Utgiven i Forum nr 1979-16

PSC konkurrerar om kreditgarantier

av Mats Kockberg Forum 1979-16, sida 22, 24.10.1979

PSC konkurrerar om kreditgarantier

Pensionsskyddscentralen (PSC) konkurrerar aktivare än tidigare med bankerna och övriga kreditanstalter om lånegarantier. PSC lockar med att dess kreditförsäkringar inte alltid kräver överlåtande av realsäkerhet för garantierna.

=" För affärsbankerna utgör bankgarantierna en betydande inkomstkälla — i snitt står de för drygt 15 procent av KOP:s, FBF:s och HAB:s totala intäkter. Pensionsskyddscentralens kreditförsäkringsvillkor ändrades vid årsskiftet och PSC strävar till att effektivare än tidigare konkurrera om garantierna. Tillsvidare ligger man dock några hästlängder efter storbankerna — den 31. 12. 1978 uppgick garantistocken för Pensionsskyddscentralen till 4,3 miljarder mark medan tex FBF hade garantier för 10,6 miljarder mark,

PSC:s kreditförsäkringsverksamhet inleddes år 1962 och den är allts lika gammal som arbetspensionssystemet. Ereditförsäkringen beviljas som säkerhet för de lån som upptas i pensionsförsäkringsbolagen, dvs försäkringspremielån och placeringslån. Försäkringspremielånen är långfristiga och räntan för dem lägre än normalt. På placeringslånen tilllämpar pensionsanstalterna i allmänhet sedvanliga lånevillkor.

— Att fungera som garant för pensionslånen är inte den enda uppgiften för PSC:s kreditförsäkring. Med försäkringen tryggas också APL-pensionsstiftelsernas och kassornas hela pensionsansvar, konstaterar avdelningschef Esko Prokkola vid Pensionsskyddscentralens kreditförsäkringsavdelning.

Provision kallas försäkring

För bankgarantierna uppbärs som bekant sk provision. Den ersättning som PSC tar kallas försäkringspremie. From 1.1.1979 beräknas premien på basen av en utgiftsinkomstströmanalys för företaget. Kalkylerna beräknas enligt ED Aatto Prihtis modell, m ao beaktas likviditet, in komstfinansiering och soliditet (se Forum 71/79).

— Genom denna modell kan vi ta både företagets kapitalstruktur och tillräckligheten av inkomstfinansieringen i betraktande, säger Prokkola.

Om den kalkylerade premien är skälig beviljar PSC kreditförsäkringen utan att kräva motsäkerheter. Realsäkerhet kan emellertid alltid överlämnas till centralen, varvid premierna sänks i motsvarande grad.

— Vår linje beträffande säkerheterna är något liberalare än vad man tillämpar tex inom pensionsförsäkringsbolagen själva, De vanligaste motsäkerheterna är intecknade innehavarskuldsedlar, aktier i bostadsaktiebolag och fastighetsbolag samt börsnoterade aktier.

Försäkringsbeståndet snart över 5 miljarder?

Pensionsskyddscentralens kreditförsäkringsrörelse växte jämnt fram till slutet av 1960-talet. I början av detta årtionde bromsades takten in för att under de senaste åren igen öka kraftigare. I år räknar man med att försäkringsbeståndet skall överstiga 5 miljarder mark. Den genomsnittliga kreditförsäkringspremien är 0,4 procent av kreditförsäkringsansvaret. Sålunda inbringade premierna ifjol 16,6 miljoner mark. Ett tjugotal personer är anställda vid PSC:s kreditförsäkringsavdelning.

— Det ökade intresset för vår försäkringsform har medfört ökad arbetsbörda under den senaste tiden men vi försöker trots allt i brådskande fall förkorta leveranstiden, som i normala fall är ca 1 vecka, säger Prokkola.

Pensionsskyddscentralen har fn ca 2000 garantikunder. Rutinansökningarna handläggs av tjänstemännen medan Direktionen för kreditverksamheten i specialfall kan besluta om förmånligare tariffer.

— Försäkringspremien ‘beräknas på basen av en utgiftsinkomstströmanalys, säger avdelningschef Esko Prokkola. — M a o beaktas företagets inkomstfinansiering, likviditet och soliditet.

FORUM 16/79

Utgiven i Forum nr 1979-16

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."