Utgiven i Forum nr 1985-09

Radio City startade

av Ragnhild Artimo Forum 1985-09, sida 36-37, 22.05.1985

Taggar: Teman: företag

. Ilmarinen I stark uppgång

Ilmarinens verksamhet gick år 1984 starkt uppåt tack vare försäkringsstockens tillväxt och den gynnsamma utvecklingen av driftskostnaderna. Försäkringsbeståndet ökade efter bolagets delning fram till utgången a året med över 7 90 och var 58452 försäkringar.

Den med försäkringspremierna mätta totala försäljningen för år 1984 var nära den dubbla jämförelse med föregående år. Premieintäkte ökade efter stocköverföringen fram till året utgång med 16 246 och var 2 085,3 milj. mk.

I pensioner betalade Ilmarinen sammanlagt 1712,5 milj. mk. Vid årets slut var antalet pensionstagare 98 010. Nya pensioner beviljades 9739 st.

Investeringstillgångarna uppgick vid årets utgång till 957 miljader, varav försäkringspremielå 5 750,8 milj. mk (59,5 40) och placeringslån 2 762,5 milj.

mk (28,6 Yo). I nya lån er höll Ilmarinens kunde under fjolåret 1984, milj. mk.

Ilmarinens serviceställe är samtliga Pohjola-bolagens, A-Försäkrings, Hämeen Vakuutus’? och Turvas kontor.

Försäkringsaktiebolaget Ilmarinen, Eriksgatan 41, 00180 Helsingfors, telefon (90)184 tagsledningskulten är religiositet inte sällan anpassad för att skapa den rätta ”vi-känslan”, som sedan tjänar företagets syften.

— Religion är ett medel att bygga upp lojalitet, säger en 82-årig styrelseordförande utan att darra på manschetten.

Om det växer körsbärsblommor i Paradiset är osäkert. Vi vet inte ens om det förekommer kvalitetskontroll på andra sidan graven. Men ett sätt att bevara den ibland nästan religiösa anda av tillgivenhet och lojalitet som finns i det japanska näringslivet, är att garantera en samvaro också i nästa värld.

Det är ingen större hemlighet att ett stort antal japanska företagsledare är religiösa. Buddhism — kanske ett stänk zen — som smittar av sig på sättet och metoderna företagen styrs.

  • n av nycklarna till den japanska före Företagsgraven, sista vilan

Kyocera, kometen på nykeramikens förlovade himmel, har sedan 5 år en företagsgrav för sina tappra affärsmän som ljutit hjältedöden i strider med konkurrenter om de stora kontrakten. Men företaget är generösare än så: också pensionärer och de anställdas närmaste familjemedlemmar har också rätt att trängas I den stora graven som finns vid templet Empukujt, mellan Osaka och Kyoto.

Graven köptes (för en himmelsk summa) till 20-årsminnet av företagets grundande. Redan nu finns där mer än en handfull gravurnor med rättrognas aska.

På gravstenen kan läsas ”Sedan företaget grundades har vi försökt göra vårt bästa, för att garantera de anställdas såväl fysiska och andliga välgång. Låt oss fortsätta det goda arbetet, och rena oss själva under livet, men också träffas ibland, när vi inte längre finns i denna värld, för att dricka sake och prata lite, på samma sätt som vi gjort under livet”

Minnespagoder för förtjänta tjänstemän

Företagsgravar är trots allt inte det mest vanliga — men förekommer. Vanligare är att ha minnestorn utplacerade vid något tempel eller minneslund.

Med en magnifik utsikt över Japans största insjö Biwa ligger en minnespark under överinseende av ett tempel. Här har en rad banker och andra penninginstitut egna minnespagoder med namnen på döda anställdas namn inristat. Med jämna mellanrum passerar en munk eller präst. Stannar till — och välsignar minnet av företagets goda döda.

Flit hedrar döda

Instrumentfabriken Mitsutoyo har valt en annan väg, och betalar för en kollektiv månatlig minneshögtid. Från ett tempel kommer en munk eller präst för att leda det som på företagsspråket kallas ”Förfäders FÖRUN 9/1985

Japanska afärsmän som stupat i kampe om kontrakten, vigs til sista vilan i firmans hjältegrav…

HÄRIFRÅN TILL EVIGHETEN

Många japanska företag kräver lojalitet inte bara i detta livet, utan också i nästa. Och har institutionaliserat företagsgravar. Kanske en garanti för att industrihemligheter inte avslöjas ens i nästa liv festivalen”. Att alla anställda — under ledning av VD eller styrelseordföranden — ställer upp, och ber gudarna ta väl hand om de döda familjemedlemmars själar, är en självklarhet. Dessutom ingår en bön som klart och mycket uttalat säger att de anställda ska arbeta hårt och vara flitiga för att hedra sina förfäder, genom att visa att dagens människor kan arbeta lika hårt som gårdagens!

Religion förenar

Högtidligheten startar kl 16.30. Ett par kvinnliga kontorister offrar blommor till gudarna. Efter att två manliga anställda tänt levangce ljus, går styrelseordföranden fram till altaret och tänder rökelse, varvid de drygt hundra närvarande anställda sjunger den buddhistiska sången ”Lagens Berg”.

Högtiden avslutas med att styrelseordföranden håller ett kort anförande till förfädernas ära.

— Management utan intimt samarbete mellan de anställda är en omöjlighet, predikar han. — Enda sättet att skapa samarbetsanda är genom att odla fram ett gemensarrt självförtroende bland alla anställda. Detta kan byggas upp genom att tillsammans och i grupp gå igenom en religiös upplevelse.

För utomstående kan det kanske verk effektsökeri att hålla det månatliga mötet. Men inget kan vara felaktigare; det hålls lika regelbundet på avdelningskontoren i landet — som på dotterbolagen i Västtyskland, USA och Brasilien. Att högtiden dessutom hållits varje månad sedan företaget grundades 1934, visar också cen seriösa och långsiktiga inställningen.

Zen och management

Många representanter för det nordiska näringslivet har kommit i kontakt med Toshiwo Doko, hedersordförande för Keidanren, det mäktiga japanska industriförbundet. Få känner däremot till att den snart 90årige ledaren är en trogen och aktiv buddhist — och anser att den religiösa tron är en av grundstenarna på vilken landets industriella framgångar vilar.

— Om zen periodvis har varit något av ett mode bland intellektuella i väst, har denna sekt av buddhismen ett inte obetydligt inflytande på idéerna bakom japanskt managemert.

Zenmästaren Dogens tänkande ligger till grund för arbetsgivareföreningen Nikkeirens ledare och dennes kollega, VD för Tokyo El. Och båda styrs bl a av Dogens devis: — Sitt på Dina ben. Pladdra och rationalisera inte! Lennart Utterström 33

Utgiven i Forum nr 1985-09

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."