Scanoptics kommersialiserar akademisk forskning

av Bjarne Nyman Forum 1985-09, sida 18-19, 22.05.1985

Taggar: Teman: forskning

Scanoptics kommersialiserar akademisk forskning

Samarbetet mellan industrin och högskolorna fungerar inte som det ska. Högteknologiföretaget Scanoptics Oy i Esbo är ett undantag från denna regel: företaget har direkt anknytning till akademisk grund forskning.

Samarbetet har under de fyra åren företaget verkat resulterat i en rad unika produkter inom mekatroniken, d v s högteknologiområdet omfattande mekanik, elektronik och modern optik.

samma sätt som många andra före tag inom högteknologibranschen. Företagets grundare fil kand Jaakko Räsänen, som hade lång erfarenhet av universitetsforskning, hade efter en tid hos Oy Nokia Ab och Lasertek Oy utvecklat en prototyp till ett optiskt mätsystem för kantning av bräder i sågverk. Detta system gjorde det möjligt att optimera kantningen automatiskt i snabba såglinjer där brädhastigheten normalt är över 200 m/min.

S canoptics Oy fick sin början 1981 på

Goda kontakter viktig - Idag är detta optiska mätsystem en del i den kantbord som ingår i Ahlström-koncernens leveranser av sågutrustningar. Följaktligen har systemet exporterats till många delar av världen. Mätsystemet är fortfarande företagets huvudprodukt.

— Inom företagsvärlden är det viktiot att ha goda samarbetspartners, konstaterar biträdande professor Folke Stenman, som för närvarande är VD för Scanoptics. — Vi strävar medvetet till att hitta de rätta kontakterna

Det är en trend också när det gäller produkter som företaget nu håller på att utveckla. Som exempel kan nämnas en automat för mottagning av returflaskor, som utvecklats i samarbete med Halton Oy i Kausala. Marknadsföringen av automaten kommer att skötas av Halton.

Flaskmottagaren, som till sin tekniska uppbyggnad är unik, är nu på väg ut på marknaden. några installationer har redan gjorts i Kausala-området.

Det unika med denna automat är att den är snabbt anpassbar till olika flasktyper Den känner igen flaskor oberoende av om de matas in i apparaten en och en, eller korgvis. Sådana “”intelligenta” apparater har inte funnits på marknaden tidigare.

18

Innovativa medarbetar — Att utveckla denna apparat har varit mycket tungt, kommenterar Folke Stenman. — Att vi lyckats, kan främst tillskrivas våra skickliga konstruktörer. Alla personer, som hos Scanoptics har hand om utveckling av ny apparatur, har tidigare fungerat som projekt- eller resultatansvariga, vilket tycks ge resultat.

Något fel på innovationsrikedomen hos Scanoptics medarbetare är det alltså inte. Det framkommer också av satsningarna på utvecklingsverksamheten. De absoluta kostnaderna för ett utvecklingsprojekt är låga i jämförelse med samma kostnader hos andra högteknologiföretag. Man räknar med att befinna sig på en nivå som ligger ungefär vid 50 procent av medeltalet,

Men utvecklingskostnaderna i jämförelse med totalomsättningen är givetvis höga — som i alla högteknologiföretag.

Akademiska spektrometrar

Bland nya produkter på kommande kan nämnas två prototyper inom spektroskopin. Det är fråga om en optisk spektrometer med en upplösningsförmåga som är större än 500 000. Så hög upplösningsförmåga har aldrig tidigare kunnat åstadkommas med instrument av samma typ.

Den andra prototypen inom spektroskopin är en Fourier-infraröd spektrometer Också denna spektrometer har mycket god upplösningsförmåga.

Gemensamt för båda dessa prototyper är att största delen av utvecklingsarbetet har skett inom ramen för samarbetsprojekt tilsammans med universitet och högskolor. Tekniska utvecklingscentralen Tekes har varit med i utvecklingsprojektet som lånegivare.

Professor Folke Stenman, VD för Scanopties Oy, betonar vikten av att högteknologiska företag har direkt anknytning till grundforskningen inom universitet och högskolor.

9/1985 FRUN i sia: Zz

En av Scanoptics nya produkter är en automat för mottagning av returflaskor. Apparten är unik i sitt slag. Den kan skilja på olika flasktyper oberoende av om de matas in en och en, eller korgvis.

Den optiska spektrometern har utvecklats i samarbete med Åbo Akademi, där Peter Lindblom vid Institutionen för fysik varit den dragande kraften. Fourier-spektrometern har i sin tur utvecklats i samarbete med Uleåborgs universitet under ledning av Jyrki Kauppinen.

Underhandlingar är på gång om leverans av en optisk spektrometer till Forskningsinstitutet för atomfysik i Stockholm. Den första infraröda spektrometern kommer att säljas till Helsingfors universitet.

Enligt Folke Stenman är det fråga om typiska akademiska utvecklingsprojekt, som nu får kommersiell tillämpning.

FSRUN 2/1985

Utvecklingsdirektör Pekka Niskanen hör till den grupp innovativa människor Scanoptics har samlat Ii sina led. På bilden undersöker han elektroniken I företagets nya automatiska flaskmottagare.

Utvecklingsbolag blir delägare

En avgörande förändring i Scanoptics verksamhet inträffade i början av detta år då utvecklingsbolaget Expaco Oy kom med som 35 procentig delägare i företaget. Samtidigt förändrades ägarstrukturen också i övrigt i och med att Folke Stenman, Peter Lindholm och Jyrki Kauppinen blev delägare. Aktlemajoriteten innehas cock fortfarande av grundaren och styrelseordföranden Jaakko Räsänen.

Enligt VD Folke Stenman är det inte behovet av pengar som var den primära orsaken till att Expaco Oy kom med i bilden, “även om man aldrig skall underskatta den betydelse som tillgång till riskkapital har”.

Den primära orsaken var behovet av att få nya kontakter, samt resurser för administration, marknadsföring och t ex kontraktsteknik — områden där Expaco har kunnande och erfarenhet.

Scanoptics Oy passar bra in i den grupp av företag som Expaco Oy under sin korta existens byggt upp omkring sig. De är alla små företag som satsar kraftigt på forskning och utveckling av högteknologiska produkter inom smala produktsegment.

Viktigt att sälja

Under den närmaste framtiden kommer Scanoptics att satsa kraftigt på att utveckla marknadsföringsfunktionen.

— Det är givetvis viktigt och intressant att utveckla högteknologiska produkter, men det viktigaste är i alla fall att sälja dem, konstaterar Folke Stenman.

Framtiden kommer att innebära organisatoriska förändringar. Nuvarande VD Folke Stenman presenterade nyligen en ny organisationsplan, där den kanske viktigaste förändringen är att han kommer att rationalisera bort sig själv.

— I det här skedet gäller det att differentiera uppgifterna inom företaget, vilket bl a betyder att vi är i behov av en verkställande direktör som helt och hållet sysslar med VD-uppgifter.

Förändringen betyder inte att Stenman skulle dra sig tillbaka. Han kommer I fortsättningen att verka inom Scanoptics som projektansvarig, sitta med i styrelsen både i egenskap av delägare och som kontaktlänk till Expaco. Bolaget har nämligen byggt upp en konsultativ grupp av framstående experter inom högteknologi och företagsverksamhet. Folke Stenman ingår i denna konsultativa grupp som representant för den moderna optiken.

Samarbete inom grundforskning

Kopplingen till den akademiska forskningsverksamheten kommer också i framtiden att vara en av de hörnstenar Scanoptics bygger sin verksamhet på. Och det är uttryckligen fråga om kopplingen till grundforskningen, där man jobbar i vetenskapens yttersta gränsmarker.

— Det normala är att industrins kontakter till universitet och högskolor sker inom ramen för beställningsfoörskning som för det mesta är forskningsuppdrag av engångskaraktär. Scanoptics deltar däremot direkt i grundforskning. Vi står till tjänst med materiella resurser i form av komponenter och i viss mån med arbetsinsatser.

— Men vi dirigerar inte grundforskningen. Det är projektledarna inom högskolorna som avgör vad som görs och hur det görs. Scanoptics är bara med som finansiär.

Hägrande OTC-lista

Snabbt växande företag inom högteknologibranschen har ett stort behov av kapital, som måste skaffas på ett eller annat sätt. En metod är att försöka sig på en notering på börsens OFTC-lista. Denna möjlighet hägrar också för Scanoptics, men är ännu inte aktuell.

— Först måste vi framför allt utveckla vår export. På denna punkt har vi goda möjligheter eftersom våra nya produkter är typiska exportprodukter. Scanoptics är dessutom i detta sked ett alltför litet företag för OTC-listan. Vi har ju bara 11 anställda, konstaterar Stenman.

— Men inom vårt område, högklassig optik kombinerad men högklassig elektronik finns det utrymme för kraftig expansion.

Ornsättningen för Scanoptics var senaste bokslutsperiod ca 2,8 miljoner mark Man räknar med omsättningsökning på ca 60—270 procent årligen.

Bjarne Nyman 19

Utgiven i Forum nr 1985-09

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."