Utgiven i Forum nr 1971-09

Planeringen av en fabrik för finmekanik

av Lars Heikel Forum 1971-09, sida 13, 12.05.1971

Taggar: Orter: Stockholm Teman: fabrik

Planeringen av en fabri för finmekanik

Av Forums utsände ing. Lars Heikel

Halvvägs mellan Arlanda flygfält och Stockholm ligger IBMs nya dJärfälla-fabrik. Och det är inte av en slump utan som en följd av noggrant övervägande. Datamaskinfabriken ligger här nära intill ett stort Internationellt flygfält samt nära Stockholms centrum och företagets nordiska laboratorier. Järfälla-fabriken är en av de åtta som IBM har i blott fem länder i Europa.

Det första spadtaget till den nya fabriken togs den 17 mars 1969 och i december 1970 hade man den första etappen omfattande en total våningsyta på 29 900 m? färdig, Den andra etappen beräknas bli klar i september detta år. Då har man en yta på samanlagt 40300 m? och en volym på 228 000 mö. Fabriksbyggningen är i tre våningar.

Fabriksbyggningen bör ge god arbetsmiljö

Detta villkor ställdes som primär målsättning vid planeringen av fabriksbyggningen. Man sammanfattade detta i fyra punkter 9 expansionsmöjligheter e flexibilitet e god arkitektur oc e hög installationsstandard.

Expansionsmöjligheterna har tillgodosetts genom att man har skaffat en tillräckligt stor tomtyta, nämligen 170 000 m? med en direkt anslutande optionsmark om 48 000 m?, Denna tomtyta ger möjligheter till en senare expansion.

Flexibilitetskravet är stort för en industribyggning där man tillverkat datorer. De tre huvudfunktioner som finns i byggnaden är tillverkning, lager och kontor. Alla dessa funktioner måste kunna växa i ett samband eller var för sig. Man har här löst problemet genom att inpassa byggnaden i ett modulnät med måtten 18 X 18 meter, utlagt över hela tomtytan. Sedan har man placerat samtliga funktioner under ett tak med samma nivå över hela byggnadskroppen. Som tredje faktor i lösningen kommer byggnadens stålstomme.

Höga krav på den arkitektoniska utformningen har ställts. Byggnaden är dock i första hand anpassad med hänsyn till sin funktion och materialvalen har skett med tanke på anläggnings- och driftskostnader.

För att få bästa möjliga arbetsmiljö har man installerat fullständig luftkonditionering i hela byggningen. Alla lokaler är indelade i ett stort antal zoner med individuell reglering. Fabriken har en mycket hög belysningsstandard.

Byggtekniska data

Byggnaden är grundlagd på berg och pelare och balkarna är av stål. Balkarnas spännvidd är 18 meter. För mellanbjälklagen har pelaravståndet förtätats till 9 X 9 meter. Takkonstruktionen är av korrugerad aluminiumplåt med isolerande kombinationsplatta och ovanpå denna trelagstäckning med papp. Flexibla innervägar är utförda som demonterbart stolpverk av aluminiumprofiler med täta eller glasade fyllningar.

Ytterväggar utgöres av isolerade utfackningselement av stål.

Forum 9/71

Interiör från IBMs nya fabrik i Järfälla. De tvärgående balkarna över verkstadsgolvet innehåller försörjningsledningar för el, tryckluft, kylvatten, olja etc. I taket ser man delar av luftkonditioneringssystemet samt de hängande ljudabsorbenterna som tillsammans bildar ett »visuellt tak».

Väggarna är utvändigt klädda med vertikal, trapetskorrugerad aluminiumplåt, lackerad vitblå. Den korrugerade plåtytan brytes på var 9:e meter av ett smalt, vertikalt, aluminiuminfattat glasparti i hela fasadens höjd. Det ger goda möjligheter att inom byggnaden förändra gränser mellan kontor och verkstad utan fasadändringar.

Entrén för all personal och besökare sker i ett bottenplan under det egentliga huvudplanet. Detta plan innehåller bla datacentralen för fabrikens egen verksamhet och en lunchrestaurang för 350 personer. Den 8 meter höga byggnadskroppen ovanför bottenplanet omfattar dels kontor i två plan, dels verkstads-, gods- och lagerhall. Den tunga trafikens godsmottagning är koncentrerad till kontorsplanens motsatta sida. Vid denna sida ligger också kraftcentralen.

Den åtta meter höga verkstadshallens golvyta om 10400 m? har indelats i funktionsbundna kvarter för maskin och monteringsgrupper. I taknivå hänger primärmatningsledningar för värme, vatten, kyla, tryckluft, hetvatten, stark- och svagström, telesignal, belysning och luftkonditionering. Kontorsplanen omfattar — förutom cellkontor och laboratorier — kontorslandskap. Man har här haft att arbeta inom ytor med 90 meters längd och en maximal bredd av 35 meter. Höjden mellan bjälklagen är 4 meter. Avdelnings- och gruppindelningar har skett genom avskärmning. Samtliga täta skärmar är ljudabsorberande. El- och teleförsörjningen till varje arbetsplats sker från undertaket genom en »el-pinne» monterad vid bordsskivan. Rörpost finns installerad i kontors- och verkstadsareor samt i datahallen.

Kraftcentralen omfattar i stort panncentral med bränsleförråd, kompressorer för luft och kyla och huvudcentral för elkraft. Panncentralen har en kapacitet på 4800 Mcal/h och kylcentralen på 1900 Mcal/h. Datacentralen har en helt fristående kylanläggning med effekten 350 Mcal/h. Luftkonditionerings effekten i hela anläggningen är 600 000 m?/timme. Forts. på sid. 44 13

Utgiven i Forum nr 1971-09

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."