Utgiven i Forum nr 1988-12

Radiometer ger hopp: blodprov utan nål

av Sigyn Alenius Forum 1988-12, sida 20-21, 25.08.1988

Taggar: Teman: innovation

Radilomeiter ger hopp: BLODPROV UTAN NAL

Danska hi-tech-företaget Radiometer har goda nyheter för de många som avskyr att man sticker en nål i dem och tar ett blodprov. Radiometer har nämligen utvecklat ett instrument som kan utföra blodgasanalys genom huden — utan att man tar ett blodprov. Kännedom om blodgasbalansen måste läkarna ha då de företar större ingrepp: vid operationer, alltid inför narkos, ofta också vid förlossningar. Med Radiometers instrument kan man rädda många barn från att f hjärnskador.

nstrumentet som Radiometer utveckla avläser genom huden balansen mella syre och koldioxid i blodet. Tills vidare kan man inte med en sådan transkutan mätning (trans =gerom, cutis = hud) avläsa annat. Men, som VD för Radiometer, Johan Schreder säger — början är gjord. Principen är klar och fungerar. Nu arbetar man vidare på denna sektor både på Radiometer och i andra företag. Kanske man en dag kan utföra ett brett spektrum blodanalyser utan att behöva ta blodprov på traditionellt sätt.

— Hjärnskador uppstår ofta som följd av en periods syrebrist i samband med födseln, säger Schreder. — Särskilt kan sådana skador drabba för tidigt födda barn. Hos dessa inte fullt utvecklade nyfödda händer det att lungornas funktion inte kommer igång strax — lungorna fylls inte omedelbart med luft, och barnet får inte det syre det behöver. Följden kan bli en hjärnskada för livet.

— För att förebygga detta gäller det att så snabbt som möjligt utföra mätningen av syre/koldioxidbalansen i barnets blod. Om man tar ett blodprov, analyserar det, och sedan tillför den nyfödda syre, kan hela pro 2 cessen ta upp till femton minuter eller mer. Med det nya instrumentet får vi resultatet omgående. Det är bara att lägga en elektrod på barnets hud och avläsa balansen Och mätningen med detta system kan fortgå kontinuerligt tills den rätta balansen i blodet uppnåtts.

Det är av största vikt att få denna blodgasbalans klarlagd utan dröjsmål. Man kan nämligen inte bara tillföra barnet syre och hoppas att problemet därmed är löst: balansen mellan syre och koldioxid måste bibehållas i exakt rätta proportioner. Får barnet för mycket syre, riskerar man att den nyfödda drabbas av blindhet vid 3—4 års ålder. Det handlar alltså om en krävande balansgång mellan hjärnskada och nedsatt intelligens som följd av för litet syre, och blindhet som följd av för mycket

Mätteknik på export Radiometer är ett av Danmarks medelstora företag. Elektronik, som företaget arbetar med, är ett område där danskarna profilerat sig internationellt.

De mätinstrument Radiometer tillverkar är typisk nischproduktion. Företaget är inte ensamt om dem i världen — men störst på

Text: Sigyn Alenius (Köpenhamn)

Radiometers transkutanalys av blodet sker genom huden utan traditionellt blodprov.

denna smala sektor, och med en tredjedel av världsmarknaden. Konkurrensen kommer framför allt från USA. Japan däremot har inte hunnit erövra denna sektor utan är tvärtom, tillsammans med Förbundsrepubliken Tyskland, största avnämare. Radiometers export inkluderar också specialkomponenter som andra länder använder i sin egen produktion — bl a de elektroder som monteras in i de amerikan | ska motsvarande instrumenten. Bolaget varumärke återfinns i 124 länder världen runt.

Instrument för analys av blodgasbalansen är Radiometers huvudprodukt, men det nyaste instrumentet för mätning direkt genom huden är än så länge en mindre del av produktionen — årsförsäljningen är nu ca 1000 instrument. De återfinns på de största sjukhusen i Danmark och utlandet, och i främsta hand på sjukhusens avdelningar för behandling av för tidigt födda. Merparten av bolagets produktion utgörs av helautomatiska mätinstrument för analys av blodprov.

— Det är viktigt att dessa mätinstrument är fullständigt automatiska, säger Johan Schreder. — De sparar arbetskraft, och mätningen sker snabbt. Tidsmornentet spelar en central roll — ju snabbare mätning, dess snabbare diagnos.

Snabb diagnos nyckelfaktor Snabb diagnosticering är inom hela sjukvården av central betydelse — inte bara då det gäller nyfödda och förebyggande av hjärnskador. Diagnosticering av varje sjukdom så snabbt som möjligt — och så exakt som möjligt — ökar möjligheterna att behandla och bota sjukdomen. Idag är det vanligt att en patient som tas in på sjukhus under första dagen endast får anvisningar om avdelning och bäddplats och eventuella inskränkningar i intag av föda. Följande dag tas en rad prover som går till sjukhusets laboratorium för analys. Det kan med de metoder som är i bruk ta över en vecka innan man klarlagt vilken sjukdom patienten har, vad som förorsakar den och vilka läkemedel som kan antas ha effekt i behandlingen av den.

Framtidsvisionen är att man med he automatiska datorbaserade system får dia gnosen — eller diagnoserna; en patient kan ha flera olika sjukdomar — i ”realtid” och samtidigt information om lämpliga läkemedel. Uppgifterna från de automatiska mäl instrumenten matas in i datorer, som på förhand programmerats med alla erforderliga gränsvärden för normala kroppsfunktioner, och med information om hela spektret läke medel för korrigering av dessa. På det sä 12/1988 FARU tet får man en ”totaldiagnos” på ytterligt kort tid. Det betyder i de flesta fall avsevärt färre sjukhusdagar (då ”onödig” väntan elimineras) och därmed lägre vårdkostnader för samhället och för patienten själv. Många patienter kan kanske skickas hem omedelbart efter att diagnos och behandling utarbetats, vilket sparar både patienten och de anhöriga dagar av oro och osäkerhet.

De nya transkutana mätinstrumenten ä än så länge användbara endast för speciela analyser — och fortfarande alltför dyra och tekniskt sårbara för omfattande massproduktion. Radiometer arbetar nu på att forska fram en mätare som är mera “robust”. — Mätningen blir minst tio gånger dyrare idag med transkutaninstrument. De tradiionella och helautomatiska mätinstrumenen finns som ”infrastruktur” på sjukhusen, och har fördelen att kunna användas för otaliga mätningar år efter år — och laboraoriepersonalen är förtrogen med tekniken, säger Schrader. — En transkutan mätning måste utföras individuellt, av en person på en patient. Det binder arbetskraft som kosar pengar. Bara elektroden som ingår i ranskutanmätaren kostar 10 000 DKK — ca 6300 mark. Ett minus är också att ranskutanalys kan utföras endast på spädbarn med nuvarande teknik — den fullvuxna människans hud är i regel för tjock kommer att dominera ännu de närmaste åren.

— Med den helautormatik och precision som Radiometers instrument har fungerar de också tillfredsställande, säger han. — Problemet för Radiometer är nu att tillväxtpotentialen för transkutaninstrumenten är begränsad. De flesta sjukhus har dem redan.

Tvåhundra forskare

Radiometers 200 forskare arbetar intensivt på att få fram teknik som tillgodoser framtidens behov.

— Den kemiska analysen har de senaste två decennierna i stor utsträckning automatiserats, säger Schreder. — Idag är mikrobiologin i fokus: bl a vilka skadliga mikroorganismer som kan påverkas med vilka medel och metoder. Vår storsatsning just nu gäller ett system för en effektiv s k Susceptibility-test — en apparat som snabbt och automatiskt ger upplysningar på det högaktuella immunitetsområdet och analyserar bakterier och virus. Radiometer har nyligen budgeterat 40 miljoner DKK för detta arbete.

Bolagets omsättning senaste år var 740 miljoner DKK för moderbolaget i Köpenhamn och de talrika dotterbolagen och distributionsföretagen världen runt (i Finlan anställda — antalet anställda | utlandet är 1550.

Vinsten efter skatt blev senaste år 76 miljoner DKK. Man hade budgeterat med mera, men med en stor del av avsättningen i USA, och en betydande del av betalningen även från andra exportländer i USD, har dollarns kontinuerliga fall (17 procent, om man tar hela år 1987) varit ett besvärligt problem för Radiometer.

En viktig del av bolagets produktion och försäljning utgörs av reservdelar till de mätinstrument som levererats.

— Dels är det en garanti för att våra instrument fortsätter att fungera vankfritt, dels har denna tillverkning stor betydelse som stabilisator för bolagets ekonomi — den delen av avsättningen är inte konjunkturkänslig, konstaterar Johan Schreder.

Radiometer grundades 1935 då radioindustrin befann sig i högintensiv utveckling. Meningen var att producera mätapparatur för denna industri — därav namnet. Men denna marknad blev rätt snart mättad, och Radiometer inriktade sig på sjukvårdssektorn och apparatur för sjukhus. Idén till den snabba transkutananalysen fick Schrader då han själv för 19 år sedan blev far till en pojke med hjärnskada.

— En mycket stor del av nyföddas hjärnskador som följd av syrebrist under förlossningen kan idag undvikas, säger han.

Johan Schrader tror att den ”gammal- — Oriolal. Moderbolagets omsättning var 500 [] dags” tekniken på denna speciella sektor miljoner DKK. Moderbolaget har nära 90 pA

K ne

Det ledande nordiska självkopierande pappret | | AspeciaLitY PAPER 21

Utgiven i Forum nr 1988-12

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."