Utgiven i Forum nr 1969-20

Ledaren : Var står vi — vart går vi

Forum 1969-20, sida 05, 10.12.1969

Taggar: Teman: ekonomi

Finlands bruttonationalprodukt väntas 1969 stiga 8 procent. Trots denna ljusa ögonblicksbild stiger arbetslösheten till närmare 3 procent, emigrationen uppgår i år till 15 000 personer. Lantbrukets överskottsproduktion hör också till de frågor som inte löstes på sextiotalet.

Den lärdom som inhämtades på sextiotalet bör på sjuttiotalet resultera i att alla talar »samma språk» och att vi lär oss att det ä dyrt att devalvera med kor- ta mellanrum. Är det för mycket begärt att av 70talet vänta något mera än av det decennium som nu avslutas?

Var står vi — vart går vi

I alla industriländer har den ekonomiska växten under 1969 varit mycket snabb. I flera länder har man blivit tvungen att tillgripa särskilda åtgärder för att bromsa den inflatoriska utvecklingen och försöka begränsa tillväxten. Den privata konsumtionen har trots detta fortsatt att öka. Den procentuella ökningen av bruttonationalproduktens volym väntas 1969 bli 8 procent för Finlands del, motsvarande tal är för Norge 4 procent, Sverige 4,5 procent, Danmark 6 procent. Endast Japan har en större ökning som uppgår till 12,5 procent medan USA har en ökning på c. 3 procent och Storbritannien c. 2 procent och Tyska förbundsrepubliken 6,5 procent.

Denna ögonblicksbild av högkonjunkturen ute i världen stärks när vi finner att Finland denna gång ligger väl framme i toppen. Varuexportens värde beräknas stiga för Finlands del med 15 procent, största ökningen inregistreras i exporten av verkstadsprodukter och konsumtionsvaror. Ökningen är 30 procent. Exporten av träförädlingsprodukter stiger enligt samma prognos med 11 procent. Är då våra utsikter för sjuttiotalet lika ljusa och hur ser ett bokslut för sextiotalet ut?

Arbetslöshetsproblermet är olöst på sextiotalet och man redovisar 1969 en arbetslöshetsprocent på närmare 3 procent, dvs. över 60 000 personer har i genomsnitt varit arbetslösa. Nästan hälften av de arbetslösa tillhör den s.k. strukturella arbetslöshetskategorin, alltså ett problem som fordrar en stor insats för att kunna lösas på lång sikt. Lantbrukets överskottsproduktion är en svårlöst fråga som senast på 70-talet slutligt bör klaras upp. Samhället har inte råd att årligen satsa över 600 miljoner mark för att befrämja marknadsföringen av lantbruksprodukter, när man samtidigt ger endast 7 miljoner mark för främjande av exporten.

År 1969 kommer emigrationsströmmen att uppgå till över 15 000 personer, även detta en dyrbar export av ofta yrkeskunniga personer.

På plussidan kan man notera Finlands inträde i Efta, som gett oss möjlighet att utveckla vår handel. Positivt har också varit att Finland äntligen beslöt sig för inträde i OECD. Förberedelserna för ett intimare samarbete inom ramen för Nordek har påbörjats. Hur detta utfaller kan inte bedömas i dagens läge. I dessa dagar har även tagits ett steg i riktning mot ett större EEC med bl.a. England, Danmark, Norge och eventuellt Sverige som medlemmar. Tyvärr saknar man idag Finlands rollbeskrivning i detta sammanhang. 70-talets början skall väl ge oss ett klart svar även på denna fråga, i annat fall är risken stor att Finland sumpar den chans som ges att få vara med i det stora spelet, som i avgörande grad kommer att påverka hela utvecklingen på 70-talet.

Tack vare stabiliseringen har Finland lyckats skapa en »ny profil» — ett land som idag är känt för att ligga i toppen i fråga om den ekonomiska tillväxttakten i världen. Om minister Väinö Leskinen har rätt, att Finland nu lyckats skapa denna profil ute i världen, då bör väl allt göras för att bevara denna position. Våra arbetsmarknadsorganisationer måste inse att det är dyrt att devalvera med korta mellanrum. Endast genom att hålla löner och priser i schack kan vi konkurrera på de internationella marknaderna. Måtte den dyrbara lärdom som inhämtades på 60-talet nu resultera i att alla talar »samma språk». Ansvaret för det decennium som nu börjar måste delas av alla. Samhället måste också lära sig utnyttja den tekniska och ekonomiska know-how som idag erbjuds. Är det för mycket begärt att av 70-talet vänta något mera än av det decennium som nu avslutas?

Forum 20/69 5

Utgiven i Forum nr 1969-20

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."