Utgiven i Forum nr 1994-07

Processkommunikation gör det lättare att arbeta i samma riktning

av Maria Joutsenvirta Forum 1994-07, sida 20, 11.05.1994

PROCESS KOMMUNIKATIO gör det lättare at arbeta i samma riktning

Maria Joutsenvirta

Personlighetens byggstenar styr behovsprioriteringen, både i det privata och arbetslivet. Genom att beakta olika personlighetstypers behov och troliga stressbeteende kan man undvika kollisionskurs och jämn vägen för konstruktiv samverkan. Det är vad

CM elle processkommunikationsmodellen går ut på.

ilken gemensam nämnare ha amerikanska rymdadministra tionen NASA och finska företag som Brunberg, Fazer Bageri. Rautakirja, Sporttis och tiotals andra? Jo: alla har på ett fruktbart sätt tillämpat PCM. Process Communication Model, för att förbättra kommunikationsklimatet och den vägen resultatet.

PCM är ett praktiskt inriktat koncept att få humanresurserna att verka i samma riktning — inte genom att utifrån “forma”, utan genom att utgå från den befintliga verkligheten: personligheterna hos de individer som slumpen eller medvetna organisationsmodeller satt att samarbeta.

Den amerikanska terapeuten Taibi Kahler utarbetade PCM-konceptet för ett par decennier sedan, och företa; och organisationer i USA, Kanada oc Europa har i ökande omfattning utnyttjat PCM i sin interna utbildningsverksamhet. I Finland har konceptet lanserats för några år sedan av Kahler Communications, Finland/Oy INVOKE Inhimillisten Voimavarojen Kehittäminen Ab.

— Här är PCM-modellen ännu relativt ny. men tillämpasinärmare 50 företag, som i recessionens gastkramning har dragit slutsatsen att man i arbetslivet nu mer än någonsin behöver slå vakt om humanresurserna, konstaterar David K. Campbell, PCM-expert vid det finska bolaget, och med en bakgrund bland annat som kommunikationsutvecklare vid U. S. Airforces eurohögkvarter.

Enkelhet är excellens

Alltför komplicerade humanresurskoncept trasslar lätt in sig i sin egen finurlighet. Grundsanningar är enkla, och det är grundsanningar PCM opere rar med.

2 — Eneklhet och användbarhet är mätarna på ett arbetsredskaps nyttighet, säger INVOKE Oy:s VD Ulla Lindroth. — Processkommunikationsmodellens styrka jämfört med många andra utbildningsprogram är att den är enkel, jordnära, dynamisk och prognosticerbar.

Modellen ger redskapen att identifiera individens behov just nu, i det förgångna och i framtiden. På basen av detta kan också stressbeteendet förutsägas och stressproblem till betydande del förebyggas.

Modellen är lätt att snabbt anamma och tillämpa, understryker Lindroth. En grundkurs på några dagar ger beredskap att i huvuddrag identifiera den dynamik som styr det egna, anhörigas och medarbetares beteende och ta i betraktande hur olika personligheter har olika psykologiska behov. Inom företag och organisationer är detta viktigt inte minst i samband med fördelningen av arbetsuppgifter.

Sex grundtyper

Med hjälp av processkommunikationsmodellen kan man identifiera olika personlighetstyper. För enkelhetens skull kan de kallas Arbetsnarkomanen, Värderaren, Rebellen, Entreprenören, Drömmaren och Empatisören. Men Ulla Lindroth poängterar att indelningen endast får vara indikerande; få människor är “renodlade” på denna enkla skala. och ingrediensernas inbördes relation varierar givetvis.

Vem är du? En ortodox grundtyp eller en cocktail? Gör själv en utvärdering på basen av klassifikationerna i vidstående ruta!

PCM-konceptet illustrerar personlighetens struktur med att jämföra den med ett våningshus där varje våning domineras av en personlighetstyp. Bot tenvåningen är personlighetens grund, som formas redan under spädbarnsstadiet och starkt påverkar individens beteende under hela livet. Också de karakteristika som behärskar andra våningen är rätt dominerande, tredje våningen något mindre, fjärde våningen ännu svagare och översta våningens personlighetsdrag är minst dominerande. De olika våningarnas “styrkeförhållanden” stabiliseras före det sjunde levnadsåret och är därefter konstanta livet ut.

Vissa människor bibehåller sin grundtyp eller husets bottenvåning livet igenom och avlägger endast korta besök i de övriga våningarna. Många människor ”flyttar” från en våning till en annan i något skede av livet, och anammar ett beteende dominerat av sitt ”andravåningsjag " eller “tredjevåningsjag”. En individ som spontant och till grundläggningen är en Värderare kan senare anamma ett personlighetsalternativ som Empatisör — för att ta ett exempel.

“Våningsbyte” under pres — Mest inklinerad att byta personlighetstyp är individen i samband med stora förändringar i levnadsförhållandena, eller under trycket av en negativ stressperiod — distress — då han eller hon inte får sina psykologiska behov illfredsställda, säger David K. Campbell. — Men för många människor kan behovet av personlighetsbyte initieras mera cykliskt, så alt de anammar olika ”våningspersonligheter" — med = eu par års intervall.

Dessa beteendemönsterval fyller individens psykologiska behov utan att i sig ha positiva eller negativa förtecken. Av vikt, betonar PCM-utbildarna, är att man är uppmärksam på sina psykoogiska behov och lär sig identifiera stressignaler och hantera deras älla, och den vägen finna livsillfredsställeise eller åtminstone ett “operabelt område”. Processkommunikationsmodellen är ett redskap Ör detta. genom att konceptet tar sikte på identifiering av både egna och andras (medarbetares, familjemedlemmars) personlighetstyper, behov och metoder att hantera problem. — Mest inklinerad ott “byta” personlighetstyp &r man under negativ stress, kanstaterar PCM-experten David K. Campell.

— Processkommunikationsmodellens stora fördel är enkelhet och ett jordnära grepp, säger Ulla Lindroth, VD för INVOÖKE.

Utgiven i Forum nr 1994-07

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."