskva. Besökte Finland första gången i oktober i år.

BILL MADER, 33, är stationerad i Wien som korrespondent för Time Magazine. Han började som diplomatisk reporter i Washington och är nu chef för den avdelning inom tidningens byrå i Wien som bevakar östblocksländerna.

ROBERT »BOB» EVANS, 32, har i 4’/2 års tid verka som Reuters korrespondent i Moskva. Nyligen utsågs han till chefskorrespondent för Reuter i Mexico City.

Asahi Shimbun, Bill Mader, Time Magazine och Reuters Moskva-korrespondent Robert »Bob» Evans. Forums redaktion representerades av jur.kand. Kurt Skärström och red. Jörgen Sjöstedt.

EVANS: — Jag hade en ganska skarpt utmejslad profil av Finland redan innan jag kom hit. Finländsk arkitektur, finländsk design ifråga om möbler och textilier är väl kända i Storbritannien. Min fru — som jag anser vara något av expert på området — brukar säga att hon inte på någon annan plats i världen har sett en så glad och samtidigt så individuell textildesign.

MADER: — Detta är mitt första besök i landet, så jag har ingen större erfarenhet att stöda mig på. Men i USA är det en allmänt utbredd uppfattning att finländarna är kunniga och flitiga och kapabla att få ut mycket ur så gott som ingenting. Och vad Finlands politik beträffar har det alltid väckt beundran, att ett land med en så fåtalig befolkning som fyra och en halv miljoner har överlevat och kunnat bevara sin självständighet. Och det är uppmuntrande. Jag vill också understöda Bob Evans, att finländsk design nått stor popularitet i USA.

NAKAJIMA: — Efter två besök här har jag åtminstone lärt mig, att man kan lita på finländsk service när det gäller bilar. Jag vet att många nyhetsbyråer i Moskva låter reparera sina bilar i Finland eller av finländska tekniker som brukar besöka Moskva ett par gånger i året.

FORUM: — Vi kom in på temat finländsk politik. Hur uppfattas vår neutralitet ute i världen?

EVANS: — För att ta Max Jacobssons bok som utgångspunkt för mitt resonemang, så skulle jag säga att den har Vänd!

Forum 20/69 gett mig en helt annan syn på rysk politik än den jag fått av fyra års vistelse i Sovjet. Jag hade svårt att låta mig övertygas av de ryska påståendena att den sovjetryska politiken var helt defensiv, men jag tycker att Jacobsson formulerar saken mycket bra, när han säger att den ryska politiken till och med under vinterkriget utgick från defensiva grunder. Därför borde de finländska erfarenheterna ge oss ett bättre perspektiv på den ryska politiken gentemot övriga länder i Europa och till och med på invasionen i Tjeckoslovakien. Vi avfärdar alltför lätt den ryska politiken som ren aggression, i stället för att ta i betraktande den traditionella ryska rädslan för väst. Det är synd att så få människor i väst inte förstår den finländska politiken.

Varken rött eller vitt

MADER: — Finland framstår varken som rött eller vitt. Jag tror att om vi ser på Finlands position — geografiskt, politiskt och ekonomiskt — så är den enda tänkbara politiska kurser just den som Finland slagit in på. Dethär framträder konturskarpt om man jämför med utvecklingen i vissa östblocksstater, från vilka jag har praktiska erfarenheter. Evans har så rätt när han antyder att det är huvudlöst att uppfatta Finland som någotslags satellit till Sovjet. Denhär misstanken borde motarbetas och rättas till på alla håll.

NAKAJIMA: — Finland och Japan har samma stora granne, men omständigheterna har gjort att vår utrikespolitik gått andra vägar. Japan har sin säkerhetspakt med USA, som motvikt mot de två stora grannarna Sovjet och Kina. Men å andra sidan har jag full förståelse för den neutralitetspolitik som J. K. Paasikivi utformade. Kanske ligger det en del sanning i det påstående som jag hört framkastas, att Finland utåt är ljusrött men innerst inne helvitt. Jag frågad häromdagen utrikesminister Karjalainen om Finland känner något handikapp i sin utrikeshandel, men detta dementerade han bestämt. Men låt mig kasta fram en fråga, ligger det inte lite politik i den omständigheten att t.ex. atomkraftverket beställdes från Sovjet och nu elloken är på väg i samma riktning?

FORUM: — Får vi besvara frågan med en motfråga: förlorar Finland sin image i väst på att göra beställningar i Sovjetunionen?

MADER: — Absolut inte, och jag kan inte förstå varför Finland skulle göra det. Dethär är en av de politiska realiteter som ni måste leva med, ett medgivande som ni kan utnyttja till er fördel. Varför skulle detta i väst uppfattas som någonting oförmånligt? Rent ut sagt, så länge medgivandena från finländsk sida är av denhär karaktären, så borde de inte angå någon annan.

EVANS: — Jag tror inte heller att Finland blir lidande av att placera en order i Sovjet även om man begärt offerter i väst. Det är business men också politik. Det förstör inte Finlands rykte som affärsland.

FORUM: — När vi nu är inne på handel, så vågar vi framkasta denhär frågan: Vad vet in om Pinlands s.k. nyexport. MADER: — För att vara uppriktig, ytterst lite eller ingenting alls.

NAKAJIMA: — Jag tog upp frågan med Japans ambassadör här och han upplyste mig om att Finlands handelsbalans med Japan är negativ, dvs. Japan exporterar bra mycket mera hitåt än ni förmår exportera i motsatt riktning. Och ändå lär här ska finnas varor, tekniska och elektroniska, som kunde tänkas finna avsättning på den japanska marknaden.

Visa mera aggressivitet i affärerna

FORUM: — Dethär skulle tyda på att det brister i våra marknadsföringsmetoder. Har ni några kommentarer? MADER: — Vad USA vidkommer, så nämnde jag tidigare att finländsk design och arkitektur har skapat sig ett namn som är välkänt. Men olyckligtvis eller Iyckligtvis, alldeles hur ni vill uppfatta det hela, så gäller det i hela affärslivet att vara ytterst aggressiv. Man måste hålla sig framme i alla situationer och föra väsen kring sig själv. Naturligtvis kommer det också an på kvaliteten, men den är så vitt jag förstår inget problem för Finland. Tvärtom tror jag mig kunna påstå att de varor som Finland levererat har varit av yppersta kvalitet.

8 Forum 20/69

Ifråga om exporten av nya produkter, det vad ni kallade nyexport, så har jag faktiskt inte läst någonting om den i de större och mera betydande affärstidningarna. Det är ett område som Finland borde satsa mera på, sälja sina idéer och sina varor. Jag menar sälja i betydelsen annonsering, så att den breda publiken blir medveten om att Finland slår sig fram i nya exportbranscher. Era isbrytare är av stort intresse för oss, vi är ju dock ett land som också sträcker sig långt upp i norr. FORUM: — Och så medverkade vi ju på ett hörn i det s.k. Manbhattan-projektet i Alaska. MADER: Javisst, men jag tycker att det inte fick tillräcklig publicitet. Kanske borde de finländska handelsrepresentanterna och Finlands ambassad göra större ansträngningar i rent propagandasyfte, propaganda i bästa mening. T.ex. Sverige har haft stora framgångar i USA genom att omsorgsfullt köra fram sina produkter och konstant bombardera marknaden, Också Norge håller sig väl framme i sjöfarts- och skeppsbyggnadskretsar. Dethär är nu den kritik som jag har att komma med.

Forts. på sid. 25

Bill Mader: »Visa större aggressivitet j marknadsföringen»! Robert »Bob» Evans: »Finländsk politik borde göras mera känd i väst».

Utgiven i Forum nr 1969-20

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."