Utgiven i Forum nr 1986-12

Plastspik som kroppen ”äter upp”

av Ragnhild Artimo Forum 1986-12, sida 18-19, 28.08.1986

Taggar: Teman: vetenskap

MORDEN 86/ BOT FÖR BENBROTT: Plastspik som kroppen

Bioscience i Tammerfors är veterligen först i världen med plastspik för kirurgiskt hopsnickrande av benbrott. Innovationen eliminerar behovet av operationer med hälften; genom att plasten ”äts upp” av cellerna på några månader, kan de nya spikarna lämnas kvar i kroppen då de opererats in — medan traditionella metallskruvar måste avlägsnas vid en operation.

irurgisk behandling av benbrott — Krom — ger större precision oc därmed säkrare resultat än extern behandling, d v s att anbringa ett gipsförband. I det senare fallet arbetar läkaren bokstavligt talat på känn då han passar ihop benytorna. ”Fel” på under ett par millimeter brukar man idag inte korrigera med operativa ingrepp i efterhand; ändå har det visat sig att även så små förskjutningar senare kan ge upphov till smärtor som följd av förändrat rörelsemönster. Därför ökar antalet frakturoperationer med över 12 procent per år i industriländerna.

För frakturer i de porösa bendelarna (främst benbratt i vristerna) används traditionellt stålskruvar och -plattor som sedan måste avlägsnas på operativ väg då skadan läkts.

Vid plasttekniska avdelningen vid Tampereen teknillinen korkeakoulu (Tamrmerfors tekniska högskola) inleddes under professor Pertti Törmäläs ledning 1978 forskning kring lösliga syntetmaterial. Två år senare började forskarteamet inklusive professo ”äter upp”

Pentti Rokkanen, då vid Tammerfors universitet, undersöka dessa materials tillämpningar för ortopediska ändamål. Den första tillämpningen blev en löslig polymerstav — en “”plastspik” som ersätter de traditionella stålskruvarna och -plattorna i precislonsbehandling av vissa frakturtyper. De kliniska proven inleddes vid Tölö sjukhus i Helsingfors 1984.

Idé blir företag

Idag är Biofix-stavarna en välinkörd rutin på nämnda sjukhus. Och de tillverkas av Bioscience Oy, som grundats av de forskare som arbetat med projektet. En av dem är Törmäläs ortopediska coumerpart och Biofix’ andra förälder, professor Pentti Rokkanen, nu vid Tölö sjukhus, HUCS.

— Samarbetsaxeln TTKK-HUCS har varit en förutsättning för att få fram en produkt som uppfyller internationella standardkrav, säger professor Törmälä som också är VD för Bioscience. — En produkt måste utvecklas i den miljö där den skall användas.

FINNCARRIERS

Regelbunden linjetrafik till Europa, Nordafrika och Mellanöstern samt till Syd- och Centralamerika

OY FINNCARRIERS AB

P.O.Box 185 Södra kajen 8 00130 Helsingfors, Finlan tel. 90 - 178 1 telex 122882 fer telecopier 1782264, 65611 12/1986 FORUN,

Prineipskiss av en Biofix-stav applicerad vid benbrott i vristen. Tråden som ytterligare fixerar ”konstruktionen” är av samma slag som sjukhusen redan idag använder vid operationer, Biofix-staven har samma böjlighet som benmassan, men mjuknar medan frakturen läks — på ca 7 veckor — och ”äts upp” av organismen på 6—12 månader.

Förutom Tölö sjukhus används Biofix idag också vid andra större sjukhus i Finland, och prövas dessutom vid en handfull utländska sjukhus — med en ”spjutspetsprodukt” som den här är det både naturligt och nödvändigt att sikta på världsmarknaden och Bioscience har i samarbete me logicenter, Hermia. Stadens fäde har klubbat av principbeslutet i juni och fastigfetsbolaget Kiinterstö Oy Hermia har grundats denna vecka. Projektet — nio byggnader med en totalareal på ca 24 000 m? och förenade med tunnlar — går Mmk. Finansieringen sker med bank” och valutalån och en betydande part svarar Tammerfors stad för.

IR skall få sin egen tekno Arkitektbyfå är Reijo Lairto Ky. Hermiacskall stå klart för inflyttnin våren 1988-och byggnadsarbetena inleds ännu denna höst i Hervanta där också Tammerfors tekniska högskola och" Staféhis tekniska forskningcentral (VTT) är belägna. Denna high tech-miljö är vald med avsikt.

— Hermia skall bli Tammerfors teknologi-akforsknings- och produktutvecklingstanter, säger stadens näringsombudsman Taisto Kauppinen med en stolthet det’inte går att ta miste på. —

Det har skisserats upp. och utvecklats SS

FORUN 12/198 — Övergång från stålskruvar till ”plastspikar" vid frakturoperationer sparar både mänskligt lidande och kostnader, säger professor Pertti Törmälä, VD för Bioscience, — Det räcker med en enda operation, då plaststaven ”smålter” på några månader.

Instrumentarium startat exporten i år — till Mellaneuropa, England och Skandinavien.

Företaget, som idag har sex anställda, verkar i Hervanta, Tammerfors — nära högskoleområdet — men skall om två år flytta till större utrymmen i teknologicentret Hermia (se ruta).

Av staden och företagen tillsammans, och föregicks av en kartläggning av behovet av en sådan hjärncenter” för och med nya högteknologiska företag med framtidsinriktning. i Idag har 24 företag gåttsmed och utöver de utrymmen de reserverat kommer staden att disponera ett.”sefvicetorn” med utbildnings- och expoutrymjen, bank-, postnings- och andra serviCefunktioner. Dessutom reserveras 800 m? som startutrymmen för nya produktionsmetöder och -experiment — til! avsevärt subventionerad hyra för en beänsad period. På detta sätt vill.staden omira företagsamhet och stöda tilllämpandet av ny teknik i Tammertars. De områden som kommer att vara företrädda i Hermia är bl a mekatronik, ektronik, automation, givetvis JADB öch programutveckling, samt bioteknik och energi. Den finansiella tröskeln för de företag som gått med i Hermia är låg: fastighetsbolaget finansierar 80 procent Rs

Krävande produktion

Biofix-stavarna är tillverkade av biopolymerer — kol, väte och syre i form av bl a mjölksyra. De är självfallet patenterade, men Törmälä konstaterar, att patentskyddet i dagens värld endast ger en tidsfrist, ett begränsat försprång. Att hinna först har psykologisk slagkraft, men på sikt är det toppkvalitet man konkurrerar med — inte priser, då det gäller high-tech specialprodukter inom medicinen.

Det har tagit flera år att få fram materialtekniken. Men produktionen är oerhört krävande, den också: redan kravet på absolut sterilitet gör att tillverkningen från början till slut måste ske i högklassiga laboratorieförhållanden med minutiös kontroll. Förpackningstekniken är dyr och komplicerad.

1983 tillverkades stavarna helt manuellt med en takt av 2—3 per dag. Nu har man kapacitet för ca 10 000 per år.

— Tillverkningen kan aldrig bli lika föredömligt enkel som pillerproduktion, men det är möjligt — och nödvändigt — att automatisera den längre än idag, säger Törmälä.

Biofix bara början

De lösliga stavarna för frakturoperationer är bara isbergets topp; Bioscience har flera innovationer i bakfickan. Det indikerar också patentansökningstakten — ett trettiotal bara år 1985.

Teamet bakom Bioscience jobbar vidare på nya medicinska tillämpningar av polymerer som löser upp sig i kroppen och assimileras av vävnaderna. Vårdprodukte vän <= HERMIA I HERVANTA av kostnaderna och företagarna bara 20 procent.

— Tills vidare ändet främst små och medelstor business som är med t bilden, men vi kommer. också att ha med high-tech avköppningar inom större fö retag, som har intresse av att operera i omedelbar närhetkytill Högskolan och forskningsinrättningarna.

Namnet NE valts så att det skall fungera också på internationell nivå — och Kauppinen berättar att ”Her" naturligtvis härrör Sid från Hervanta och dessutom har rötter i grekiska ordet ”hermi", som betyder en stenpelare med ett huvud på”. .

— Vad Hermia skal! erbjuda utöver verksamhetsutrymmen är forskningsoch produktutvecklingssamarbete och informationsutbytegsäger Taisto Kauppinen. — Staden vill satsa på ny, livskrattig företagsamhet och deibetyder att vi får satsa påshögteknofbgi. RA €

Utgiven i Forum nr 1986-12

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."