Räds du människan Direktör Streber?

av Christian Schönberg Forum 1992-04, sida 15, 26.03.1992

Taggar: Personer: Mikael Frisk

Räds du människan Direktör Streber?

Text: Christian Schönberg

Fruktar du människan direktör Streber eftersom du inte vågar eller vill diskutera företagets verksamhet och dess målsättningar med dina underlydande kyller du på att du inte har ti eller delegerar du möjligen a lättja eller okunskap diskussionsuppgifterna till ett lägre plan i hierarkin? Men det lägre planet då, när ger du dig tid att diskutera företagets mål och metoder på den nivån? Har du och ditt företag faktiskt råd att lämna ett så betydelsefullt redskap, som den personliga kontakten till din viktigaste/dyr(bar)jaste resurs, — medarbetaren, outnyttjat?

Lär dig kommunicera!

Många företag med klara mål för ögonen har satsat kraftigt på att utbilda sina direktörer till ”resultatinriktade ledare”. Satsningarna har säkert fungerat bra i många företag. Men, eftersom skolningen främst berört ekonomiska, investeringstekniska och skattemässiga — problemställningar har kanske andra viktiga detaljer blivit mera styvmoderligt behandlade.

EM Mikael Frisk till yrket personalutvecklingschef hos Oy Huber Ab och nyvald ordförande för Ekonomiföreningen Niord i Helsingfors har på sin arbetsplats tagit fasta på en viktig del i processen.

Han anser nämligen att ett av ledarskapets absolut viktigaste element utgörs av diskussionsfunktionen förman/underlydande.

Frisk stöder sig på en färsk undersökning som visar att 59 procent av finländska förmän upplever de störst problemen just i förhållandet till sina underlydande.

— Det upplevs allmänt mycket svårt att -uppuntra och stöda, -träna och leda, -lyssna och visa smidighet samt att -bygga upp ett fungerande samarbete som skall fungera bra även på längre sikt.

En annan undersökning som gjorts vid ungefär samma tidpunkt bekräftar att finländska förmän generellt sett inte behärskar konsten att kommunicera.

Kärt barn har många namn

Trots att det står illa till på den här fronten behöver man ändå inte kasta yxan i sjön. Det finns möjligheter att lösa problemen. Först gäller det emellertid att övertyga de anställda om att det finns fördelar att hämta via direkta och öppna samtal mellan olika nivåer i hierarkin.

— Grundinställningen varierar åtminstone hos Huber, berättar Mikael Frisk. En stor del av de anställda anser att man via direkta diskussioner bl a kan -öka sina möjligheter att klättra vidare på karriärstegen, -öka arbetsmotivationen, — påverkningsmöjligheten och samförståndet, -korrigera missuppfattningar, -skapa vi-anda elENE Var ärlig mot dig själv, lyder en av Mikael Frisks grundteser i personutvecklingsarbetet.

ler lära sig mera om företaget och sina chefer. De som ser negativt på ordnade diskussioner anser att de inte leder nån vart eller är rädda för att samtalen skall kunna användas som påtrycknings- eller straffmedel på arbetsplatsen. Förmännens rädsla och vanföreställningar vad gäller på förhand planlagda diskussioner mellan förmän och underlydande är i stort sett av samma art.

Beroende på företagskultur och prioriteringsaspekt samlas man kring begrepp som -målsättning, -resultat, -utveckling, -budget, -planering, -personal etc. Kärt barn har som känt många namn. Trots att rubriceringarna varierar är avsikten med samtalen ändå i stort sett densamma.

Förbered noga!

För att slutresultatet skall bli positivt bör förmannen vara sin uppgift vuxen och förberedelserna för diskussionen väl genomförda.

— På vardera hållet, bör väl tilläggas, eftersom ett samtal inte bör förväxlas med ett föredrag eller en monolog. Ju oftare ordnade diskussioner arrangeras desto effektivare och lättare går planeringen inför nästa.

En fastslagen diskussionsbas försedd med färdigt formulerade sakfrågor dirigerar samtalets gång men får för den skull inte verka uppbromsande på andra kanske lika viktiga diskussionsämnen. Till 90 procent beror ett lyckat slutresultat på ett väl genomfört förberedelsearbete.

För att dra ut den största nyttan av samtalen är det bäst att: € vardera parten på förhand kommer överens om diskussionens mål. innehåll och möjliga hjälpmedel som rapporter, kalkyler och transparanger av olika slag. 0 i god tid slå fast tidpunkten för mötet som bör hållas på en lugn plats där man inte riskerar avbrytas av telefoner eller annan störande verksamhet.

Ö försäkra sig om att alla hjälpmedel finns på plats vid mötet.

€ redan på förhand försöka greppa besvärliga situationer som kan uppstå. Ö reservera tillräckligt god tid och starta sammankomsten punktligt.

Var glad och tala fritt

Mikael Frisk har för sitt företags behov gjort upp en minneslista som påminner om vikten av att Ö Skapa en fri och otvungen stämning där alla deltagare är jämbördiga, pratar ungefär lika mycket, håller sig till fakta och inte blandar in overifierbara rykten i sammanhanget.

fortsättning på sid 2 15

Utgiven i Forum nr 1992-04

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."