Utgiven i Forum nr 2013-01

Privatisering av vården

av Mikael Ingberg Forum 2013-01, sida 19, 31.01.2013

Taggar: Teman: privatisering

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 1 2013

Mikael Ingberg är ekonomie doktor och tidigare vd på Folkhälsan och Aktia.

Vårdtjänsterna produceras i dag klart mer effektivt inom den privata sektorn. Vem som producerar tjänsterna ha ingenting med politik att göra.

Privatisering av vården

Tillhandahållandet av den nordiska välfärdsstatens välfärdstjänster, som ju i stor utsträckning de facto kommunerna ansvarar för, är under förändringstryck.

Den strukturreform av den kommunala sektorn, som planeras av regeringen och som speciellt är inriktad på att skapa bättre förutsättningar för ett jämlikt utbud av social- och hälsovårdstjänster i hela landet, är ett uttryck för detta förändringstryck.

Det tilltagande ekonomiska trångmål och fortsat ta tryck på höjningar av skattöret, som nästan alla kommuner har att kämpa med, är ett annat. En åldrande befolkning, som kräver allt mera vård och omsorg och vars krav på kvalitet i vården kontinuerligt stiger, borgar för att detta förändringstryck knappast kommer att avta med tiden, snarare tvärtom.

Mot denna bakgrund är det knappast förvånande att en bekant som arbetar på ett så kallat private equitybolag vid en diskussion nyligen konstaterade, att vård och omsorg som bransch är ett av hans arbetsgivares tyngdpunktsområden för framtida investeringar. Efterfrågan på denna typ av tjänster kommer att öka i framtiden, det förstår vem som helst.

Trots detta kan en satsning på att bygga ut privat och kommersiellt inriktad produktion av socialoch hälsovårdstjänster te sig som ganska modigt: inför riksdagsvalet förde ju ett av våra största politiska partier — socialdemokraterna — en synlig kampanj mot så kallad privatisering av vården och omsorgen, Inom socialdemokratin anser man alltså inte att private equity-bolagen skall satsa på investeringar inom vård och omsorg.

Jag har svårt att förstå socialdemokraternas motstånd mo ”För att skapa effektivitet i vården behövs en klar hierarkisk struktur av den typ som återfinns i aktiebolagen, i businessvärlden privatiseringen av vård- och omsorgstjänsterna.

Privatiseringsdiskussionen handlar ju hos oss enbart om produktionen av tjänster. Tillhandahållandet och fördelningen av tjänsterna anser väl de flesta i vårt land att kommunerna skall stå för också i fortsättningen. Här handlar det ju om fördelning, vilket klart har en politisk dimension.

Men själva produktionen av tjänsterna har ju ingenting med politik att göra, Och att den privata sektorn i dag är klart mera effektiv i att producera välfärdstjänster är jag övertygad om.

Min erfarenhet som vd på Folkhälsan tyder på detta, men också som styrelsemedlem i Oral (tandvård) och Esperi (åldringsvård) har jag kunnat konstatera att privata företag är oerhört effektiva vårdproducenter. För att skapa effektivitet i vården behövs en klar hierarkisk struktur av den typ som återfinns i aktiebolagen, i businessvärlden.

Ett ofta återkommande argument mot privatisering av vården är att det på något vis är motbjudande att eftersträva vinst i produktion av vårdtjänster samt att den vinst som en del vårdbolag gör på något sätt tas ut genom en sänkning av vårdens kvalitet.

Jag tycker att argumentet är absurt; vinsten i aktiebolagen är ju närmast en ersättning för kapitalanvändningen i bolaget och antyder också att företaget sköts väl.

Ett faktum är ju dessutom, att väldigt mycket av mervärdet i vården ju redan nu skapas privat och med vinst. Läkemedlen produceras inte av statliga eller kommunala verk, inte heller de maskiner och anläggningar som används inom välfärdssektorn.

Sällan ifrågasätts läkemedelsbolagens eller exempelvis GE:s (som i tiden förvärvade Instrumentarium) verksamhet som vinstbringande organisationer. m

Utgiven i Forum nr 2013-01

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."