Utgiven i Forum nr 2011-09

Priset för aktiv förvaltning

av Ander Löflund Forum 2011-09, sida 17, 29.09.2011

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 9 2011

Anders Löflund är professor i finansiell ekonomi på Hanken samt rådgivare för Corporate Advisor Group.

Det är svårt för förvaltarna att överträffa sina jämförelseindex. Men en stor fördel med aktiv förvaltning är att den leder till en bättr fungerande aktiemarknad.

Priset för aktiv förvaltning

Vi är alla villiga att betala en rimlig rosen ersättning för god service. 67 ”ba sis points; eller 0,67 procent per år, är hur mycket mer kapitalförvaltning via aktiva placeringsfonder kostar än passiv förvaltning via indexfonder, enligt amerikanske professorn Kenneth Frenchs uträkningar. Med ”aktiv” avses att fondförvaltaren kontinuerligt söker felprissatta värdepapper eller sektorer och strävar efter att klå ett jämförelseindex,. Hög expertis och aktiv handel krävs och aktiva fonder uppbär en högre förvaltningsavgift av fondägarna. Däremot följer passiva fonder mekaniskt sitt jämförelseindex och är därmed billiga att producera,

Den placerare som valt aktiva placeringsfonder kan efter 20 år konsumera cirka 88 procent av vad placeraren som valt passiva alternativ konsumerar. Efter 30 års sparande är andelen cirka 82,5 procent. Med andra ord för en sparad tilläggspension på 1000 euro per månad netto för resten av livet efter sparande genom passiva fonder får man endast 825 euro per månad netto (för livet ut) ifall man valt aktiva fonder.

Men gör aktiva förvaltare då något annat som motiverar den extra serviceavgiften? Åtminstone betalar vi de aktiva investerarna “kollektivt för att de identifierar och korrigerar marknadens felprissättningar, Detta effektiverar marknaden och möjliggör bättre kapitalallokering i rätta sektorer.

Detta är klart värdefullt även om ett “free rider” -problem uppstår då vi alla applåderar fördelarna av en effektivare marknad men ingen av oss vill vara den

De allra bästa fonderna hålls inte heller öppna för den bred sar akademisk forskning att det är mycket ovanligt för fondförvaltare att efter kostnaderna klå ett jämförelseindex. För det andra borde investerare kunna styra pengarna till de skickliga förvaltarna men detta är lättare sagt än gjort på grund av marknadens turbulens. Många förvaltare ser bra ut en kort tid av ren god tur.

Även om de bästa förvaltarna kunde identifieras tillförlitligt, skulle en stor efterfrågan på deras tjänster riskera att förstöra deras placeringsstrategier eftersom de då borde verkställas med betydligt större penningvolymer. De allra bästa fonderna hålls inte heller öppna för den breda allmänheten. Sannolikt debiterar dessa fonder högre avgifter av placerarna och break-even avkastningen stiger.

Aktiva fondförvaltare kan erbjuda tillgång till nya, avlägsna marknader som privata placerare annars inte annars hade kunnat diversifiera till. De kan med andra ord expandera menyn av alternativ och därmed förmedla ytterligare diversifieringsfördelar.

Tyvärr förefaller riskpappren nuförtiden vara så starkt korrelerade hur än exotiska marknader de kommer ifrån att god tilläggs riskspridning är svår att åstadkomma. Exotiska alternativ existerar också numera i ETF-sfären för passiva indexinvesterare (ETF = börsnoterade fonder).

En annan fördel kan vara hjälp vid allokeringsbeslut. Även om passiva indexfonder kan väljas billigare mås te man allokera vettigt över olika tillgångsklasser. Professionella förvaltare kan hjälpa sätta ihop en bättre fungerande helhet.

Fastän evidens på egentlig stark timing-förmåga, till exem som håller pengarna i aktiva fon- allmänheten. peländringar av portföljens akder finansierande sådan verk- Sannolikt debiterar tievikt irätt tid, inte heller finns samhet, fi för aktiv förvaltning, hålls fonnder Det kan också finnas genuint dessa 0 de dens allokering i rimlig balans skickliga aktiva investerare bland högr e avgifter över tiden. Professionella förvalmassan som genererar mervär- av pl acerarna tare erbjuder också tilläggstjäns de över förvaltningsavgifter även åt fondägarna, Här finns dock tre problem. För det första vi och break-even avkastningen stiger.

ter såsom regelbunden och bättre riskrapportering. ma

Utgiven i Forum nr 2011-09

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."