Utgiven i Forum nr 2007-10

Parkeringsbolag tar över garage i företagsfastigheter

av Patrik Lindfors Forum 2007-10, sida 40-41, 25.10.2007

Taggar: Bolag: Autoparkki & Carpark Personer: Christer Hede Teman: parkering

OANVÄND KAPACITET.

Parkeringsbolagen vill ta över driften avföretagens garage. Lockbete är enstörre avkastning förfastighets ägaren.

”arkeringsbolag tar öve garage I företagstastigneter

HE Parkering. De privatägda parkeringsbolagen räknar med att skapa tusentals nya parkeringsplatser i huvudstadsregionen.

PATRIK LINDFORS TEXT X Parkeringsbolagen anser att det är möjligt att skapa många nya parkeringsplatser i Helsingforsregionen utan att bygga nya parkeringsgarage. En stor del av affärsfastigheterna har egna parkeringsområden eller garage, som inte används särskilt effektivt. AUTOPARKKI OCh CARPARK är bolag som erbjuder sig att ta över driften av existerande parkeringsområden, till exempel ett garage i ällarvåningen på en industri- eller kontorsfastighet. Det betyder i praktiken att parkeringsbolaget gör de investeringar som behövs för att garaget eller parkeringsområdet ska unna användas effektivt och efter det tar ansvaret för drift, övervakning och renhållning. ”Fastighetsägaren får en bättre avkast ning på parkeringsplatserna när ett parkeringsbolag tar hand om driften”, säger TOM EK som är vd för Carpark i Finland.

Autoparkki har gått in för att inrätta parkeringsplatser på tomter som står oanvända, till exempeli väntan på att en fastighet byggs på tomten. Även Carpark erbjuder motsvarande tjänster.

”Det geografiska läget och trafikströmmarna är det avgörande för var det lönar sig att inrätta en parkeringsanläggning”, säger CHRISTER HEDE som är Finlands-vd för Autoparkkis systerbolag EUROPARK.

Kapacitetsutnyttjandet på företagens egna parkeringsplatser är ofta lågt. Ett exempel på ineffektiv användning av parke ringsområde är reserverade parkeringsrutor, som ofta står tomma. Tom Ek konstaterar att det är vanligt att ett visst antal reserverade parkeringsplatser ingår i avtalet då ett företag hyr kontorsutrymme.

”Parkeringsplatserna behöver inte bindas till hyresavtalet för kontorsutrymme. Det viktiga är att det finns parkeringsplatser tillgängliga”, säger Ek.

Stora garage I centrum. Europark driver stora parkeringsgarage som är försedda med bommar, medan systerbolaget Autoparkki ansvarar för mindre parkeringsområden där det inte lönar sig att montera bommar eller där kundservicen fungerar bättre utan bommar. I de

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 18 2007 ”Tidigare ansågs parkeringen vara ett nödvändigt ont, men nu börjar man inse att det handlar om en serviceform. fallen sköts övervakningen av kontrollanter som regelbundet granskar att kunderna har betalat för parkeringen i betalautomaterna eller lagt fram parkeringsskivan i bilen.

Europark driver sex stora parkeringsgarage iHelsingfors och ett i Abo medan Carpark har tre stora parkeringsgarage i Helsingfors och tvåi Åbo. Till de stora i Helsingfors hör också BK GROUP, som ansvarar för garaget i anslutning till köpcentret Forum.

Carpark sköter övervakningen av parkeringsplatserna via dotterbolaget PARKCOM. Till de privata bolag som enbart bedriver parkeringsövervakning hör också PARK PATROL.

Parkeringsplatser missbrukas. En stor del av livsmedelsaffärerna har egna parkeringsplatser för sina kunder. Detsamma gäller för köpcentra som i många fall byggt parkeringsutrymme för tusentals bilar. En stor del a parkeringsplatserna används ändå ofta av andra än kunderna, speciellt av personer som har sin arbetsplats i närheten. I större köpcenter används dessutom upp till 20 procent av parkeringsplatserna av personalen. Många affärer och köpcentra har därför gett privata parkeringsbolag i uppdrag att ta hand om parkeringsövervakningen.

Inte böter. Felparkerade bilar är ett problem för fastighetsägare och disponenter, eftersom de kan ställas till svars om utryckningsfordon inte har fritt tillträde till fastigheten. Det gäller även bostadsaktiebolag.

”Våra parkeringsvakter besöker området på uppdrag av fastighetsägaren och skriver ut kontrollavgifter för bilar som är felparkerade. Det har en avskräckande effekt”, säger Tom Ek.

Avgiften baserar sig enligt Ek på att skylt Annon ningen på parkeringsområdet är så tydlig att kunden inte kan missförstå villkoren för parkeringen. De kontrollavgifter som parkeringsbolagen skriver ut är inte böter i juridisk mening, och varje ouppklarad reklamation avgörs därför i sista hand i tingsrätten.

Parkeringsbolagen hoppas på en lag som klart och tydligt skulle definiera reglerna för den privata parkeringsövervakningen.

”I de övriga nordiska länderna har lagstiftarna kommit längre i den här frågan”, säger Christer Hede.

Tom Ek och Christer Hede är eniga om att en parkeringskultur håller på att växa fram i Finland. Bilisterna förväntar sig i allt högre grad att parkeringslokalerna är rena, väl upplysta och att servicen fungerar.

”Tidigare ansågs parkeringen vara ett nödvändigt ont, men nu börjar man inse att det handlar om en serviceform”, säger Ek.

webbforum

Utgiven i Forum nr 2007-10

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."